งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to the English Lesson … WATCHARAPORN LUADLAI Udomdarunee School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to the English Lesson … WATCHARAPORN LUADLAI Udomdarunee School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Welcome to the English Lesson … WATCHARAPORN LUADLAI Udomdarunee School

3 การใช้ Verb to be จุดประสงค์ เนื้อหา ผู้สอ น แบบทดสอบ เลิกงาน

4 Watcharaporn Luadlai 0815326400 Foreign Language Department Udomdarunee School

5 จุดประสงค์ 1. บอกรูป Form ของ Verb Verb to be ได้ 2. แต่งประโยคโดยใช้โครงสร้าง Verb to be ได้ 3. ตอบคำถามเกี่ยวกับ Verb to be ได้

6 Verb to be ความหมาย เป็น อยู่ คือ มี 3 รูป คือ is am are โครงสร้าง ประโยคบอกเล่า ( Affermative ) ประธาน + Verb to be + ส่วนขยาย ตัวอย่าง Suda is my friend. My teacher is in that room. They are good boys.

7 is ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น He is a student. The elephant is strong. ใช้กับประธาน I เท่านั้น เช่น I am a policeman. I am at school today. ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น We are happy. They are in the class. The students are good. You are diligent. am are

8 โครงสร้าง ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) ประธาน + Verb to be + not + ส่วนขยาย ตัวอย่าง Suda is not my friends. My teacher is not in that room. They are not good boys. โครงสร้าง ประโยคคำถาม (Interogative sentence) Verb to be + ประธาน + ส่วนขยาย + ? Is Suda your friends ? ตัวอย่าง Are they good boys ?

9 แบบทดสอบ 1. He ……… a student in Udomdarunee School. Choose the best answer. A. am B. are C. is D. be

10 right

11 wrong

12 แบบทดสอบ 2....… I in the class room? Choose the best answer. A. Am B. Are C. Is D. Be

13 Right

14 wrong

15 แบบทดสอบ 3. They...… good students. Choose the best answer. A. am B. are C. is D. be

16 right

17 wrong

18 4....… you Thai? No, I’m not. A. Am B. Are C. Is D. Be Choose the best answer. แบบทดสอบ

19 right

20 wrong

21 แบบทดสอบ 5.She ………at school. She…..sick today. Choose the best answer. A. amA. am not, is B. AreB. Are not, are C. isC. is not, is D. beD. be not, is

22 right

23 wrong


ดาวน์โหลด ppt Welcome to the English Lesson … WATCHARAPORN LUADLAI Udomdarunee School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google