งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 แผนและผล “ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ” 3.2 รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 3.3 ความก้าวหน้าเรื่องการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ใน งานส่งเสริมการเกษตร ” ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 3.4 รายงานความก้าวหน้า “ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ย่อย ( กอง / สำนัก / เขต )” 3.5 รายงานความก้าวหน้า “ การดำเนินงานของ 4 ทีมย่อย (KV/KS/KV และประชาสัมพันธ์ ) 3.6 รายงานความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการคลังความรู้ (K-Center) และเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกรม ส่งเสริมการเกษตร วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ( การจัด KM สัญจร และการให้รางวัล / ประกาศ เกียรติคุณ ) 4.2 การควบคุม กำกับ ติดตามงานจัดการความรู้ ปี 2552 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 5.1 ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )

3 3 แผนและผล “ การจัดทำแผน KM ระดับหน่วยงานย่อย ” ชื่อหน่วยงานผลคุณภาพ ▪ ▪ กอง / สำนัก / เขต ส่งครบ (24 หน่วยงาน ) ▪ ▪ จังหวัด 60 จังหวัด 1) สสข.1 จ. ชัยนาท ส่ง 7 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 2) สสข.2 จ. ราชบุรี ส่ง 5 จังหวัด / ขาด 3 จังหวัด 3) สสข.3 จ. ระยอง ส่ง 7 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 4) สสข.4 จ. ขอนแก่น ส่ง 17 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 5) สสข.5 จ. สงขลา ส่ง 12 จังหวัด / ขาด 2 จังหวัด 6) สสข.6 จ. เชียงใหม่ ส่ง 12 จังหวัด / ขาด 5 จังหวัด

4 4 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับหน่วยงานย่อย ปี 2552 วาระ 3.1 1. หลักการ 1) สนับสนุนงาน 3 โครงการหลัก 2) ใช้เวที RW และ DW ในการ เรียนรู้ 3) ขับเคลื่อนโดยทีมงาน KM / คณะทำงาน 2. เหตุผลความจำเป็นใน การใช้ KM 1) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพื่อการพัฒนางาน 3) เพื่อผลักดันผลงานให้เกิดขึ้นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์

5 5 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับ หน่วยงานย่อย ปี 2552 ( ต่อ ) วาระ 3.1 3. วิธีการ ปฏิบัติ 1) เรียนรู้ด้วยตนเอง 2) เรียนรู้โดยเครือข่าย 3) เรียนรู้โดยมีหน่วยงาน สนับสนุน 4) นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน 4. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ เกษตรกร 2) การบริหารจัดการงานกลุ่ม 3) การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร

6 6 ผลสรุปจาก “KM Action Plan” ระดับ หน่วยงานย่อย ปี 2552 ( ต่อ ) วาระ 3.1 5. ข้อสรุป 1) รูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการ และ ระบบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 3) การพัฒนาคน / งาน / องค์กร

7 7 วาระ 3.2 รายงานผลการจัดสัมมนา “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ ) 1) ความ เป็นมา ▪ กรมฯ มอบหมาย ▪ จัดสัมมนาฯ ▪ ผลที่เกิดขึ้น / เผยแพร่ 2) ผลสรุป (1) ผลสำเร็จ (2) ข้อคิดเห็น ( ทบทวนความรู้ / เกิดทีม / ข้อสรุป เนื้อหา KM) ( เกิดความรู้เห็นประโยชน์ / แลกเปลี่ยน / ได้แนวทาง KM) 3) ข้อเสนอแ นะ (1) จัดปีละ 2 ครั้ง ( ต้นปี / ก่อน สิ้นปี )

8 8 วาระ 3.3 ความก้าวหน้าการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )” 1. วัตถุประสงค์ ☞ เพื่อเป็นแนวทางให้เรียนรู้ และใช้ KM ด้วยตนเอง 2. เนื้อหามี 4 กลุ่ม ☞ กลุ่ม 1 ทำความเข้าใจกับ KM ☞ กลุ่ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ ☞ กลุ่ม 3 ตัวอย่าง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ☞ กลุ่ม 4 คำแนะนำฯ

9 9 วาระ 3.3 ความก้าวหน้าการจัดทำเอกสาร “ แนวทาง KM ในงานส่งเสริม การเกษตร ( ฉบับผู้ปฏิบัติ )” ( ต่อ ) 3. ขั้นตอน / กิจกรรม / ระยะเวลา 4. ผลการดำเนิน ☞ 1) ข้อสรุปด้านเนื้อหา ☞ 2) การตรวจสอบ / แก้ไข ☞ 3) การจัดพิมพ์ / เผยแพร่

10 10 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย กิจกรรมที่ 1 : จัดเวที KM สัญจร ( เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ เจ้าหน้าที่ ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ถอดสกัดองค์ความรู้จากการ ปฏิบัติงานโครงการ ” 2) เนื้อหา “ การเขียนและการสรุปองค์ความรู้ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ กอง / สำนัก จำนวน 50 คน ” 4) สถานที่ “ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 5” 5) ระยะเวลา “ จำนวน 3 ชั่วโมง ” 6) ผู้รับผิดชอบ “ ทีม KS และ สพท.”

11 11 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 : จัดทัศนศึกษาดูงาน ( เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ทัศนศึกษาดูงาน KM ของ คณะทำงานฯ ” 2) เนื้อหา “ การจัดการความรู้ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ คณะทำงาน KM ” 4) สถานที่ “..................................................................” 5) ระยะเวลา “ เดือนกันยายน 2552” 6) ผู้รับผิดชอบ “ ทีมประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ ”

12 12 วาระ 4.1 การสนับสนุนงาน KM ของ หน่วยงานย่อย ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 3 : จัดประกวดผลงาน KM ( เพื่อเสริมขวัญกำลังใจและความ ร่วมมือในการดำเนินงาน ) ประเด็น พิจารณา 1) ชื่อเรื่อง “ ประกวดผลงาน KM” 2) เนื้อหา “ เรื่องที่ 1 KM เนียนในเนื้องาน และเรื่อง ที่ 2 KM ในงานส่งเสริมฯ ” 3) บุคคลเป้าหมาย “ หน่วยงานย่อย และเจ้าหน้าที่ ” 4) สถานที่ “ ทุกหน่วยงานในกรมฯ ” 5) ระยะเวลา “ เดือนตุลาคม 2552” 6) ผู้รับผิดชอบ (1) กอง / สำนัก / เขต คือ คณะทำงาน KM (2) จังหวัด คือ เขต

13 13 วาระ 4.2 การควบคุม กำกับ ติดตาม งาน KM ปี 2552 1) หน่วยงานย่อย เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามงานตามแผน KM ปี 2552 ของตนเอง 2) สรุปและรายงานผล KM ในเวที RW3 ( ส่ง 15 ก. ย.52) 3) ส่งเอกสาร “ รายงานผลการ ดำเนินงานปี 2552 ให้กรมฯ ( ส่ง 15 ก. ย.52) (1) กอง / สำนัก / เขต ผู้สรุป ทีมเลขาฯ (2) จังหวัดผู้สรุป เขต 4) สรุปผลและรายงาน KM 3 โครงการหลัก (18 ก. ย.52) โดย คณะทำงาน KM ร่วมกับ สพก./ สพส./ สลคช.

14 14 การประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 4/2552 1) วันที่........ เดือน....... พ. ศ................ 2) สถานที่............................................................. 3) เรื่อง.................................................................. 4) วัตถุประสงค์..................................................... 5) ประเด็น / เนื้อหา.................................................


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google