งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 1 หลักการทำ โครงงาน. จุดประสงค์ 2 บอกความหมายของโครงงาน คอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 1 หลักการทำ โครงงาน. จุดประสงค์ 2 บอกความหมายของโครงงาน คอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 1 หลักการทำ โครงงาน

2 จุดประสงค์ 2 บอกความหมายของโครงงาน คอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

3 หัวข้อ 3 1. ความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ 2. ประเภทของโครงงาน 3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

4 1. ความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 4 โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลงานที่ได้จาก การศึกษาค้นคว้า ตามความสนใจ ความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนจะหา หัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้ง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ และความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่าง เหมาะสม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้ คำแนะนำ

5 ความสามารถที่เกิดจากการทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ 5 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดอย่างเป็นระบบ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6 2. ประเภทของโครงงาน 6 โครงงานคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ รู้จักวิธีการออกแบบ เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติของ สิ่งที่ต้องการออกแบบ การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชำกิ่ง กุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สำคัญของ ประเทศไทย เป็นต้น 2) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และ ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น

7 2. ประเภทของโครงงาน ( ต่อ ) 7 3) โครงงานทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จำลองการ ทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถ ทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็น ต้น 4) โครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน อาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น 5) โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

8 3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 8 การจัดการโครงงานคอมพิวเตอร์ ถือเป็น กระบวนการ ในการทำโครงงานที่ต้องดำเนินการอย่าง เป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ แหล่งข้อมูล 3. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน 4. การพัฒนาโครงงาน 5. การเขียนรายงานโครงงาน 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

9 ตอบคำถามต่อไปนี้ 9 1. โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร 2. E-learning เป็นโครงงานประเภทใด 3. ขั้นตอนใดของการพัฒนาโครงงาน เป็นการลงมือทำชิ้นงาน รวบรวมไปส่งที่โต๊ะครู ห้องวิชาการ

10 ให้นักเรียนแก้ไขประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 10 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลจากการ ทดลองตามความสนใจของครู 2. การคิดมี 3 ระดับ คือ คิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ 3. “ ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการจุดระเบิด ” เป็นโครงงานประเภทสื่อเพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 1 หลักการทำ โครงงาน. จุดประสงค์ 2 บอกความหมายของโครงงาน คอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google