งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็ง ปี 2556 อำเภอเมือง ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็ง ปี 2556 อำเภอเมือง ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็ง ปี 2556 อำเภอเมือง ลำพูน

2 2 ต. ต้นธง บ้าน กลาง ต. บ้านแป้น ต. ประตูป่า ต. มะเขือแจ้ เวียงยอง ต. ป่าสัก ต. หนอง ช้างคืน ต. เหมืองจี้ ต. ศรีบัวบาน ต. ริมปิง ต. อุโมงค์ ต. หนองหนาม ในเมือง ต. เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พื้นที่ รับผิดชอบ บ้านหนองหล่ม บ้านม้า บ้านป่าห้า เหมืองจี้ บ้านหนองหลุม บ้านสันมะนะ สัญลักษ ณ์ โรงพยาบาลลำพูน ( รพท.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ศสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ( รพ. สต.) บ้านป่าซาง น้อย

3 ปิรามิดประชากรอำเภอเมืองลำพูนปี 2556 การกระจายตามกลุ่มอายุของเด็กต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 4.03 ประชากรวัยแรงงาน ร้อยละ 68.35 และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 13.91 ชาย หญิง 67,802 คน 75,478 คน ปชก. 143,280 คน

4 การปกครอง 15 ตำบล 159 หมู่บ้าน 17 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง อบต. 2 แห่ง อำเภอเมือง ลำพูน

5 * การเกษตร - การทำนา - ลำไย - ปลูกพืชผัก - กระเทียม หอมแดง * รับจ้าง อาชีพ

6 1. รพ. ทั่วไป 411 เตียง 1 แห่ง 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ศสม.) 2 แห่ง 3. รพ. สต. 16 แห่ง ( รพ. สต. ขนาดใหญ่ ) 5 แห่ง 4. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 แห่ง 5. โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง

7 ข้อมูลบุคลากร ( สสอ. เมืองลำพูน ) จำนวนบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ / เวช นวก. สาธารณสุข จพง. สาธารณสุข จพง. ทันต ฯ ลูกจ้าง อื่นๆ รวม ทั้งหมด 22(20)3823360146 รายละเ อียด

8  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  โรคไข้เลือดออก  วัณโรค

9 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  จำนวนผู้ดื่ม 27433 คน ร้อยละ 19.23  จำนวนผู้ติด 769 คน ร้อยละ 0.53  ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,326 ร้าน  ร้านจำหน่ายบุหรี่ จำนวน 854 ร้าน

10 แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอและ เครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

11 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประชุมชี้แจงร้านค้า

12 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกตรวจชี้แจงร้านค้า ร่วมกับ รพ. ลำพูน

13 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกตรวจชี้แจงปั๊มน้ำมัน ร่วมกับ รพ. ลำพูน

14 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2535

15 การออกตรวจร้านอาหารร่วมกับ รพ. สต. ตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2535

16 การออกตรวจร้านขายของชำ ร่วมกับ รพ. สต. ตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2535

17 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ในชุมชน

18 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดำเนินงานหมู่บ้านงานศพ ปลอดเหล้า

19 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฏหมาย ( วันขึ้นปีใหม่ )

20 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฏหมาย ( วันสงกรานต์ )

21 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฏหมาย ( วันสงกรานต์ )

22 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฏหมาย ( วันสงกรานต์ )

23 การดำเนินงานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฏหมาย ( วันสงกรานต์ )

24 จัดสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอด บุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ บุหรี่ พ. ศ. 2535

25 ออกตรวจการร้องเรียนในสถานที่ ราชการการ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ บุหรี่ พ. ศ. 2535

26 ออกตรวจการร้องเรียนในสถานที่ ราชการการ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ บุหรี่ พ. ศ. 2535

27 ชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ

28 ปัญหาและอุปสรรค 1. ร้านค้าและผู้ประกอบการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบยังไม่ ตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ร้านขายของชำมีแทรกอยู่ในชุมชนง่ายต่อ การเข้าถึงและใช้บริการ เป็นการยากที่จะ ควบคุมให้กระทำตามกฎหมาย

29 ข้อเสนอแนะ 1. ร้านค้าผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบควร มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มากกว่าที่จะให้ภาครัฐดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ถึงโทษและ พิษภัย ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ในกลุ่มเยาวชน และ กลุ่มวัยแรงงานในนิคม อุตสาหกรรม 3. ควรมีมาตรการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน 4. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

30


ดาวน์โหลด ppt อำเภอควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็ง ปี 2556 อำเภอเมือง ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google