งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัย อาหาร Food Safety. From Farm To Table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัย อาหาร Food Safety. From Farm To Table."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัย อาหาร Food Safety

2 From Farm To Table

3 ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหาร ปลอดภัย 1. ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น อิสระจากหน่วยงานของรัฐ 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการและ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้บริโภค ให้มี บทบาทรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังด้านความ ปลอดภัย 4. สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความร่วมมือกับ เกษตรกรในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นธรรม

4 5. พัฒนาความร่วมมือและความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการ โดยให้มีการตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร 6. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ 7. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เกิดการ ตื่นตัวและการเฝ้าระวังป้องกัน 8. ข้อเสนอเฉพาะด้าน  8.1 การปรับแก้ให้มีฉลากในอาหารทุกชนิด  8.2 การควบคุมการโฆษณาและฉลากอาหารที่เกิน จริง โอ้อวด  8.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารภายในประเทศและ ส่งออกเป็นมาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัย อาหาร Food Safety. From Farm To Table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google