งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2 สภาพปัญหางานบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค จากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ผ่านมา สะท้อน ให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ได้แก่  สถานบริการ สุขภาพ  ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ  การจัดการ ปัญหาโฆษณา - โรงพยาบาล คลินิก เอกชนให้บริการ ไม่ได้มาตรฐาน - คลินิกเถื่อน - ผัก ผลไม้ มียาฆ่าแมลงสูง -น้ำบริโภค น้ำแข็ง น้ำตู้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ - ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้ มาตรฐาน - น้ำมันทอดซ้ำ - ปัญหาไอโอดีนใน ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ มาตรฐาน - การใช้ยาปฏิชีวนะ/ สเตียรอยด์ไม่เหมาะสม -โฆษณาผลิตภัณฑ์/ บริการ/สุขภาพโอ้อวด/ เป็นเท็จ/เกินจริง  กลไกการ ดำเนินงาน งาน คบส. - ขาดความชัดเจนการ ดำเนินงาน คบส.ใน ส่วนภูมิภาค - ไม่มีความเป็นเอกภาพ เชิงนโยบายระดับเขต - นโยบายขาดความ ต่อเนื่อง/ขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ - ขาดความเชื่อมโยง การดำเนินงานบูรณาการ ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

3 มาตรการแผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2558 มาตรการเป้าหมายวิธีการวัดผลลัพธ์ สร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่น ต่อความปลอดภัยที่ใช้สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในระดับเขตสุขภาพและอำเภอ 1. การบังคับใช้กฎหมาย 1.1 จัดการเรื่องร้องเรียน 1.2 ปราบปรามจับกุม 2. พื้นที่ดำเนินการ (Setting) 2.1 อาหาร - ชุมชน : สถานประกอบการ/แหล่งรวบรวม โรงงานน้ำ ภัตตาคาร 2.2 ยา - ชุมชน - สถานพยาบาล 2.3 ข้อมูลข่าวสาร (โฆษณา) - ช่องทางสำคัญ 3. ระบบการจัดการ 3.1 จัดตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขต 3.2 กลไกระดับเขต-จังหวัด 3.3 การพัฒนารูปแบบ 3.4 การพัฒนาศักยภาพ 3.5 ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการ สุขภาพปลอดภัย รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพที่ ผู้บริโภคได้รับอย่าง ถูกต้องเป็นธรรม 1.นิเทศและ ติดตาม ประเมินผล 2.สำรวจ ข้อมูล (Rapid Survey) ประชาชน/ ชุมชน สามารถปกป้อง คุ้มครอง ตนเองได้ จากการได้รับ บริการและ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ที่ไม่มีคุณภาพ 3

4 ตัวชี้วัดการดำเนินงานบูรณาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ KPI ระดับ กระทรวง KPI ระดับเขต สุขภาพ ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและ บริการ สุขภาพ 4 Σ (ระดับความสำเร็จของเขต) จำนวนเขต Σ (ระดับความสำเร็จของจังหวัด) จำนวนจังหวัด การคิดค่าคะแนน KPI ระดับจังหวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ สุขภาพของจังหวัด ( ถ่วงน้ำหนัก 50%) 2. ความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดเลือกดำเนินการ (เลือก อย่างน้อย 3 เรื่อง) มีค่าถ่วงน้ำหนักรวมกันให้ได้ 50% ดังนี้ 2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวัง และให้ดำเนินการตามกฎหมาย (อย่างน้อย 15%) 2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผัก ผลไม้ น้ำบริโภค น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกลือเสริม ไอโอดีน) (อย่างน้อย 5%) 2.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัย ในชุมชนนำร่อง (อย่างน้อย5%) 2.4 ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (อย่างน้อย 15%) 2.5 ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา ตามที่กำหนด (อย่างน้อย 5%) 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอื่นที่เขตกำหนดเอง (อย่างน้อย 5%) 1. ระบบการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด(บังคับ)

5 ตัวชี้วัดย่อยน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนนคะแนน ที่ได้ คะแน นถ่วง น้ำหนั ก 12345 1. ระดับความสำเร็จการจัดการงานคุ้มครอง ผู้บริโภค 0.501234552.5 2. ร้อยละของคลินิกเวชกรรมด้านความงามที่ ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย > 0.15828690949840.6 3. ร้อยละอาหารมีคุณภาพมาตรฐาน > 0.057072.575.077.580.040.2 4. ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนกิจกรรม การใช้ยาอย่างเหมาะสม > 0.051234540.2 5. ร้อยละชิ้นโฆษณาที่พบว่าผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ > 0.1590.092.595.097.510050.75 6. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับที่มีการ จัดการ > 0.05828690949850.25 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินวานตามที่ เขตหรือจังหวัดกำหนดเอง > 0.051234550.25 เกณฑ์การให้คะแนน รวม = 4.25

6 (ร่าง) แผนงาน/โครงการ งบประมาณการบูรณาการด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ส่วนกลาง เขตสุขภาพ/ จังหวัด/ อำเภอ กรมศูนย์/เขต 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค งบบูรณาการภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.สนง.อย. 2.กรมอนามัย 3.กรมวิทย์ฯ 4.กรม สบส. 5.สป.กสธ. (สสอป./ สบรส./สสจ.) 2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐาน 41.8633 33.86333.00005.0000 3. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ และการโฆษณา 104.4200 47.768911.775444.8840 4. พัฒนาสถานประกอบการ 19.0884 11.48447.6000 5. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน/ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน คุ้มครองผู้บริโภค 21.8166 6. พัฒนาศักยภาพ (เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค) 49.0927 35.40081.580012.1119 รวมทั้งสิ้น 236.2853*150.334016.355469.5959 * งบรวมเฉพาะของแต่ละกรม ไม่รวมงบภูมิภาคของสป.กสธ.

7 ขอขอบคุณ 7


ดาวน์โหลด ppt 1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google