งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย บทบาททีมสหวิชาชีพใน บริการปฐมภูมิและ " ทีม หมอครอบครัว "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย บทบาททีมสหวิชาชีพใน บริการปฐมภูมิและ " ทีม หมอครอบครัว ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย บทบาททีมสหวิชาชีพใน บริการปฐมภูมิและ " ทีม หมอครอบครัว "

2 คุณลักษณะหมอครอบครัว หมอครอบครัว คือ บุคลากร สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับ ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ รพ. สต./ ศมส./ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุก สังกัด โดยรับผิดชอบประชากร ประมาณ 1,250 – 2,500 คนต่อ หมอครอบครัว

3 บทบาทของหมอครอบครัว ผู้ให้บริการ ครู นักจัดการ ผู้ประสานงาน / ผู้สนับสนุน นายประตู เฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นักรณรงค์ / ผู้นำ ชุมชน ผู้เรียนรู้

4 บทบาทของแพทย์ในทีมหมอ ครอบครัว เป็นแพทย์ผู้ให้บริการปฐมภูมิ เป็นครู ถ่ายทอดวิชาความรู้ทาง การแพทย์และความรู้ทางเวช ศาสตร์ครอบครัวแก่บุคลากรทุก สาขา เป็นผู้นำและที่ปรึกษาแก่ทีมงาน เป็นนักจัดการเครือข่ายปฐมภูมิ ระดับอำเภอ

5 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 1. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะหมอ ครอบครัว – ดูแลความเจ็บป่วยในครอบครัวที่ รับผิดชอบ – สนับสนุนพลังอำนาจครอบครัว – ให้คำปรึกษา / แนะนำ ด้านสุขภาพ – มีการประสานและปฏิบัติงานแบบเป็น หุ้นส่วน – การพิทักษ์สิทธิ์ครอบครัวในความ รับผิดชอบ – ประสานงานการส่งต่อและติดตามผล

6 2. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะ Case manager ระดับตำบล – จัดการข้อมูลสุขภาพและสังคมที่เกี่ยวข้องทุก ครอบครัว – ช่วยเหลือ สนับสนุนหมอครอบครัวในเขต รับผิดชอบ และติดตาม ประเมินผล – ประสานทีมสนับสนุนในระดับตำบล – ประสานทีมสหวิชาชีพจากทีมระดับอำเภอ เข้า ดูแลร่วมกับทีมระดับตำบล – ประสานการให้คำปรึกษา / ส่งต่อกับทีมระดับ อำเภอ บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ

7 3. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะทีม ระดับอำเภอ – มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพระดับอำเภอ – ประสานงานช่วยเหลือ สนับสนุนกับทีม ระดับตำบล – บริหารจัดการธนาคารอุปกรณ์ เพื่อ สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ – ออกแบบระบบการจำหน่วยผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลสู่ชุมชน

8 บทบาทนักกายภาพบำบัด การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และระยะเรื้อรังในชุมชน งานออกชุมชน เพื่อรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยหรือผู้ พิการ การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การส่งเสริมป้องกันปัญหาเกี่ยวกับโรคไม่ติด เชื้อ การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครหรือจิต อาสาในชุมชน

9 บทบาทวิชาชีพจิตวิทยา ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหา ทางด้านสุขภาพจิต เป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชน เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ทีมหมอ ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ให้บริการการส่งเสริม ป้องกัน ส่งต่อบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพจิต ร่วมสร้างเครือข่ายการบริการสุขภาพจิตในชุมชน เป็นผู้รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ มีการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้อย่าง สม่ำเสมอ

10 บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม พัฒนาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริบาล เภสัชกรรม งานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคลและ ครอบครัวต่อเนื่อง ด้านเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ งานส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพร และสุขภาพ

11 บทบาทของทันตบุคลากร การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในช่องปาก การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการจัดบริการ ตามความจำเป็น การให้บริการทันตสุขภาพในระดับปฐม ภูมิ การดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

12 บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ในทีมหมอครอบครัว ให้สุขศึกษาสำหรับเพื่อนบ้านและชุมชน อย่างใกล้ชิด มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้าน สุขภาพของชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามปฏิทินสุขภาพของ ชุมชนและตามกลุ่มวัย ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการ สุขภาพ ทีมหมอครอบครัว

13 สื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและท้องถิ่น สำรวจและจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตาม รวบรามและรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแกนนำด้าน สุขภาพ บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ในทีมหมอครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย บทบาททีมสหวิชาชีพใน บริการปฐมภูมิและ " ทีม หมอครอบครัว "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google