งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยอาหาร Food Safety

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยอาหาร Food Safety"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยอาหาร Food Safety

2 From Farm To Table

3 ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย
1. ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้บริโภค ให้มีบทบาทรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย 4. สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความร่วมมือกับเกษตรกรในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นธรรม

4 7. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เกิดการตื่นตัวและการเฝ้าระวังป้องกัน
5. พัฒนาความร่วมมือและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ โดยให้มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 6. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ 7. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เกิดการตื่นตัวและการเฝ้าระวังป้องกัน 8. ข้อเสนอเฉพาะด้าน 8.1 การปรับแก้ให้มีฉลากในอาหารทุกชนิด 8.2 การควบคุมการโฆษณาและฉลากอาหารที่เกินจริง โอ้อวด 8.3การพัฒนามาตรฐานอาหารภายในประเทศและส่งออกเป็นมาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยอาหาร Food Safety

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google