งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1

2 สภาพปัญหางานบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
จากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ได้แก่ สถานบริการ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การจัดการ ปัญหาโฆษณา กลไกการ ดำเนินงาน งาน คบส. โฆษณาผลิตภัณฑ์/บริการ/สุขภาพโอ้อวด/ เป็นเท็จ/เกินจริง - โรงพยาบาล คลินิก เอกชนให้บริการ ไม่ได้มาตรฐาน - คลินิกเถื่อน - ผัก ผลไม้ มียาฆ่าแมลงสูง น้ำบริโภค น้ำแข็ง น้ำตู้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ - ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้มาตรฐาน - น้ำมันทอดซ้ำ - ปัญหาไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน - การใช้ยาปฏิชีวนะ/ สเตียรอยด์ไม่เหมาะสม ขาดความชัดเจนการดำเนินงาน คบส.ใน ส่วนภูมิภาค ไม่มีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายระดับเขต นโยบายขาดความต่อเนื่อง/ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ขาดความเชื่อมโยง การดำเนินงานบูรณาการทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

3 มาตรการแผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2558 มาตรการ เป้าหมาย วิธีการวัด ผลลัพธ์ สร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่น ต่อความปลอดภัยที่ใช้สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในระดับเขตสุขภาพและอำเภอ 1. การบังคับใช้กฎหมาย 1.1 จัดการเรื่องร้องเรียน 1.2 ปราบปรามจับกุม 2. พื้นที่ดำเนินการ (Setting) 2.1 อาหาร - ชุมชน : สถานประกอบการ/แหล่งรวบรวม โรงงานน้ำ ภัตตาคาร 2.2 ยา - ชุมชน - สถานพยาบาล 2.3 ข้อมูลข่าวสาร (โฆษณา) - ช่องทางสำคัญ 3. ระบบการจัดการ 3.1 จัดตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขต 3.2 กลไกระดับเขต-จังหวัด 3.3 การพัฒนารูปแบบ 3.4 การพัฒนาศักยภาพ 3.5 ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพปลอดภัย รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพที่ผู้บริโภคได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรม นิเทศและติดตามประเมินผล สำรวจข้อมูล (Rapid Survey) ประชาชน/ ชุมชน สามารถปกป้อง คุ้มครอง ตนเองได้ จากการได้รับ บริการและ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ที่ไม่มีคุณภาพ 3

4 ตัวชี้วัดการดำเนินงานบูรณาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ
KPI ระดับจังหวัด KPI ระดับกระทรวง KPI ระดับเขตสุขภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพของจังหวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 1. ระบบการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด(บังคับ) ( ถ่วงน้ำหนัก 50%) 2. ความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดเลือกดำเนินการ (เลือกอย่างน้อย 3 เรื่อง) มีค่าถ่วงน้ำหนักรวมกันให้ได้ 50% ดังนี้ 2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ดำเนินการตามกฎหมาย (อย่างน้อย 15%) 2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผัก ผลไม้ น้ำบริโภค น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกลือเสริม ไอโอดีน) (อย่างน้อย 5%) 2.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง (อย่างน้อย5%) 2.4 ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (อย่างน้อย 15%) 2.5 ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด (อย่างน้อย 5%) 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอื่นที่เขตกำหนดเอง (อย่างน้อย 5%) Σ (ระดับความสำเร็จของเขต) จำนวนเขต Σ (ระดับความสำเร็จของจังหวัด) จำนวนจังหวัด การคิดค่าคะแนน 4

5 เกณฑ์การให้คะแนน รวม = 4.25 ตัวชี้วัดย่อย น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 1 2 3 4 5 1. ระดับความสำเร็จการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค 0.50 2.5 2. ร้อยละของคลินิกเวชกรรมด้านความงามที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย > 0.15 82 86 90 94 98 0.6 3. ร้อยละอาหารมีคุณภาพมาตรฐาน > 0.05 70 72.5 75.0 77.5 80.0 0.2 4. ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 5. ร้อยละชิ้นโฆษณาที่พบว่าผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 90.0 92.5 95.0 97.5 100 0.75 6. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับที่มีการจัดการ 0.25 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินวานตามที่เขตหรือจังหวัดกำหนดเอง รวม = 4.25

6 (ร่าง) แผนงาน/โครงการ งบประมาณการบูรณาการด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ส่วนกลาง เขตสุขภาพ/จังหวัด/อำเภอ กรม ศูนย์/เขต 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค งบบูรณาการภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนง.อย. กรมอนามัย กรมวิทย์ฯ กรม สบส. สป.กสธ. (สสอป./ สบรส./สสจ.) 2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐาน 3.0000 5.0000 3. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ และการโฆษณา 4. พัฒนาสถานประกอบการ 7.6000 5. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน/ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค 6. พัฒนาศักยภาพ (เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค) 1.5800 * * งบรวมเฉพาะของแต่ละกรม ไม่รวมงบภูมิภาคของสป.กสธ. 6

7 ขอขอบคุณ 7


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google