งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน แก้ไขยากขึ้น
เกี่ยวเนื่องกับหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แบบแผนภัยสุขภาพเปลี่ยนไป อยู่แบบเดิมไม่ได้แน่

3 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนการกระจายอำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เรียนรู้และสรุปบทเรียน อย่างเพียงพอและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รักษาสมดุลอำนาจ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

4 หลักการกระจายอำนาจ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
มุ่งระบบที่ยืดหยุ่น มีพลวัต มุ่งระบบที่มีส่วนร่วม

5 เงื่อนไขสำคัญ กฎหมายกำหนดให้มีการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย ทิศทางของโลกลดการรวมศูนย์อำนาจ ยึดหลักการเป็นสำคัญ

6 การดำเนินการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจฯ
งานสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการติดตามกำกับ ดูแล และสนับสนุนวิชาการ

7 การดำเนินการ สนับสนุนให้มีการทดลองเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ตามบริบทของพื้นที่ เช่น การถ่ายโอนสถานบริการให้ อปท. ในพื้นที่ (แยกส่วน) ถ่ายโอนภารกิจในรูปแบบอื่น เช่น เป็นเครือข่ายบริการ ทำงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขกับ อปท. ประเมินผล สรุปบทเรียนและมีการพัฒนาการกระจายอำนาจสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

8 การถ่ายโอน รพสต. สสจ. สสอ. จะทำหน้าที่แทนกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตาม ดูแล สนับสนุนงานสาธารณสุขท้องถิ่น เทคนิค วิชาการ ยังคงให้การสนับสนุน เช่นเดิม

9 การถ่ายโอน รพสต. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสาน การดูแลกระบวนการถ่ายโอนให้ราบรื่น การประสานกันใกล้ชิดกับทุกฝ่าย

10 ความคาดหวัง ปัญหาสุขภาพชุมชนท้องถิ่นได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นดี ได้รับบริการดีขึ้น อปท. รับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพของพี่น้องในท้องถิ่น และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทำงานได้อย่างดี มีคุณค่าและมีความสุข

11 ส่งท้าย หลังการถ่ายโอนขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสะท้อนภาพ ให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อการดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ เสริมข้อดี กำจัดข้อด้อย และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google