งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

3 สาระสำคัญ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียน จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวาง แผนการพัฒนาล่วงหน้า เพื่อจะช่วยให้ สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการ ทำโครงงานนั้น และเขียนเป็นข้อเสนอ โครงงานออกมา เพื่อที่จะสามารถนำไปขอ คำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

4 องค์ประกอบเค้าโครงของ โครงงานคอมพิวเตอร์ ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ( นางสาว อาทิตยา กางสี ) 4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็น ภาค เรียนที่ 2/2556

5 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) 5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มี ความสำคัญอย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามา ก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็น อย่างไร และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ

6 6. วัตถุประสงค์ หลักการเขียนต้อง เขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจาก ชื่อเรื่องของโครงงาน 7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ โครงงาน เช่น โครงงานพัฒนา เว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึง องค์ประกอบในการออกแบบ เว็บไซต์และข้อพิดพลาดในการ สร้างเว็บไซต์ เป็นต้น องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( ต่อ )

7 8. วิธีดำเนินงาน - อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์ เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้อง จัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ - กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบ ไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอ ผลงาน - งบประมาณที่ใช้

8 9. แผนปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือ ขั้นตอนทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้ เวลากี่วัน เป็นต้น 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เขียนล้อมา จากวัตถุประสงค์ โดยขึ้นต้นด้วยคำว่า “ ได้ ” 11. เอกสารอ้างอิง องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( ต่อ )

9 ตอบคำถามบทที่ 3 1. ทำไมต้องจัดทำข้อเสนอโครงงาน 2. หลักการเขียน “ วัตถุประสงค์ ” ต้อง เขียนอย่างไร 3. หลักการเขียน “ แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ” ต้องเขียนอย่างไร 4. ถ้าต้องการระบุ “ อุปกรณ์ที่ใช้ ” ต้อง เขียนในส่วนใดของข้อเสนอโครงงาน 5. ส่วนใดของข้อเสนอโครงงานที่เขียน ล้อมาจาก “ วัตถุประสงค์ ”


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google