งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ “ บูรณาการด้านวิชาการในการป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่ได้รับการ ยอมรับจากเครือข่ายและประชาชน ” พันธกิจ พันธกิจ 1. สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและ ปฏิบัติการ 2. สื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ 3. บริหารจัดการและขับเคลื่อน 4. สื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ 5. ติดตามและประเมินผล

3 ยุทธศาสตร์ 1. บูรณาการเครือข่ายด้านวิชาการและ ปฏิบัติการ 2. พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ด้าน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน 3. สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูล โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 5. ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนให้ได้ มาตรฐาน

4 โรคพิษสุนัขบ้า

5 โรคเลปโตสไปโรสิส

6 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 10 จังหวัดแรกที่พบอัตรา ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 2546-2556 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์ 4 ขอนแก่น 5 กาฬสินธุ์พังงา 6 เลย 7 ระนอง 8 น่าน 9 ร้อยเอ็ด 10 หนองคาย

7 1. การบริหารจัดการบูรณาการ เครือข่ายในการ ป้องกัน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ คน 1. ประชุมบูรณาแผนงานและการแก้ปัญหา ที่มีผล ต่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของเครือข่าย 2. การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของ เครือข่ายในพื้นที่เสี่ยง ปี 2558 3. การติดตาม ประสาน งานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัข บ้าเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง 4. ประสานความร่วมมือของเครือข่ายระดับภูมิภาค ( สคร., ปศข.) ในการประชุม และติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ ท้องถิ่น 5. ประชุมคณะกรรมการชมรมโรคเลปโตสไปโรสิส แห่งประเทศไทย

8 2. พัฒนาวิชาการ 1. ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโร สิสในพื้นที่เสี่ยง 2. ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2558 3. จากแผนสู่การปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า (TUC)

9 3. การป้องกัน ควบคุมโรคในคน 1. สร้างความตระหนักในประชาชนในการป้องกัน หลังถูกสุนัขกัด โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึง 2. ติดตามผู้สัมผัสโรค / ผู้ถูกสุนัขกัด ให้มารับการ ฉีดวัคซีนตามแนวทางการติดตามของสำนัก โรคติดต่อทั่วไป โดยเครือข่าย 3. ติดตาม เร่งรัดการใช้ระบบรายงาน ร 36

10 กลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย เครือข่ายดำเนินการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด รพศ./ รพท./ รพช. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กรมควบคุมโรค : สำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ : สำนักควบคุม ป้องกันและ บำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานเสาวภา สภากาชาด ไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, ทบวงมหาวิทยาลัย, ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google