งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน แก้ไขยากขึ้น ปัญหาสุขภาพซับซ้อน แก้ไขยากขึ้น เกี่ยวเนื่องกับหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เกี่ยวเนื่องกับหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แบบแผนภัยสุขภาพเปลี่ยนไป แบบแผนภัยสุขภาพเปลี่ยนไป อยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ อยู่แบบเดิมไม่ได้แน่

3 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการกระจายอำนาจตามกฎหมาย อย่างเต็มที่ สนับสนุนการกระจายอำนาจตามกฎหมาย อย่างเต็มที่ ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เรียนรู้และ สรุปบทเรียน อย่างเพียงพอและก้าวไป ข้างหน้าด้วยความมั่นคง ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เรียนรู้และ สรุปบทเรียน อย่างเพียงพอและก้าวไป ข้างหน้าด้วยความมั่นคง รักษาสมดุลอำนาจ ให้เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างแท้จริง รักษาสมดุลอำนาจ ให้เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างแท้จริง

4 หลักการกระจายอำนาจ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มุ่งระบบที่ยืดหยุ่น มีพลวัต มุ่งระบบที่ยืดหยุ่น มีพลวัต มุ่งระบบที่มีส่วนร่วม มุ่งระบบที่มีส่วนร่วม

5 เงื่อนไขสำคัญ กฎหมายกำหนดให้มีการกระจายอำนาจ กฎหมายกำหนดให้มีการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ เป้าหมาย การกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ เป้าหมาย ทิศทางของโลกลดการรวมศูนย์อำนาจ ทิศทางของโลกลดการรวมศูนย์อำนาจ ยึดหลักการเป็นสำคัญ ยึดหลักการเป็นสำคัญ

6 การดำเนินการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกระจาย อำนาจฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกระจาย อำนาจฯ งานสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการ ติดตามกำกับ ดูแล และสนับสนุนวิชาการ งานสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการ ติดตามกำกับ ดูแล และสนับสนุนวิชาการ

7 การดำเนินการ สนับสนุนให้มีการทดลองเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ๆ ตามบริบทของพื้นที่ เช่น สนับสนุนให้มีการทดลองเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ๆ ตามบริบทของพื้นที่ เช่น การถ่ายโอนสถานบริการให้ อปท. ในพื้นที่ (แยกส่วน) การถ่ายโอนสถานบริการให้ อปท. ในพื้นที่ (แยกส่วน) ถ่ายโอนภารกิจในรูปแบบอื่น เช่น เป็น เครือข่ายบริการ ถ่ายโอนภารกิจในรูปแบบอื่น เช่น เป็น เครือข่ายบริการ ทำงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขกับ อปท. ทำงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขกับ อปท. ประเมินผล สรุปบทเรียนและมีการ พัฒนาการกระจายอำนาจสาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง ประเมินผล สรุปบทเรียนและมีการ พัฒนาการกระจายอำนาจสาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง

8 การถ่ายโอน รพสต. สสจ. สสอ. จะทำหน้าที่แทนกระทรวง สาธารณสุข ในการติดตาม ดูแล สนับสนุน งานสาธารณสุขท้องถิ่น สสจ. สสอ. จะทำหน้าที่แทนกระทรวง สาธารณสุข ในการติดตาม ดูแล สนับสนุน งานสาธารณสุขท้องถิ่น เทคนิค วิชาการ ยังคงให้การสนับสนุน เช่นเดิม เทคนิค วิชาการ ยังคงให้การสนับสนุน เช่นเดิม

9 การถ่ายโอน รพสต. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสาน การดูแล กระบวนการถ่ายโอนให้ราบรื่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสาน การดูแล กระบวนการถ่ายโอนให้ราบรื่น การประสานกันใกล้ชิดกับทุกฝ่าย การประสานกันใกล้ชิดกับทุกฝ่าย

10 ความคาดหวัง ปัญหาสุขภาพชุมชนท้องถิ่นได้รับการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว ปัญหาสุขภาพชุมชนท้องถิ่นได้รับการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นดี ได้รับ บริการดีขึ้น สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นดี ได้รับ บริการดีขึ้น อปท. รับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพของพี่ น้องในท้องถิ่น และสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรสาธารณสุข อปท. รับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพของพี่ น้องในท้องถิ่น และสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทำงานได้อย่างดี มี คุณค่าและมีความสุข บุคลากรสาธารณสุขทำงานได้อย่างดี มี คุณค่าและมีความสุข

11 ส่งท้าย หลังการถ่ายโอนขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน สะท้อนภาพ ให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อการ ดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ เสริม ข้อดี กำจัดข้อด้อย และก้าวไปข้างหน้า ด้วยกันอย่างมั่นคง หลังการถ่ายโอนขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน สะท้อนภาพ ให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อการ ดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ เสริม ข้อดี กำจัดข้อด้อย และก้าวไปข้างหน้า ด้วยกันอย่างมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google