งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ของจังหวัดนนทบุรี อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของสังคมเมือง นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ของจังหวัดนนทบุรี อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของสังคมเมือง นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ของจังหวัดนนทบุรี อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของสังคมเมือง นนทบุรี

3 การดูแลผู้สูงอายุของ จังหวัดนนทบุรี 1. การคัด กรอง สุขภาพ 2. สร้างระบบ ส่งต่อในการ ดูแล / รักษา ผู้สูงอายุ 3. พัฒนาการมี ส่วนร่วมของ ครอบครัว / อส ม./ ชุมชน 3

4 การคัดกรองสุขภาพ / โรค / ภาวะสูงอายุ การคัด กรอง ADL เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ความเสี่ยง โรคหัวใจและ หลอดเลือด สุขภาวะ ตา สุขภาพ ช่องปาก 4 สมรรถภา พสมอง ภาวะ ซึมเศร้า ข้อเข่า เสื่อม ภาวะหก ล้ม ภาวะ โภชนาการ ปัญหาการ นอน การกลั้น ปัสสาวะ

5 สร้างระบบส่งต่อในการดูแล / รักษาผู้สูงอายุ มี Ageing Manger ในการดูแล ผู้สูงอายุ มีการจัดทำ Care Plan สำหรับ ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองที่พบ ปัญหา มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบ วงจร จัดคลินิก / รับส่งต่อผู้สูงอายุ ) มีระบบ Home Health Care อย่างมีคุณภาพ โดยทีมหมอ ครอบครัว มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกัน ภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุในระดับ ตำบล โรงพยา บาล 5

6 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว / ผู้ดูแล / ชุมชน มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ดูแล ในชุมชน ร่วมทีม Home Health Care กับบุคลากรสาธารณสุข จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่ เอื้อและสอดคล้องต่อสังคม ผู้สูงอายุ จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่ เอื้อและสอดคล้องต่อสังคม ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม สำหรับสมาชิกต่อเนื่อง ท้องถิ่นมีการจัด ท้องถิ่นมีการจัด Day Care หรือ Day Service ครอบครั ว / ผู้ดูแล / ชุมชน 6

7 กิจกรรมตามโครงการ 7 1. คัดเลือกตำบล อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อดำเนินการคัดกรอง (Geriatric syndromes) 2. อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ ครอบครัวผู้สูงอายุ ตำบลละ 20 คน 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2558 3. คัดกรอง Geriatric syndromes 50 ราย ( กลุ่ม 2,3 ทุกคน, ที่เหลือกลุ่ม 1)

8 กรกฎาคม 2558 8 อำเภอเมืองปาก เกร็ด บางบัวทองบางกรวยบางใหญ่ไทรน้อย ตำบล วันที่ 6( เช้า )6( บ่าย )7 ( เช้า )7( บ่าย )10( เช้า )10 ( บ่าย ) สิงหาคม 2558 อำเภอเมืองปาก เกร็ด บางบัวทองบาง กรวย บางใหญ่ไทรน้อย ตำบล วันที่ 21( เช้า )21( บ่าย )24( เช้า )24( บ่าย )25( เช้า )

9 กิจกรรมตามโครงการ 9 5. ทีมหมอครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 โดยการเยี่ยม บ้านดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 4. กรณีผลคัดกรอง “ ผิดปกติ ” ส่ง ต่อ รพช./ รพศ เพื่อรับการรักษา 6. รพช./ รพศ. ดำเนินการให้เกิดคลินิก ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุ ในโรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndromes) และจัด นิทรรศการความสำคัญของการตรวจคัด กรองสุขภาพผู้สูงอายุของ โรงพยาบาล 7 แห่ง

10 กิจกรรมตามโครงการ 10 7. ประสานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ในการจัด Day Care หรือ Day Service สำหรับ รองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

11 11


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ของจังหวัดนนทบุรี อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของสังคมเมือง นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google