งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

3 สาระสำคัญ  ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องกำหนดกรอบ แนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า เพื่อจะช่วยให้สามารถ คาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำโครงงานนั้น และเขียนเป็น ข้อเสนอโครงงานออกมา เพื่อที่จะสามารถนำไปขอคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

4 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์
ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (นางสาวอาทิตยา กางสี) 4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็น ภาคเรียนที่ 2/2556

5 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร      เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษา มาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร      และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็น การทำซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

6 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
6. วัตถุประสงค์ หลักการเขียนต้องเขียนเป็นข้อๆ และ สัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน 7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงานพัฒนา เว็บไซต์     ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการ ออกแบบเว็บไซต์และข้อพิดพลาดในการสร้าง เว็บไซต์ เป็นต้น

7 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
8. วิธีดำเนินงาน - อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือ หยิบยกมาจากที่ต่างๆ - กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการ พัฒนา - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการ แก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน - งบประมาณที่ใช้

8 องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
9. แผนปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอนทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วัน เป็นต้น 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เขียนล้อมาจากวัตถุประสงค์ โดย ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ได้” 11. เอกสารอ้างอิง

9 ตอบคำถามบทที่ 3 ทำไมต้องจัดทำข้อเสนอโครงงาน
หลักการเขียน “วัตถุประสงค์” ต้องเขียนอย่างไร หลักการเขียน “แนวคิด ที่มา และความสำคัญ” ต้อง เขียนอย่างไร ถ้าต้องการระบุ “อุปกรณ์ที่ใช้” ต้องเขียนในส่วนใด ของข้อเสนอโครงงาน ส่วนใดของข้อเสนอโครงงานที่เขียนล้อมาจาก “วัตถุประสงค์”


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 จัดทำและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google