งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บทบาทภารกิจ โครงสร้าง  กลไก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก กสธ. / หน่วยงานภายนอกภาครัฐ  มาตรฐานและวิธีทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บทบาทภารกิจ โครงสร้าง  กลไก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก กสธ. / หน่วยงานภายนอกภาครัฐ  มาตรฐานและวิธีทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  บทบาทภารกิจ โครงสร้าง  กลไก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก กสธ. / หน่วยงานภายนอกภาครัฐ  มาตรฐานและวิธีทำงาน

3  บทบาท ภารกิจ  โครงสร้างและบริหาร จัดการ  การพัฒนากฎหมาย  การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค ( ภาคประชาชน )

4

5  safety  efficacy  quality  access  security  cost - effective  distributio n  rational use ???  สินค้า ที่ส่งผล กระทบต่อ สุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่  บริการ ที่ส่งผล กระทบต่อ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( กฎหมาย 8 ฉบับ ) บริการสุขภาพ ( ภาครัฐ เอกชน ) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( กฎหมาย 8 ฉบับ ) บริการสุขภาพ ( ภาครัฐ เอกชน )

6 1. การเฝ้าระวังปัญหา และร้องเรียน 2. การบังคับใช้กฎหมาย ก่อนออกสู่ตลาด 3 การบังคับใช้กฎหมาย หลังออกสู่ตลาด 4 การควบคุม โฆษณาและ ส่งเสริมการขาย 5 ชดเชยค่าเสียหายและ เยียวยาเบื้องต้น 6 การให้ความรู้ และพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค 7 ข้อมูลข่าวสารด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ 8 การพัฒนา ผู้ประกอบการ 9 การกำหนดมาตรฐาน และออกกฎหมาย 10 การส่งเสริมการ เข้าถึง การใช้อย่าง เหมาะสม คุณภาพ

7  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  พัฒนากฎหมาย  กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ / บริการ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารความ เสี่ยง  การจัดการความรู้  การสนับสนุนผู้ประกอบการ  ควบคุมโฆษณา การส่งเสริมการขาย (Mass media)  บังคับใช้กฎหมาย  ( ผลิตภัณฑ์ / บริการที่เสี่ยงสูงกระทบวง กว้าง การนำเข้า )

8  การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ  บริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้ง งบประมาณ  ติดตาม กำกับ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น  บูรณาการการทำงานกับภาคประชาชน

9  การบังคับใช้กฎหมาย ◦ Pre-marketing ◦ Post - marketing ความพร้อม ความเสี่ยง

10  บังคับใช้กฎหมาย ◦ Post - marketing เทศบาล : Post - marketing  มอบอำนาจ บางส่วน ตามขีด ความสามารถ

11  Empowerment  เฝ้าระวัง

12  Empower ment  เฝ้าระวัง

13 ระบบชดเชย เยียวยา : สินค้า : สคบ บริการ : รอเสนอกฏหมาย

14  ถ่ายโอนภารกิจให้ ภาคเอกชน ดำเนินการ ตอบสนอง ความท้าทายและภารกิจหลัก Policy IT/KM Std. Law การนำเข้า

15  Cross functional teams  ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและจัดการ ความเสี่ยงความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ / บริการสุขภาพ  ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค ประชาชน  หน่วยงานรองรับการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการระดับชาติ : คณะกรรมการ อาหารแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ Agenda –based Team Area – based team

16 ** ปรับปรุงกฎหมายให้สามารถ บังคับใช้กับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ / สถานพยาบาล ของภาครัฐ และ เอกชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17  ระดับกระทรวง : ศูนย์ ประสานงานพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน ( Cross functional teams )  ระดับเขต : บูรณาการการ ทำงานกับภาคประชาชน

18 มาตรฐาน ระดับสากล สถานการณ์แวดล้อม Policy need การกระจายอำนาจ สังคม ข้อมูล ข่าวสา ร การเปิดเสรี ทาง การค้า ภาคประชาชน ( องค์กรอิสระ ผู้บริโภค ) เทคโนโลยี ความ ซับซ้อน ( ผลิตภัณฑ์ / บริการ ) ระบบงาน คุ้มครอง ผู้บริโภค

19 หลักการ ตอบสนองประเด็น ท้าทาย สอดคล้องกับ ทิศทาง ( การปฏิรูปประเทศ / การถ่ายโอนภารกิจ ) ลดความซ้ำซ้อน เสริมพลัง


ดาวน์โหลด ppt  บทบาทภารกิจ โครงสร้าง  กลไก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก กสธ. / หน่วยงานภายนอกภาครัฐ  มาตรฐานและวิธีทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google