งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงการ รหัส 2201-5001 & 3204-6001 ระดับ ปวช. และ ปวส. อ. สิทธิ์ชัย ตะ สายวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงการ รหัส 2201-5001 & 3204-6001 ระดับ ปวช. และ ปวส. อ. สิทธิ์ชัย ตะ สายวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงการ รหัส 2201-5001 & 3204-6001 ระดับ ปวช. และ ปวส. อ. สิทธิ์ชัย ตะ สายวา

2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ 4 1 2 3 บทที่ 1 บทนำ ระยะเวลาและสถานที่ ดำเนินงาน งบประมาณและทรัพยากร 5 6

3 1.1 หลักการและเหตุผล บทที่ 1 บทนำ  ประกอบด้วย 3 ย่อหน้าดังนี้ - ย่อหน้าที่ 1 กล่าวถึงเหตุผลของ โครงการ เช่น ประวัติความเป็นมา เป็นต้น - ย่อหน้าที่ 2 กล่าวถึงโครงการที่ทำ เช่น สินค้ามีลักษณะอย่างไร มีข้อดี อย่างไร - ย่อหน้าที่ 3 เป็นการกล่าวสรุปว่าจะ ทำโครงการเกี่ยวกับอะไร ด้วย กระบวนการอย่างไร

4 1.1 หลักการและเหตุผล ( ตัวอย่าง ) บทที่ 1 บทนำ  ย่อหน้าที่ 1 กล่าวถึงเหตุผลของโครงการ เช่น ประวัติความเป็นมา เป็นต้น ขนมไทยนั้นเกิดมีมานานแล้วตั้งแต่ประเทศ ไทยยังเป็นสยามประเทศ ซึ่งสมัยนั้นได้ติดต่อ ค้าขายกับ ต่างชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนติดต่อกันทั้งทางด้านสินค้า และวัฒนธรรม ขนมไทยในยุคแรกๆ เป็นเพียงนำข้าวไปตำ หรือโม่ให้ได้แป้ง และนำไปผสมกับน้ำตาล หรือมะพร้าว เพื่อทำเป็นขนม แต่หลังจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ วัฒนธรรมด้านอาหารของต่างชาติก็เข้ามามีอิทธิพลกับ อาหารไทยมากขึ้น ขนมก็ด้วยเช่นกัน ขนมไทย จึงมีความ หลากหลายมากขึ้น จนปัจจุบันยังยากที่จะแยกออกว่า ขนม ใดคือขนมไทยแท้ ( ที่มา :: http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert/history_ of_thai_dessert.html)

5 1.1 หลักการและเหตุผล ( ตัวอย่าง ) บทที่ 1 บทนำ  ย่อหน้าที่ 2 กล่าวถึงโครงการที่ทำ เช่น ลักษณะ การดำเนินกิจการ ปัจจุบันร้านบ้านขนมหวานไทย ได้ดำเนิน กิจการมาเป็นเวลา 2 ปี โดยมีการจำหน่ายขนมหวาน ไทย เช่น วุ้นกะทิ ข้าวเหนียวมะม่วง สังขยาใบเตย ทับทิมกรอบ สังขยาฟักทอง ลูกชุบ หม้อแกง เป็นต้น ระยะแรกในการดำเนินกิจการขายขนมไทย ทางร้านบ้าน ขนมหวานไทยนั้นได้ทำชั้นวางสินค้า ขายหน้าร้าน ทำ ให้ไม่ทราบถึงยอดขาย กระบวนการจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายในแต่ละเดือน และมียอดสั่งจองสินค้าน้อย ไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่าการขายขนม ไทยยังเป็นแบบขายหน้าร้าน

6 1.1 หลักการและเหตุผล ( ตัวอย่าง ) บทที่ 1 บทนำ  ย่อหน้าที่ 3 เป็นการกล่าวสรุปว่าจะทำโครงการ เกี่ยวกับอะไร ด้วยกระบวนการอย่างไร ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความ สนใจเกี่ยวกับการทำขนมหวานไทยของร้านบ้าน ขนมหวานไทย โดยจะทำการผลิตสินค้า การ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้าน ต่างๆ การจัดทำบัญชีผ่านกระบวนการทางบัญชีใน การทำรายรับ - รายจ่าย ของร้านบ้านขนมไทย และ ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคต่อความพึงพอใจเป็น สำคัญ

7 บทที่ 1 บทนำ 1.2.1 เพื่อ ………….…………… 1.2.2 เพื่อ ………………………. 1.2.3 เพื่อ ………………………. 1.2.4 เพื่อ ………………………. 1.2 วัตถุประสงค์ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นั้น จำเป็นต้องระบุ จาก หลักการและเหตุตามที่เราได้สรุปแล้วว่า จะทำ เกี่ยวกับอะไรและทำอย่างไรบ้าง โดยผ่านกระบวนการ อย่างไร

8 บทที่ 1 บทนำ 1.2.1 เพื่อผลิตขนมหวานไทย และช่องทางการ จำหน่ายสินค้า 1.2.2 เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 1.2.3 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และฝึก ประสบการณ์จากการทำธุรกิจ 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ สินค้าและบริการ 1.2 วัตถุประสงค์ ( ตัวอย่าง )

9 บทที่ 1 บทนำ 1.3.1 ได้........................................ 1.3.2 ได้......................................... 1.3.3 ได้......................................... 1.3.4 ได้........................................ 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในการกำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นั้น จะต้องดูจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดว่ามีกี่ ข้อ และ อะไรบ้าง

10 บทที่ 1 บทนำ 1.3.1 ได้ขนมหวานไทย และช่องทางการ จำหน่ายสินค้า 1.3.2 ได้ทราบถึงบัญชีรายรับ – รายจ่าย 1.3.3 ได้รายได้ระหว่างเรียน และฝึก ประสบการณ์จากการทำธุรกิจ 1.3.4 ได้รู้ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า และบริการ 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( ตัวอย่าง )

11 ขั้นเตรียมการ 14.1 1.4.2 1.4.3 ขั้นดำเนินการ ขั้นนำเสนอโครงการ 1.4 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ บทที่ 1 บทนำ

12 1.4. 1 1. เลือกสมาชิกภายในกลุ่ม 1.4.1 ขั้น เตรียมการ 2. เลือกโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 5. เขียนเค้าโครง 1.4 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ

13 บทที่ 1 บทนำ 1.4. 3 1. นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 1.4.3 ขั้นนำเสนอ 2. ส่งรูปเล่มโครง 1.4 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ

14 บทที่ 1 บทนำ 1.4 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ ( ตัวอย่าง ) สัปดาห์ ขั้นตอน ดำเนินโครงการ 2558 พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 12341234123412341234 1.4.1 ขั้นเตรียมการ 1. เลือกสมาชิกภายใน กลุ่ม 2. ประชุมวางแผนเลือก โครงการ 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ศึกษาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ 5. เขียนเค้าโครง 1.4.2 ขั้นดำเนินการ 1. สำรวจลักษณะของ กิจการ 2. เริ่มดำเนินตาม โครงการ 3. การจำหน่ายสินค้า 4. ติดตามผลตาม โครงการ 5. การจัดทำบัญชี 1.4.3 ขั้นนำเสนอ โครงการ 1. นำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการ 2. ส่งรูปเล่มโครงการ

15 บทที่ 1 บทนำ 1.5.1 1.5 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ สถานที่ ดำเนินการ 1.5.2 ระยะเวลา ภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา....... ตั้งแต่วันที่........ ถึง................... บ้าน …….. ที่ตั้ง ……………………………… วิทยาลัย ………………………………………..

16 บทที่ 1 บทนำ 1.5.1 1.5 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ( ตัวอย่าง ) สถานที่ ดำเนินการ 1.5.2 ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 16 พ. ค. 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 บ้าน …….. ที่ตั้ง ……………………………… วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร

17 บรรณานุกรม http://www.ezythaicooking.com/t hai_dessert/history_of_thai_dess ert.html)

18 L/O/G/O www.themegallery.com จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงการ รหัส 2201-5001 & 3204-6001 ระดับ ปวช. และ ปวส. อ. สิทธิ์ชัย ตะ สายวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google