งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ปี 2558 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ปี 2558 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ปี 2558 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เลย

2 ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ระบบการทำงานด้านสุขภาพ ระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาค ส่วนด้วยการบรูณาการ ทรัพยากรภายใต้บริบทของ พื้นที่ที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้ส่งเสริม ให้ประชาชนและชุมชน พึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้ง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสุข ภาวะของประชน

3 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการ พื้นฐานและสามารถดูแลตนเองได้ ประชาชนเข้าถึงบริการ ที่ ศสม./ รพ. สต. ที่มีคุณภาพ หน่วยบริการสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสุขภาพด้วย กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล ลดอัตราป่วยในโรคที่เป็นปัญหา สุขภาพในพื้นที่ สภาพปัญหา / สถานการณ์ผลงาน การเข้าถึงบริการและ ความครอบคลุมการ ให้บริการ สถานบริการผ่านเกณฑ์ คุณภาพต่ำ บุคลากรขาดศักยภาพ การให้บริการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคี สุขภาพ การเข้าถึงบริการของ ประชาชน ปัญหาความครอบคลุมการ จัดบริการ ตามกลุ่มวัย /service plan ศักยภาพ DHS จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูและการสามารถดูแลตนเอง ได้ เพิ่มการเข้าถึงและ ครอบคลุมบริการปฐมภูมิ พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิ ตาม องค์ประกอบ UCARE KPI ร้อยละของ อำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง ระบบ บริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( > ร้อยละ 80) KPI ร้อยละของ อำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง ระบบ บริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( > ร้อยละ 80) Cause effect Result มาตรกา ร มาตรการสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างสถานที่ และครุภัณฑ์ ระบบสนับสนุน พัฒนาบุคลากร แบ่งปันทรัพยากร

4 จัดบริการ บูรณาการ ตามกลุ่ม วัย /service plan/ Essential Care Essential Care ส่งเสริมให้ ประชาชน สามารถดูแล ตนเองได้ (self Care) จัดบริการ บูรณาการ ตามกลุ่ม วัย /service plan/ Essential Care Essential Care ส่งเสริมให้ ประชาชน สามารถดูแล ตนเองได้ (self Care) กระจายผู้ป่วย โรคเรื้อรัง DM HT กลับไป ศสม./ รพ. สต. จัดตั้ง ศสม. จัดบริการให้ ครอบคลุม ปชก./ พื้นที่ ปชก. หนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว ( ปี 58 = วพ., ชค.) มีการจัดบริการ ให้ครบทั้ง Acute และ chronic Care ชันสูตร ทัน ตกรรม ER ส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home Care/LTC end of life เป็นต้น กระจายผู้ป่วย โรคเรื้อรัง DM HT กลับไป ศสม./ รพ. สต. จัดตั้ง ศสม. จัดบริการให้ ครอบคลุม ปชก./ พื้นที่ ปชก. หนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว ( ปี 58 = วพ., ชค.) มีการจัดบริการ ให้ครบทั้ง Acute และ chronic Care ชันสูตร ทัน ตกรรม ER ส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home Care/LTC end of life เป็นต้น มาตรการ สนับสนุน การพัฒนาสถานที่และ ครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ บริการ พัฒนาเครือข่าย / จัดระบบสนับสนุน / จัด แพทย์ที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ลปรร. CBL PCA R2R วิจัย ความพึงพอใจ แบ่งปันทรัพยากร คน เงิน ของ ข้อมูล มาตรการ สนับสนุน การพัฒนาสถานที่และ ครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ บริการ พัฒนาเครือข่าย / จัดระบบสนับสนุน / จัด แพทย์ที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ลปรร. CBL PCA R2R วิจัย ความพึงพอใจ แบ่งปันทรัพยากร คน เงิน ของ ข้อมูล คณะกรรมการ DHS/ คปสอ. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการและแผนการ ติดตามประเมินผล ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม (one district one plan) แผนบรูณาการ 5 กลุ่มวัย /service plan 10 สาขา /Essential Care แผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ( อำเภอ ตำบล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ) พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง, บริการแพทย์ แผนไทย, สุขภาพจิตชุมชน, ฟื้นฟู พัฒนาระบบคุณภาพ (PCA คปสอ. ติดดาว รพ. สต. ติด ดาว ) แพทย์ที่ปรึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่าย สุขภาพ ภาคประชาชน ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสา ธารณสาธารณะ 1. PP& Reha p 3. DHS เข้มแข็ง 2. 1A&4 C มาตรการ เพิ่มการ เข้าถึงและ ความ ครอบคลุม บริการ มาตรก าร จัดบริก าร pp &Reha b มาตรกา ร พัฒนา DHS

5 กรอบแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอำเภอ (Conceptual Framework) ประชาชนมีสุขภาวะ สถานะสุขภาพของประชาชนดี สามารถป้องกันภาวะ เสี่ยงด้านสุขภาพ ระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้าง เครือข่าย ความ ร่วมมือทุก ภาคส่วนใน การจัดการ สุขภาพ ชุมชน ส่งเสริมและ สนับสนุน ประชาชนและ ชุมชนร่วมกัน ดูแลสุขภาพ พึ่งตนเอง ได้ และไม่ทอดทิ้ง กัน พัฒนาระบบ บริการ สุขภาพให้ ครอบคลุม มี คุณภาพ และมี ประสิทธิภาพ พัฒนาการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการรับความ เสี่ยงจากปัจจัย ทางสังคมอัน คุกคามสุขภาพ หลัการดำเนินงานของระบบสุขภาพระดับอำเภอ การทำงาน ร่วมกันใน ระดับ อำเภอ (Unity District Health team : U ) การมีส่วน ร่วมของ เครือข่าย (C ommuni ty participati on: C ) การทำงาน จนเกิดคุณค่า ทั้งผู้รับและผู้ ให้บริการ (Appreciati on and Quality: A ) การแบ่งปัน ทรัพยากรและ การพัฒนา บุคลากร (resource sharing and development: R ) การ ให้บริการ สุขภาพ ตาม บริบทที่ จำเป็น (Essenti al care :E )

6 การพัฒนาระบบ บริการทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System (DHS) ปี 2558 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google