งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 แผนและผล “ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ” 3.2 รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 3.3 ความก้าวหน้าเรื่องการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ใน งานส่งเสริมการเกษตร ” ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 3.4 รายงานความก้าวหน้า “ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ย่อย ( กอง / สำนัก / เขต )” 3.5 รายงานความก้าวหน้า “ การดำเนินงานของ 4 ทีมย่อย (KV/KS/KV และประชาสัมพันธ์ ) 3.6 รายงานความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการคลังความรู้ (K-Center) และเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกรม ส่งเสริมการเกษตร วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ( การจัด KM สัญจร และการให้รางวัล / ประกาศ เกียรติคุณ ) 4.2 การควบคุม กำกับ ติดตามงานจัดการความรู้ ปี 2552 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 5.1 ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )

3 3 แผนและผล “ การจัดทำแผน KM ระดับหน่วยงานย่อย ” ชื่อหน่วยงานผลคุณภาพ ▪ ▪ กอง / สำนัก / เขต ส่งครบ (24 หน่วยงาน ) ▪ ▪ จังหวัด 60 จังหวัด 1) สสข.1 จ. ชัยนาท ส่ง 7 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 2) สสข.2 จ. ราชบุรี ส่ง 5 จังหวัด / ขาด 3 จังหวัด 3) สสข.3 จ. ระยอง ส่ง 7 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 4) สสข.4 จ. ขอนแก่น ส่ง 17 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 5) สสข.5 จ. สงขลา ส่ง 12 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 6) สสข.6 จ. เชียงใหม่ ส่ง 12 จังหวัด / ขาด 5 จังหวัด

4 4 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับหน่วยงานย่อย ปี 2552 วาระ หลักการ 1) สนับสนุนงาน 3 โครงการหลัก 2) ใช้เวที RW และ DW ในการ เรียนรู้ 3) ขับเคลื่อนโดยทีมงาน KM / คณะทำงาน 2. เหตุผลความจำเป็นใน การใช้ KM 1) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพื่อการพัฒนางาน 3) เพื่อผลักดันผลงานให้เกิดขึ้นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์

5 5 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับ หน่วยงานย่อย ปี 2552 ( ต่อ ) วาระ วิธีการ ปฏิบัติ 1) เรียนรู้ด้วยตนเอง 2) เรียนรู้โดยเครือข่าย 3) เรียนรู้โดยมีหน่วยงาน สนับสนุน 4) นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน 4. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ เกษตรกร 2) การบริหารจัดการงานกลุ่ม 3) การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร

6 6 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับ หน่วยงานย่อย ปี 2552 ( ต่อ ) วาระ ข้อสรุป 1) รูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการ และ ระบบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 3) การพัฒนาคน / งาน / องค์กร

7 7 วาระ 3.2 รายงานผลการจัดสัมมนา “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 1) ความ เป็นมา ▪ กรมฯ มอบหมาย ▪ จัดสัมมนาฯ ▪ ผลที่เกิดขึ้น / เผยแพร่ 2) ผลสรุป (1) ผลสำเร็จ (2) ข้อคิดเห็น ( ทบทวนความรู้ / เกิดทีม / ข้อสรุป เนื้อหา KM) ( เกิดความรู้เห็นประโยชน์ / แลกเปลี่ยน / ได้แนวทาง KM) 3) ข้อเสนอแ นะ (1) จัดปีละ 2 ครั้ง ( ต้นปี / ก่อน สิ้นปี )

8 8 วาระ 3.3 ความก้าวหน้าการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )” 1. วัตถุประสงค์ ☞ เพื่อเป็นแนวทางให้เรียนรู้ และใช้ KM ด้วยตนเอง 2. เนื้อหามี 4 กลุ่ม ☞ กลุ่ม 1 ทำความเข้าใจกับ KM ☞ กลุ่ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ ☞ กลุ่ม 3 ตัวอย่าง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ☞ กลุ่ม 4 คำแนะนำฯ

9 9 วาระ 3.3 ความก้าวหน้าการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )” ( ต่อ ) 3. ขั้นตอน / กิจกรรม / ระยะเวลา 4. ผลการดำเนิน ☞ 1) ข้อสรุปด้านเนื้อหา ☞ 2) การตรวจสอบ / แก้ไข ☞ 3) การจัดพิมพ์ / เผยแพร่

10 10 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย กิจกรรมที่ 1 : จัดเวที KM สัญจร ( เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ เจ้าหน้าที่ ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ถอดสกัดองค์ความรู้จากการ ปฏิบัติงานโครงการ ” 2) เนื้อหา “ การเขียนและการสรุปองค์ความรู้ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ กอง / สำนัก จำนวน 50 คน ” 4) สถานที่ “ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 5” 5) ระยะเวลา “ จำนวน 3 ชั่วโมง ” 6) ผู้รับผิดชอบ “ ทีม KS และ สพท.”

11 11 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 : จัดทัศนศึกษาดูงาน ( เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ทัศนศึกษาดูงาน KM ของ คณะทำงานฯ ” 2) เนื้อหา “ การจัดการความรู้ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ คณะทำงาน KM ” 4) สถานที่ “ ” 5) ระยะเวลา “ เดือนกันยายน 2552” 6) ผู้รับผิดชอบ “ ทีมประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ ”

12 12 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 3 : จัดประกวดผลงาน KM ( เพื่อเสริมขวัญกำลังใจและความ ร่วมมือในการดำเนินงาน ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ประกวดผลงาน KM” 2) เนื้อหา “ เรื่องที่ 1 KM เนียนในเนื้องาน และเรื่อง ที่ 2 KM ในงานส่งเสริมฯ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ หน่วยงานย่อย และเจ้าหน้าที่ ” 4) สถานที่ “ ทุกหน่วยงานในกรมฯ ” 5) ระยะเวลา “ เดือนตุลาคม 2552” 6) ผู้รับผิดชอบ (1) กอง / สำนัก / เขต คือ คณะทำงาน KM (2) จังหวัด คือ เขต

13 13 วาระ 4.2 การควบคุม กำกับ ติดตาม งาน KM ปี ) หน่วยงานย่อย เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามงานตามแผน KM ปี 2552 ของตนเอง 2) สรุปและรายงานผล KM ในเวที RW3 ( ส่ง 15 ก. ย.52) 3) ส่งเอกสาร “ รายงานผลการ ดำเนินงานปี 2552 ให้กรมฯ ( ส่ง 15 ก. ย.52) (1) กอง / สำนัก / เขต ผู้สรุป ทีมเลขาฯ (2) จังหวัดผู้สรุป เขต 4) สรุปผลและรายงาน KM 3 โครงการหลัก (18 ก. ย.52) โดย คณะทำงาน KM ร่วมกับ สพก./ สพส./ สลคช.

14 14 การประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 4/2552 1) วันที่ เดือน พ. ศ ) สถานที่ ) เรื่อง ) วัตถุประสงค์ ) ประเด็น / เนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google