งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้องตามกาล 3. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้องตามกาล 3. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้องตามกาล 3. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้

3 ประโยค Present Simple Tense (ประโยคปัจจุบันกาล) โครงสร้างประโยค Subject + verb 1 ประธาน + กริยาช่องที่ 1

4 1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขณะที่พูดเช่น

5

6 2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

7

8 3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซ้ำๆ จนกลายเป็นกิจวัตร

9

10 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

11

12 ประโยคใดถูกต้อง

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง

22 ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง

23 4. The cat on the sofa. (sleep) 3. They bicycles. (ride) 2. We mangoes everyday. (eat) 1. Suda to school by bus. (go) จงนำคำกริยาที่อยู่ท้ายประโยคเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง Alphabet Buttons Appear Here

24


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้องตามกาล 3. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google