งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบบูรณาการ คณะกรรมการดูแลด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลพุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบบูรณาการ คณะกรรมการดูแลด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลพุทธมณฑล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบบูรณาการ คณะกรรมการดูแลด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลพุทธมณฑล

3 ปัญหาและสาเหตุโดย ย่อ อันดับ 2 ผู้ป่วยนอก อันดับ 2 ผู้ป่วยใน จำนวนผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้น มีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยแย่ลง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง

4 ปัญหาและสาเหตุโดย ย่อ ( ต่อ ) เพิ่มบุคลากรในการดูแลมากขึ้น เพิ่มภาระของครอบครัวด้านร่างกาย จิตใจ ผู้ป่วยรอตรวจนาน

5 การเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ได้ ตามมาตรฐาน โดยส่งบุคลากร องค์กรแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ ครอบครัวและ ชุมชนเข้ารับการอบรม จัดทำ CPG และ Standing OrderCPG

6 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Hypoglycemia DTX ≤ 60 Mg% ซึม, ไม่รู้สึกตัว รู้สึกตัวดี - รายงานแพทย์เวร (ER) -50% glucose 50 cc. vein push stat -10% D/N/2 1,000 cc vein 80 cc/hr -Admit (Standing order) ดื่มน้ำหวาน 1 แก้ว เจาะ DTX ซ้ำอีก 1 hr. DTX ≤ 60 Mg% DTX ≥ 60 Mg% - รายงานแพทย์เวร (ER) -50% glucose 50 cc. vein push stat -10% D/N/2 1,000 cc vein 80 cc/hr -Admit (Standing order) ส่งพบแพทย์ (OPD)

7 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Hyperglycemia DTX = 180 – 250 Mg%DTX = 251 – 400 Mg%DTX > 400 Mg% - พิจารณาปรับยาเบาหวาน - พิจารณาการใช้ Insulin ในกรณี max dose oral drug - พิจารณาปรับยาเบาหวาน - พิจารณาการใช้ Insulin ในกรณี max dose oral drug - ส่ง ER ฉีด RI ตาม scale ต่อไปนี้ - รายงานแพทย์ -RI 10 unit vein stat -0.9% NSS 1,000 cc. vein 80 cc/hr -Admit (Standing order) * DTX = 251 – 300 mg% RI 6 unit sc. Stat * DTX = 301 – 350 mg% RI 8 unit sc. Stat * DTX = 351 – 400 mg% RI 10 unit sc. Stat เกณฑ์การนัดผู้ป่วยเบาหวาน FBS = 60 – 180 mg% นัด 1 เดือน = 181 – 250 mg% นัด 2 สัปดาห์ – 1 เดือน = 251 – 400 mg% นัด 1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์

8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล ตนเองของผู้ป่วย ครอบครัวชุมชน โดยการจัด กิจกรรมในคลินิก เบาหวาน การเยี่ยมบ้าน การเปลี่ยนแปลง

9 เพิ่มการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ไขมันใน เลือด

10 การเปลี่ยนแปลง ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดตัวชี้วัด กำหนดการติดตาม ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

11 การเปลี่ยนแปลง เริ่มพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน โรงพยาบาลตำบลและสถานีอนามัยในเครือข่าย

12 สรุปผลงานโดยย่อ / เป้าหมาย ทุกหน่วยงานดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การคัดกรอง การปรับพฤติกรรม การดูแลรักษา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยความร่วมมือของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราป่วยรายใหม่ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง

13 การวัดผล เครื่องชี้วัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป้าหมายระดับที่ปฏิบัติได้ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ( ต. ค.52- มิ. ย.53) เชิงผลลัพธ์ 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี FBS 70-130 mg% ≥ 40%29.0534.1935.87 2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี HbA1C <6.5 mg% ≥ 40%25.6331.7432.82 3. อัตราการเกิด Hypoglycemia <60 mg% < 2%1.060.901.28 4. อัตราการเกิด Hyperglycemia ≥200 mg% < 10%12.508.825.03 5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา < 5%3.184.497.85 6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต < 5%1.061.041.18 7. อัตราการเกิดแผลเบาหวาน ( รายใหม่ ) < 5%2.061.901.82 8. อัตรา Re-admit ภายใน 28 วัน < 3%2.169.384.94 9. อัตราวันนอนเฉลี่ย < 5 วัน 4.525.354.4 10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะ Ac. Stroke < 2%1.030.700.32 11. อัตราการขาดนัด เกิน 1 สัปดาห์ < 5%13.758.051.74

14 การวัดผล เครื่องชี้วัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป้าหมา ย ระดับที่ปฏิบัติได้ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ( ต. ค.52- มิ. ย.53) เชิงกระบวนการ 12. อัตราการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ≥ 70% 77.1 1 81.2 0 71.10 13. อัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน - ไขมันในเลือด / HbA1C > 80%92.1 6 85.7 4 93.79 - ตรวจจอประสาทตา > 80%81.1 2 62.5 0 84.65 - ตรวจการทำงานของไต Cr, Urine Albumin, Micro Albuminuria > 80%92.1 6 85.7 4 93.79 - ตรวจเท้า (Monofilament) > 80%61.7 5 74.4 8 95.68 14. อัตราการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อน > 60%60.4 5 61.1 8 80.92 เชิงผลกระทบ 15. อัตราความพึงพอใจ ≥ 85% 95.5 1 98.0 8 93

15 ผลลัพธ์ เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุม การคัดกรอง การ รักษาพยาบาล การสร้าง / ส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพ อัตราการป่วยและภาวะแทรกซ้อนลดลง การดูแลผู้ป่วยโดย ทีมสหวิชาชีพ ลดภาระการดูแลผู้ป่วย คุณภาพชีวิตดีขึ้น

16 ผลลัพธ์ มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย แนวทางการดูแล เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางเดียวกัน การสื่อสาร ประสานงานที่ดี

17

18

19

20

21

22 ADL ก่อนการดูแล 45 คะแนน ADL หลังการดูแล 90 คะแนน

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 กราฟแสดงการคัดกรอง โรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง

33 กราฟแสดงตัวชี้วัดการตรวจคัด กรองภาวะแทรกซ้อน

34 ข้อมูลด้านคุณลักษณะ ประชากร

35 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งตามเพศ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบบูรณาการ คณะกรรมการดูแลด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลพุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google