งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานย่อย “ น้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพ ” ผศ. ภญ. ดร. วรรณา ศรี วิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการ และกลไกคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานย่อย “ น้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพ ” ผศ. ภญ. ดร. วรรณา ศรี วิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการ และกลไกคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานย่อย “ น้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพ ” ผศ. ภญ. ดร. วรรณา ศรี วิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการ และกลไกคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แผนงานพัฒนาวิชาการและ กลไก คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.)

3 1. การสร้างความรู้หรือการทำงาน ทางวิชาการ 2. การเคลื่อนไหวของ สังคม 3. การเชื่อมโยงกับ การเมือง

4 แผนงานย่อยน้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพ

5

6 วิชาการ ชุดทดสอบ บ่อดัก ไขมันPolar+PAH ชุดทดสอบ ไบโอดีเซล บ่อดัก ไขมัน ศึกษาปัญหา ฯ ศูนย์วิทย์อุบล ตรัง จุฬา ภรณ์ บุรีรัมย์ เภสัชฯ มข. ศูนย์วิทย์อุบล ชุมชนตรัง จุฬา ภรณ์ บุรีรัมย์ วิจัยสังคม จุฬาฯ เครือข่าย จังหวัด จังหวัด โรงเรียน เทศบาล / อบต. สภา หอการค้า ผู้ประกอบการ บูรณาการงาน บริหารจัดการ น้ำมัน บูรณาการงาน สุขภาพเด็ก บริหารจัดการ น้ำมัน น้ำมันดีและน้ำมันมือสอง สื่อสาร สสส. วิทยุ จุฬาฯ สช. คคส. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ งานกิจกรรม สมัชชา การ์ตูน ละครวิทยุ ลิเก นโยบาย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ความ ร่วมมือ ( รัฐ เอกชน ผู้บริโภค )

7 7 นโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ ประเด็น พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 พ. ศ. 2553 พ. ศ. 2554 การ เข้าถึงยา มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 การเข้าถึงยาถ้วน หน้าฯ แผนปฏิบัติการการ เข้าถึงยาฯ นโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 2 ยุติการส่งเสริมการขาย ยาฯ การตลา ดอาหาร เด็ก มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 2 การจัดการปัญหาภาวะ น้ำหนักเกินและโรคอ้วน ร่างแผนปฏิบัติการประเด็นการ ควบคุมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็กฯ ( ร่าง ) พ. ร. บ. การตลาด อาหารสำหรับทารกและ เด็กเล็ก พ. ศ.... แนวทางขับเคลื่อนมาตรการ เร่งด่วน มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็ก เล็ก สินค้าไม่ ปลอดภัย มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 มาตรการ ทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ( ร่าง ) มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 4 ความปลอดภัยทาง อาหาร : การจัดการน้ำมัน ทอดซ้ำเสื่อมสภาพ

8 แผนภูมิ แนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข กลุ่มงาน สุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมสำคัญ โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใน พื้นที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการใน พื้นที่รับผิดชอบ ตัวชี้วั ด ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง เช่น แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี โรงอาหาร, กลุ่ม OTOP, โรงงานของทอด เป็นต้น จำนวนท้องถิ่นที่ดำเนินการเป็นท้องถิ่น ต้นแบบ....... แห่ง จำนวนผู้ประกอบการที่ทราบกำหนดเวลาเปลี่ยน น้ำมันใหม่.... ราย จำนวนหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีจัดการ น้ำมันเสื่อมสภาพ.... แห่ง จำนวนพื้นที่ ที่สามารถจัดการน้ำมันเสื่อมสภาพไม่กลับสู่ วงจรอาหาร.... แห่ง รูปแบบ ผสมผสานในงาน อย. น้อย / งานอาหารปลอดภัย / งานด่านอาหารและยา ให้ความรู้อันตรายการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย สอนวิธีใช้ชุดทดสอบที่ถูกต้อง และวิธีดำเนินการเพื่อ ความปลอดภัยผู้บริโภค มีการตรวจสอบ รู้กำหนดเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่ของ ผู้ประกอบการอาหาร ผสมผสานในงานกรมอนามัย : ตลาดสดน่าซื้อ และ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงครัวของโรงพยาบาลต่างๆ และโรงอาหารที่ตั้งในส่วนราชการกระทรวง สาธารณสุข ปลอดน้ำมันทอดซ้ำฯ ( ตัวอย่างที่ดี ) กระทรวง สาธารณสุข สาธารณสุข

9 เครตรัง เครือข่ายภายนอก เครือข่าย เข้มแข็ง บูรณาการ งานชัดเจน เป็นบริหาร

10 www.thaihealthconsumer.org Consumer_sss@yahoo.com แผนงานพัฒนาวิชาการและ กลไก คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ ( คคส.)


ดาวน์โหลด ppt แผนงานย่อย “ น้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพ ” ผศ. ภญ. ดร. วรรณา ศรี วิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการ และกลไกคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google