งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชศาสตร์ครอบครัวกับคน ปฐมภูมิ ผศ. พ. ญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชศาสตร์ครอบครัวกับคน ปฐมภูมิ ผศ. พ. ญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวชศาสตร์ครอบครัวกับคน ปฐมภูมิ ผศ. พ. ญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 Primary care Family medicine Primary care provider

3 Primary care คืออะไร

4

5

6 ประเภท ของเวช ปฏิบัติ เวชปฏิบัติปฐมภูมิ 1. บริการด่านแรก 2. ดูแลต่อเนื่อง 3. ดูแลผสมผสานทุกด้าน 4. ประสานงานเป็นทีมเวชปฏิบัติปฐมภูมิ 1. บริการด่านแรก 2. ดูแลต่อเนื่อง 3. ดูแลผสมผสานทุกด้าน 4. ประสานงานเป็นทีม เวชปฏิบัติทุติยภูมิ 1. นอนรักษาใน รพ. 2. แพทย์ดูแลรักษา เวชปฏิบัติตติยภูมิ 1. โรคพบน้อย 2. ต้องการการ เฝ้าดูแล 3. แพทย์เฉพาะ โรค

7 คนปฐมภูมิ คือ ใคร วิชา ชีพ ไหน “ หมอ ครอบค รัว ” แพทย์ เวช ปฏิบัติ ครอบ ครัว

8 คนปฐมภูมิ คือ ใคร ควา มรู้ เจต คติ ทักษ ะ จาก วิชาชีพ จาก งาน จาก ชีวิต จาก เพื่อน สห วิชาชีพ

9

10 ระบบนิเวศน์ของบริการทาง การแพทย์ 1000 750 250 9 5 1 ประชากร ผู้ใหญ่ เจ็บป่วย ในช่วง 1 เดือน พบแพทย์ ปฐมภูมิ นอน โรงพยาบาล ส่งต่อ โรงพยาบาล ศูนย์ ส่งต่อ โรงเรียน แพทย์ White KL. NEJM 1961;265(18):885-892 เวชปฏิบัติปฐมภูมิ 1. บริการด่านแรก 2. ดูแลต่อเนื่อง 3. ดูแลทุกด้านแบบ ผสมผสาน 4. ประสานงานเป็น ทีม

11 จงวางแผนการดูแลสุขภาพประชากร ต่อไปนี้ ประชากรชาว “A” มีดัชนีชี้วัดสุขภาพเทียบกับอัตราเฉลี่ย ทั่วประเทศดังนี้ 2 x Perinatal dealth 3 x Teenage preg. 8 x TB infection 20 x STD infection 26 x Alcoholics 5 x Crime rate 6 x Suicidal rate 7 x Sexual assault 50% : Age < 25 yrs 60% Adult : Smoking 40% : Elementary education 40% : Unemployed

12 Family Medicine คือ อะไร

13 เข้าใจโรค เข้าใจคน เข้าใจสุขภาพ

14

15

16 SOCIAL PSYCH O Bio-Psycho-Social Model of Health BIO PSYC HO SOCI AL BI O

17

18 ระบบควบคุมใน ธรรมชาติ โลก ประเทศ วัฒนธรรม ชุมชน ครอบครัว บุคคล สมองและระบบ ประสาท ระบบอวัยวะอื่น เนื่อเยื่อ เซล โมเลกุล อะตอม อนุภาค โรค (Disease) ซักประวัติ ตรวจ ร่างกาย ตรวจ เพิ่มเติม วินิจฉัย แยกโรค ความ เจ็บป่วย (Illness) ความคิด ความรู้สึก กิจกรรมที่ ทำได้ ความ คาดหวัง Engel G. The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatr 1980;137:535-44

19 กินยาทั้ง omeprazole, antacid, etc. ไม่หาย Med ส่องกล้องแล้วปกติ ให้ยาไม่ดี ขึ้น ศัลย์ U/S แล้วบอกปกติ ให้ยาไม่ดี ขึ้น นรีเวช ตรวจภายในก็ปกติดี ไม่ใช่ condition ทาง Med, Surg, OBG แม่พาไปกินน้ำมนต์แล้วก็ไม่หาย “ อาจารย์คะ หนูปวดท้องมา 4 ปี ไม่หายสักที หนูควรจะไปหาหมอคนไหนดี คะ ”

20 Life before sickness Life after sickness 4 yrs ago Age 24

21 7 yrs ago 11 yrs ago4 yrs ago

22 Functional dyspepsia Somatic symptom disorder 4 years Couple violence, love affair Family of childbirth History of abortion, child loss Family history of divorce

23 ระบบควบคุมใน ธรรมชาติ โลก ประเทศ วัฒนธรรม ชุมชน : BKK ครอบครัว : couple problem บุคคล สมองและระบบ ประสาท ระบบอวัยวะอื่น เนื่อเยื่อ เซล โมเลกุล อะตอม อนุภาค โรค (Disease) Functional dyspepsia Somatic symptom disorder ความเจ็บป่วย (Illness) I: Malignancy F: pain, uncertain F: eat, sleep prob. E: need to control Engel G. The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatr 1980;137:535-44

24 การเข้าใจคนแบบ องค์รวม บุคคล ใคร อายุ อาชีพ ความเป็นมา ครอบครัว ระบบครอบครัว วัยครอบครัว ปัญหาครอบครัว วิธีแก้ปัญหาของ ครอบครัว ที่พึ่งของครอบครัว ผลกระทบต่อ สุขภาพ ชุมชน บทบาทผู้ป่วยใน ชุมชน แหล่งที่พึ่ง ระบบบริการ สุขภาพ ที่ทำงาน โรงเรียน ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา โรค ความ เจ็บป่วย

25

26 พฤติกรรม ความรู้สึก การรับรู้และ ตีความ ความ คาดหวัง ความ ปรารถนาลึกๆ ตัวตน รู้ตัว ไม่ รู้ตัว Virginia Satir. The Personal Iceberg Metaphor.

27

28

29 สารที่ส่ง มา : Verbal & non- verbal ตอบสนอง : Verbal & non- verbal

30 Fact Feeling Perception Fact Feeling Perception

31 Difficult Patien t Doctor

32 ทุกปัญหาแก้ได้ มองหาข้อดี >>> ปัญหา / โรค / ความผิดปกติ คน ไม่ใช่ปัญหา โรค ก็ไม่ใช่ปัญหา วิธีรับมือหรืออยู่ร่วมกับโรค อาจเป็นปัญหา

33 เป้าในการให้ คำปรึกษา 1. ให้เขามีความมั่นคงมั่นใจใน ตนเองมากขึ้น (self esteem) 2. มีทางเลือกมากขึ้น ในทางที่ดี ขึ้น (option) 3. รับผิดชอบต่อตนเองให้ได้มาก ขึ้น (own responsibility) 4. สอดคล้องกลมกลืนเพิ่มขึ้นใน บริบทตนเอง (congruence)

34 เยียวยาใจเพื่อนมนุษย์ B Background เรื่องราว เป็นอย่างไร A Affect รู้สึก อะไรบ้าง T Trouble ปัญหาไหน หนักที่สุด H Handle หลุดมาได้ อย่างไร E Empathy เข้าใจ ได้ว่าทำไมทุกข์

35 จิตบำบัดให้บวก เป็นไ ง ดีขึ้น ไหม ดี ขึ้น เหมือนเ ดิม ขยายภาพ ให้ใหญ่ “ ทำ อย่างไร ” “ ทำอย่างไร จึงประคอง ไว้ได้ ” “ ผ่านมาได้ อย่างไร ” แย่ ลง ตั้งเป้าใหม่ให้ ทำได้

36

37 ฟังด้วยใจ ไม่ใช่ฟัง ด้วยหู Care for all

38


ดาวน์โหลด ppt เวชศาสตร์ครอบครัวกับคน ปฐมภูมิ ผศ. พ. ญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google