งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing ) พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing ) พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing ) พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 อะไรคือ …. การประกันคุณภาพการศึกษา Quality assurance = ( การประกันคุณภาพการศึกษา ) Quality control Quality audit การประกันคุณภาพ ภายใน Quality assessment การประเมินคุณภาพ ภายนอก

3 AUDIT สถาบันกำหนดดัชนี เกณฑ์ตรวจสอบจากหลักฐาน ว่ามีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ( การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ) ASSESSMENT ตัดสินว่ามีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ผู้ประเมินกำหนด ( การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา )

4 + การพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบ ( Auditing ) = การค้นหา

5 1. การอ่าน SSR 2. การสัมภาษณ์ 3. การสังเกต วิธีการตรวจสอบ

6 ตรงตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ความสอดคล้องระหว่างผลงานเมื่อนำมา เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า การพัฒนาที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคืออะไร ?

7 SSR คืออะไร เขียน SSR เพื่ออะไร 1. เทคนิคการอ่าน SSR (Self Study Report)

8 เขียนในสิ่งที่ทำ Write what you do ทำในสิ่งที่เขียน Do what you write บันทึกในสิ่งที่ทำแล้ว Record what you have done SSR

9 ส่วนประกอบของ SSR ส่วนนำ ระบบ กลไกการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตาม องค์ประกอบ ความเป็นมา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร ระบบประกันคุณภาพ ข้อมูลต่างๆ

10 การตรวจสอบคุณภาพภายใน รายการเอกสารแหล่งตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ ( จุดแข็ง จุดอ่อน การปรับปรุง ) ส่วนประกอบของ SSR ( ต่อ )

11 Definition ระบบ กลไก Evidence หลักฐาน ( เพื่อการค้นหา ) ผลการวิเคราะห์ตนเอง และข้อเสนอแนะ มุ่งทำความเข้าใจให้ตรงกัน เทคนิคการอ่าน SSR

12 * อย่าอ่านหาเรื่อง !!! ( อ่านแบบจับผิด ) อ่านเอาเรื่อง / เอาความ เทคนิคการอ่าน SSR

13 แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ เตรียมคำถามให้ตรงประเด็น ชัดเจน มีลำดับ ถามคำถามให้ตรงกับผู้ที่รับผิดชอบ คำถามเปิดเหมาะสมกว่าคำถามปิด 2. เทคนิคการสัมภาษณ์

14 ผู้บริหาร / ทีมงาน คณาจารย์ บุคลากรสาย ข ค ลูกจ้าง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นิสิต / นักศึกษา ปัจจุบัน ( จำแนกตามสาขาวิชาเอก ชั้นปี ) ศิษย์เก่า สัมภาษณ์ใครบ้าง

15 ฟังด้วยอาการแสดงความสนใจ คิดวิเคราะห์ และจดบันทึกคำตอบ สายตาประสานกับผู้พูด ข้อควรระวังในการสัมภาษณ์

16 ใช้คำถามสั้นๆ อดทนฟัง จับประเด็น จดบันทึก อย่าถามในสิ่งที่ทราบแล้ว คำถามไม่ชี้นำคำตอบ ไม่ชวนทะเลาะ สรุป : การสัมภาษณ์

17 ระมัดระวังเรื่องของกรอบเวลา ตั้งใจค้นหาในสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ จดบันทึกในสิ่งที่ได้พบเห็น ( อาจสนับสนุน / ขัดแย้ง กับหลักฐานหรือข้อมูลใน SSR ) 3. เทคนิคการสังเกต

18

19 คือ การแจ้งผลการตรวจสอบ หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ Written feedback Oral feedback การรายงานผลการผลการตรวจสอบ ( การให้ข้อมูล )

20 รายนามคณะผู้ตรวจสอบ ชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ ข้อมูลของหน่วยงานโดยสังเขป วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ (Written feedback)

21 วิธีดำเนินงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ( เพื่อการพัฒนาในแต่ละ องค์ประกอบ ) ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ (Written feedback) ( ต่อ )

22 1. เขียนเพื่อตอบวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้ครบทุกข้อ 2. เขียนผลการตรวจสอบในเชิงสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการอ่าน SSR การสัมภาษณ์ และการสังเกต 3. ให้ข้อมูลป้อนกลับ / ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม หน่วย งานสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ หลักการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

23 การรายงานผลการตรวจสอบ (Oral feedback) ( ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ) 1. คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเวลา และกำหนดตัวผู้ รายงาน 2. มีการติดประกาศแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้า ( ต้องการ participation และ clarification ) 3. แจ้งผลการตรวจสอบในลักษณะของการประชุม โดยมีการ แนะนำตัว และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 4. ส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่ขอรับการตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing ) พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google