งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวลัดดา พวงมณี 1. ความหมายของ Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจจะ เป็นความจริงในขณะนั้น เช่น ความสามารถเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวลัดดา พวงมณี 1. ความหมายของ Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจจะ เป็นความจริงในขณะนั้น เช่น ความสามารถเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวลัดดา พวงมณี

3

4

5

6 1. ความหมายของ Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจจะ เป็นความจริงในขณะนั้น เช่น ความสามารถเฉพาะ อย่างของบุคคลหนึ่งหรือกิจวัตรประจำวันของบุคคล หรือสิ่งที่เป็นความจริงตลอดกาล ( ปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ )

7 หลักการใช้ 1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions, customs and habits) 2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth) 3) ใช้กับความสามารถ (ability) 4) ใช้แทน Future หลังคำ if, unless, in case ในขณะที่ ประโยคเงื่อนไข และคำ when, until, as soon as 5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be 6) ใช้กับ adverbs of time

8 การใช้ Adverbs of Frequency ในประโยค 1. โดยปกติจะวางคำดังกล่าวหน้า คำกริยา Present Simple Tense นันๆไปแต่จะวางไว้หลัง is,am,are,can,must,may,should ฯลฯ

9 ต้องแยกก่อนว่าเป็นคำนามหรือกริยา ถ้าเป็นคำนาม เติม –s, -es จะ แปลว่านามตัวนั้นมีมากกว่าหนึ่งเป็นนามพหูพจน์ เช่น Students นักเรียน cars รถยนต์ แต่ถ้าคำนามนั้นลงท้ายด้วย s, s, sh, ch, x, z ก็ ให้เติม –es ให้สังเกตจากเสียงถ้าเติม –s เวลาอ่านออกเสียงจะฟังดู แปลก a bus เป็น buses รถประจำทาง a glass เป็น glasses แก้ว a watch เป็น watches นาฬิกาข้อมือ

10 5. Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า หมายถึงประโยคที่พูดหรือเล่าเรื่องราว ต่างๆให้ฟัง เช่น ฉันดื่มน้ำทุกๆวัน ในภาษาอังกฤษรูป กริยาที่ใช้ต้องเป็นช่องที่ 1 ( V.1 ) ถ้าประธานเป็น เอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ส่วนประธานพหูพจน์ ( รวมทั้ง I และ You ) กริยาไม่ต้องเติมให้คงรูปเดิม โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ประธาน + กริยา + กรรม + คำ บอกเวลา

11 6. Present Simple Tense ในรูปประโยค ปฏิเสธ 1. ประโยคบอกเล่าที่มี verb to be สามารถทำให้เป็น ประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง verb to be ทันที. ประโยคบอกเล่า (Affirmative) ประโยค ปฏิเสธ (Negative) She is a nurse. She is not a nurse.

12 ประโยคบอกเล่า (Affirmative) ประโยคปฏิเสธ (Negative) She has a pen. She does not have a pen. 2. ประโยคบอกเล่าที่มี has หรือคำกริยาที่เติม s, es สามารถ ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยใช้ does not (doesn’t) วาง ระหว่างประธานและกริยาแท้ และกริยาแท้ต้องเปลี่ยนจาก has เป็น have หรือต้องตัด s, es ออกเพื่อกลับไปใช้กริยา ช่องที่ 1 ตามเดิม

13 3. ประโยคบอกเล่าที่มี have หรือคำกริยาที่ไม่เติม s, es สามารถทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยใช้ do not (don’t) วางระหว่างประธานและกริยาแท้ ประโยคบอกเล่า (Affirmative) ( ประโยคปฏิเสธ (Negative) We have breakfast at 7.30. We do not have breakfast at 7.30.

14 Fill in the blanks with the correct form of words given: 1.Your train _______ (leave) at 17.25 from platform 3. 2.Joanne ____________ (work) eight hours a day. 3. Rain seldom _________(fall) in the Sahara. 4.The monsoon season ______(come)once or twice a year. 5.The weather ______(get) very cold in Moscow in the winter. leaves works falls comes gets

15 1.They …….the students. a. is b. am c. are d. was 2.Dang …….a farmer. a. is b. was c. are d. were 3.…….you and Joe students here ? a. is b. are c. Do d. Dose 4.Where …..your home,Prateep ? a. are b. was c. do d. is

16 5. The bird always …….in the sky. a. fly b. flys c. flyes d. flies 6. My father …….to the church every Sunday. a. go b. goes c. going d. went 7. Wilai……..the watch for her mather. a. buy b. buies c. buys d. buyes 8. I and my sister always…….six o’clock every Morning. a. get up b. gets up c. got up d. gots up

17 9. …… she ….to the market everyday? a. is,go b. is, goes c. Dose, go d. Dose, goes 10. I and you ……close friends. a. am b. are c. we d. was

18 Theend Thank you


ดาวน์โหลด ppt นางสาวลัดดา พวงมณี 1. ความหมายของ Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจจะ เป็นความจริงในขณะนั้น เช่น ความสามารถเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google