งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการติดตามผล การดำเนินงานภาคีคน ไทยไร้พุง จรัล สามิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ชช ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ชึชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการติดตามผล การดำเนินงานภาคีคน ไทยไร้พุง จรัล สามิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ชช ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ชึชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการติดตามผล การดำเนินงานภาคีคน ไทยไร้พุง จรัล สามิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ชช ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ชึชียงใหม่ mrsamibat@yahoo.com

2

3

4

5 การขับเคลื่อน องค์กรไร้พุง อารมณ์อารมณ์ ออกกำลัง กาย สสจ กรม ์อนามัย โรงเรียน อปท. องค์ก ร ทั่วไป คน ไทย ไร้พุง อาหาร

6 กิจกรรม การ ดำเนินงานระดับจังหวัด 1. การจัดตั้งคณะทำงานหลัก (CORE TEAM) 2. การคัดเลือก อปท / องค์กร / โรงเรียน ร่วมโครงการ 3. จัดทำแนวทางรวบรวมข้อเสนอของ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5. รนรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส สังคม 6. รวบรวมผลการเฝ้าระวังคนไทยไร้พุง น้ำหนักส่วนสูง รอบเอว 7. รวบรวมลการประเมินพฤติกรรม สุขภาพของคนในองค์กร 8. ติดตาม กำกับ สนับสนุนและ ประเมินผล 9. ถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จของการ ดำเนินงาน

7 ผลการดำเนินงาน นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ การรนรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการ ออกกำลังกาย การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดที่มีการบูรณาการสร้างเสริม สุขภาพในพื้นที่

8 ผลการดำเนินงาน จังหวัดที่มีกลไกการ บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ มีโครงการรองรับในระดับจังหวัดและการ จัดสรรทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆใน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ องค์กรเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบคนไทย ไร้พุงครบตามเป้าหมาย

9 ผลการดำเนินงาน ประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชนไร้พุงได้รับ การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริม สุขภาพสู่คนไทยไร้พุงครบตามเป้าหมาย อย่าง น้อย 35,000 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูงและวัด รอบเอว การบริหารจัดการ การดำเนินงานและระบบการ ติดตามประเมินผลและสนับสนุนอย่างมี ประสิทธิภาพ

10 ผลการดำเนินงาน มีผลการสรุปถอดบทเรียนความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนเป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ

11 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร จัดการ การ สื่อสาร ภารกิจ โครงก าร ผู้บริห าร สนับส นุน การวางแผน และบริหาร จัดการ ภาคี / เจ้ามือ / เจ้าภาพ การ พัฒนา บุคลาก ร Knowledg e Managem ent ความ พอใจ ของ ลูกค้า การติดตาม และวิจัย ประเมินผล การ สนับสนุน

12 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การ ADVOCATE ผู้บริหารองค์กรไร้พุงอย่าง ต่อเนื่อง จนสามารถให้องค์กรกำหนดเป็นนโยบาย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารเชิงกว้างและพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ของชมรมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพและทักษะการดำเนินงานคน ไทยไร้พุงขององค์กรภาคีเครือข่าย กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน องค์กรคนไทยไร้พุง การพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชากร กลุ่มเป้าหมายให้สามารถตั้งเป้าหมายการดูแล สุขภาพไม่ให้น้ำหนักเกินและอ้วนลงพุงพร้อมกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต

13 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อมโยงของ ข้อมูล กับ การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับองค์กรและชุมชนคนไทย ไร้พุง เพื่อการติดตามและประเมินผล

14 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การจัดการความรู้ Knowledge Management เรื่องคนไทยไร้พุงแบบ บูรณาการ สำหรับ CORE TEAM ทุกระดับ ระดับอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย และกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของ แต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนากระบวนการบริหารความสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย

15 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี่และนวัตกรรมด้านอาหาร ท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตตามบริบทขององค์กรและชุมชน การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพและแกนนำคนไทยไร้ พุงในองค์กร/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คนไทยไร้พุง ในชุมชน การนิเทศติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการอย่าง ต่อเนื่องจนถึงระดับองค์กรคนไทยไร้พุงยังคงมี ความจำเป็น

16 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน สำหรับทีมงานระดับจังหวัด/ศูนย์ เขต/กรมอนามัย การพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องสู่ภาวะการเป็นผู้นำ การดำเนินงานคนไทยไร้พุง การพัฒนาทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข การสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานคนไทยไร้พุง

17 การดำเนินงานคนไทยไร้พุงระดับเขต 2. การประสานงาน CORE TEAM สสจ. อย่างสม่ำเสมอ 1. การสรุปผลการ ดำเนินงาน ทบทวน องค์ ความรู้ และการจัดทำ KM/COP สำหรับ CORE TEAM ของ ศูนย์อนามัยเขต 3. พัฒนาระบบข้อมูล / ระบบเฝ้าระวังและ ระบบรายงาน 4. การนิเทศงาน ผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด 5. การประชุมทีมงาน จังหวัดเป็นประจำ 6. การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของคนไทย ไร้พุง 7. การสนับสนุนวิชาการ / KM สำหรับ CORE TEAM จังหวัด อย่างต่อเนื่อง 8. การสร้างกระแสคน ไทยไร้พุงในระดับ จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 9. การสุ่มเยียมติดตาม ผลดำเนินงานตาม แผนขององค์กรคน ไทยไร้พุงที่เป็น องค์กรหลัก 11. การสรุปผลกรดำเนินงานและ รายงานผล การดำเนินงาน 10. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ นำเสนอผลงาน

18 10. การ ประเมิน ผล ROAD MAP การดำเนินงานคนไทยไร้พุงระดับ จังหวัด 2. การประชุม KM ระดับ จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 1. การประชุมพัฒนาและ ทบทวนองค์ ความรู้ CORE TEAM บูรณาการของจังหวัด 3. ประชุมประเมินผลการ ดำเนินงานครึ่งปีและ ทบทวนปรับปรุง แผนการดำเนินงาน ในครึ่งปีหลัง 6. การประชุม / นิเทศงาน คนไทยไร้พุงองค์กร หลักทุกเดือน 5. การร่วมอบรมแกนนำ คนไทยไร้พุงใน องค์กรด้าน อารมณ์ การออกกำลังกาย อาหารและโภชนาการ 4. การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสคน ไทยไร้พุงอย่าง ต่อเนื่อง 7. การสุ่มประเมินคน ไทยไร้พุงองค์กร หลัก 8. การประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ ของประชากร กลุ่มเป้าหมายใน องค์กรคนไทยไร้ พุง 9. การจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคนไทยไร้ พุงระดับจังหวัด 11. การ นำเสนอผลการดำเนินงาน

19 10. การ ประเมิน ผล ROAD MAP การดำเนินงานคนไทยไร้พุงระดับ องค์กร 2. การประชุม KM ภายในองค์กรอย่าง ต่อเนื่องทุกเดือน 1. การประชุมพัฒนาและ ทบทวนองค์ ความรู้เชิงบูรณาการ CORE TEAM ขององค์กร 3. ประชุมประเมิน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานครึ่งปีและ ทบทวนปรับปรุง แผนการดำเนินงานให้ ทันเหตุการณ์ 6. การชั่งน้ำหนัก / วัด ส่วนสูง / วัดรอบเอว 5. การอบรมแกนนำคน ไทยไร้พุงในองค์กรให้ เป็นผู้นำในชุมชนด้าน อารมณ์ การออก กำลังกาย อาหารและ โภชนาการ 4. การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสคน ไทยไร้พุงภายใน องค์กรอย่างต่อเนื่อง 7. การอบรม / ฝึกปฏิบัติ แก่ประชากร กลุ่มเป้าหมาย อย่าง ต่อเนื่องทุกเดือน 1. การพัฒนาอารมณ์ สร้างความเชื่อมั่น 2. เทคนิคการออกกำลัง กายที่เหมาะสม 3. พฤติกรรมการกิน อาหารคนไทยไร้พุง 8. การประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ ของประชากร กลุ่มเป้าหมายใน องค์กรคนไทยไร้ พุง 9. การจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคนไทยไร้ พุงระดับองค์กร 11. การ นำเสนอผลการดำเนินงาน

20


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการติดตามผล การดำเนินงานภาคีคน ไทยไร้พุง จรัล สามิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ชช ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ชึชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google