งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 15. ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย ละ 31 29.45 ( เทียบ เป้าหมาย 114/387) สภาพปัญหา / สาเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 15. ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย ละ 31 29.45 ( เทียบ เป้าหมาย 114/387) สภาพปัญหา / สาเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 15. ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย ละ 31 29.45 ( เทียบ เป้าหมาย 114/387) สภาพปัญหา / สาเหตุ ของปัญหา กระบวนการวางแผน / แนว ทางการพัฒนา 1. ไม่มีจิตแพทย์ 1. ออกหน่วย Moblie clinic ร่วมกับ สสจ. สุราษฎร์ ) 2. อบรมพยาบาลและแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน 3. ส่งแพทย์เรียนต่อเฉพาะ ทางด้านจิตเวช 4. ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตร การพยาบาล สุขภาพจิต 4 เดือน

2 ปัญหาเชิงนโยบาย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจาก ส่วนกลาง 1. ไม่มีจิตแพทย์ 1. ออกหน่วย Moblie clinic ร่วมกับ สสจ. สุราษฎร์ ) 2. อบรมพยาบาลและแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน 3. ส่งแพทย์เรียนต่อเฉพาะ ทางด้านจิตเวช 4. ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตร การพยาบาล สุขภาพจิต 4 เดือน อื่น ๆ ที่จะนำเสนอ และภาพประกอบ

3

4 ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลงา น 12. ลดความแออัดและเวลารอคอย 12.1 โรงพยาบาลระดับ S มีอัตราครองเตียง ไม่เกินร้อยละ 85 8587.35 1. จัดแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว บริการ รักษาพยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน เมือง หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 เพิ่มขีดความสามารถ รพ. ชุมขน 3. ปรับปรุงระบบนัดคลินิกต่างๆ 4.Consult ด้วยระบบ Skype ในสถานบริการทุก 5. ส่งต่อผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤติให้ รพช. ดูแลต่อเนื่อง เช่นผู้ป่วยกระดูกหัก ที่ต้อง On Skin traction ให้โรงพยาบาลชุมชน ส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังดูแลต่อเนื่องใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6. เพิ่มทักษะแพทย์ พยาบาลใน รพช. ในการดูผู้ป่วย จากการส่งต่อของ รพท. 7. จัดตั้งหอผู้ป่วยในและห้องพิเศษสำหรับแรงงาน ต่างด้าว สภาพปัญหา / สาเหตุ 1. จำนวนผู้ป่วย ไทย / ต่างด้าว 2. การส่งต่อจาก รพช. แนวทางการพัฒนา

5 ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลงา น กระบวนการพัฒนา ต่อเนื่อง 11. ร้อยละของผู้ป่วย นอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน 1616.5 9 1. อบรมการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยใน กลุ่มวัยต่าง 2. สำรวจข้อมูลกลุ่มวัย 3. จัดบริการตามกลุ่มวัย ( จนท./ อสม.) 4.OPD แพทย์แผนไทยใน รพ. 13. จำนวนการส่งต่อ ผู้ป่วยนอกเขต บริการ ลดลง ร้อยละ 50 เมื่อ เทียบกับ ปีที่ผ่าน มา 63.6 3 1. พัฒนาระบบการประเมิน คัดกรอง 2. จัดทำ Fast track ใน กลุ่มโรคส่งต่อ ที่เป็นปัญหาสำคัญ 3. ใช้ระบบ พบส. เป็น เครื่องมือการพัฒนา 4. จัดทำแผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ (Service Plan) 5. เพิ่มขีดความสามารถ ของสถานบริการ

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 15. ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย ละ 31 29.45 ( เทียบ เป้าหมาย 114/387) สภาพปัญหา / สาเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google