งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 เป็น แกนกลางใน การปรับปรุง แก้ไขและ พัฒนา กฎหมาย สาธารณสุข 1 วิสัยทัศน์กรม อนามัย “ เป็นองค์กรหลัก ด้านกฎหมาย สาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ” องค์กร หลัก เป็น แกนกลางใน การสนับสนุน และ การ พัฒนา ศักยภาพ เจ้า พนักงานใน การบังคับใช้ กฎหมาย สธ. 3 ที่ปรึกษาหารือ ให้กับอปท. และ หน่วยงาน ผปก. และ ปชช. ที่ เกี่ยวข้องด้าน กฎหมาย สธ. 4 เป็นแกนกลาง ในการผลักดัน ให้ คกก. สธ. สามารถ ติดตาม กำกับ และพัฒนาการ บังคับใช้ กฎหมาย สาธารณสุข 5 เป็น แกนกลาง การพัฒนา องค์ความรู้ และแนว ทางการ ปฏิบัติด้าน กฎหมาย และเป็นศูนย์ ข้อมูล 2 เป็น แกนกลาง ในการสร้าง หลักประกัน ความเป็น ธรรมในการ บังคับใช้ กฎหมาย การ สธ. 6

3

4 ประชาวิจารณ์ เวทีสาธารณะ ระบบกลไกการดำเนินการด้านกฎหมาย สธ. เฝ้าระวัง บ่งชี้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา ที่เกิด ขึ้นจริง นโยบายจาก รมต./ผู้บริหาร ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น ทางเลือกในการจัดการ ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์ปัญหา แนวทางการดำเนินการ ข้อเสนอเชิงมาตรการ การตัดสินใจของ ผู้บริหารกรมอนามัย กระบวนการทางกฎหมาย เสนอคณะ กก.สธ. อปท. / สสจ. นำเข้าสู่ กฎ/ประกาศ กระทรวง คำ แนะนำ นโยบาย/ มาตรการ แต่งตั้ง คณะอนุฯ การประชุมชี้แจง การสนับสนุน การประชุมชี้แจง กระบวนการสื่อสาร การติดตามกำกับ Surveillance M&E Transfer R&D กระบวนการ ส่งเสริมพัฒนา

5 บทบาทของแต่ละหน่วยงานในการส่งเสริม การใช้มาตรการด้านกฎหมาย ขั้นตอนสำนัก / กอง วิชาการศกม. 1) การบ่งชี้ปัญหา / ประเด็น 1) เฝ้าระวังและเสนอประเด็น ปัญหาที่จะดำเนินการ 1) บ่งชี้ปัญหาด้านการใช้ กฎหมายของ อปท./ สสจ. 2) การตัดสินใจ 2) เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร 2) ร่วมเสนอความเห็น 3) การจัดทำ มาตรการ 3) เป็นฝ่ายเลขาฯอนุ กก. -ข้อมูลทางวิชาการ -สถานการณ์ปัญหา -แนวทางการดำเนินการ -ข้อเสนอเชิงมาตรการ 3.1 จัดรับฟังความเห็น SH. 3) เป็นฝ่ายเลขาฯบางคณะ และ ร่วมเป็นอนุ กก. ใน คณะวิชาการ 4) การจัดทำร่าง กฎหมาย / คำแนะนำ 4) สนับสนุนเนื้อหาทาง วิชาการที่จะกำหนดในร่าง 4) รับผิดชอบในการจัดทำ ร่างเสนอคณะ กก. สธ. 5.1) กรณีเป็น กฎกระทรวง 5.1) ร่วมชี้แจงต่อ รมต./ ครม./ คณะกฤษฎีกา 5.1) ร่วมชี้แจงในประเด็น ข้อกฎหมาย ศูนย์ อ.

6 บทบาทของแต่ละหน่วยงานในการส่งเสริม การใช้มาตรการด้านกฎหมาย ขั้นตอนสำนัก / กอง วิชาการศกม. 5.2) กรณีประกาศ / คำแนะนำ 5.2) สรุปเนื้อหาทางวิชาการ ให้ ศกม. 5.2) ดำเนินการเสนอลง นาม ประกาศใช้ / ส่งต่อ อปท./ สสจ. แล้วแต่กรณี 6) การสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง 6.1) – 6.2) ร่วมประชุมชี้แจงต่อ กลุ่มเป้าหมาย 6.1) จัดทำเอกสารสื่อสาร ผ่าน ผู้ว่าฯถึง อปท./ สสจ. 6.2) กรณีจำเป็นจัดประชุม ชี้แจงเบื้องต้นด้าน กม. 7) การสนับสนุน7) การสนับสนุนทางวิชาการ (คู่มือ/หลักเกณฑ์/วิธีการ ตรวจสอบ/วิเคราะห์) 7) สนับสนุนด้านการบังคับ ใช้ในทางปฏิบัติ ( ออก ข้อบัญญัติ / คำสั่ง / ทำคดี ) 8) การติดตาม กำกับ 8) ติดตามกำกับในประเด็น ปัญหา / ข้อเสนอแนะใหม่ 8) ติดตามกำกับเรื่องการ บังคับใช้ กม. ศูนย์ อ.

7 VISION : เป็นองค์กรหลักด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Goals : ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี Strategy Map ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ งานตามพันธกิจ 7.2 เครือข่ายและเจ้าพนักงาน ระดับพื้นที่มีศักยภาพในการ บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 7.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน กฎหมายสาธารณสุข ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 7.4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High performance) 7.1 ความสำเร็จของการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข/ผลสำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนาระบบการ พิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้ อปท.มีการบังคับใช้ กฎหมายที่ถูกต้องและ ประชาชนได้รับการ คุ้มครอง ถ่ายทอดและพัฒนา ศักยภาพ จพง. และ สร้างระบบการตอบข้อ หารือและศูนย์ข้อมูล ให้กับ อปท.และ หน่วยงาน ผปก./ปชช. พัฒนาผลักดันให้คณะ กรรมการ สธ. ติดตาม กำกับ&พัฒนาการบังคับใช้ กฎหมาย สธ. และยกร่าง กฎหมายตามความจำเป็น ของสังคมและท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ การ บังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุข การพัฒนา สนับสนุนองค์กรและการบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด การพัฒนาระบบสารสนเทศ/การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจ/ยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร/แผนปฏิบัติการและ การถ่ายทอดเป้าหมาย Driver System Results

8 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างภาคีเครือข่ายเจ้าพนักงานตามกฎหมาย สาธารณสุขในระดับพื้นที่ 1. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเจ้าพนักงานระดับพื้นที่ ( จังหวัด ) 2. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข 3. การประเมินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 1 ฐานข้อมูลด้านกฎหมายสาธารณสุข 2. ฐานข้อมูลสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาม กฎหมายสาธารณสุข ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2551 ( นำ ร่อง ศอ. ละ 1 จังหวัด ) ปี 2552 ดำเนินการให้ครบทุก จังหวัด พัฒนาองค์ความรู้ 1 เรื่อง 1. การจัดทำแนวทางข้อกฎหมายและคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูล

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้ 1 เรื่อง 1. โครงการศึกษาพัฒนาการประยุกต์ใช้ HIA ในการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข 1.1 การประยุกต์ใช้ HIA ในการออก ข้อบัญญัติท้องถิ่น ( ดำเนินการปี 52-53) 1.2 การพัฒนารูปแบบในการอนุญาตให้ ประกอบกิจการ ( ดำเนินการปี 53-54) ทดลองดำเนินการในพื้นที่ อปท. นำร่อง

10 งานตามพันธกิจที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  การผลิตสื่อ คู่มือ / CD-Rom  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข  การจัดทำแผนพัฒนากฎหมายและแผนนิติบัญญัติ ( พรบ. สธ. กฎกระทรวง )  การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุข ( ประชุมคกก. สธ./ อนุกรรมการชุดต่างๆ )  การพิจารณาข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535  สนับสนุนวิทยากร / การให้คำปรึกษาหารือด้านกฎหมายสาธารณสุข

11  โครงการพัฒนากำลังคนของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข - ด้านกฎหมาย - ด้านปฏิบัติการ  การพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ / จัดการความรู้  การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่กลุ่ม / ฝ่าย  พัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาองค์กร

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google