งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง 1. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เป้าหมาย การ ให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง 1. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เป้าหมาย การ ให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง 1. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เป้าหมาย การ ให้บริการ หน่วยงาน กลยุทธ์ กรม แผน งบประมา ณ 2.3 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 2. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ 1. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้า สามารถให้บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้ง จัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสต ร์ การ จัดสรร งบประมา ณ ผลผลิ ต ร่าง (9) สรุปความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ปี 2550 กรมควบคุมโรค กิจกรรม หลัก ประเด็น ยุทธศาสต ร์กรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. ทรัพยากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ( ราย ) 4.1 การพัฒนาองค์กรตาม กรอบแนวคิดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ PQM ( โครงการ ) 4. ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม 2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมและมีมาตรการทาง สังคมที่เหมาะสม 5. ประชาชนได้รับความรู้ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม ( ราย ) 5. การพัฒนาระบบและมาตรการ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 5.1 การถ่ายทอดความรู้ในการ ดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ราย ) 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบ สื่อสารความเสี่ยงและ มาตรการที่เอื้อต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( เรื่อง ) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 3. การพัฒนาวิชาการและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประเทศ ( เรื่อง ) 3.1 การวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ( เรื่อง ) 1. การพัฒนาคุณภาพระบบ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 2. การพัฒนาศักยภาพระบบ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ประชาชนได้รับบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ( ราย ) 1. ระบบเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ( ระบบ ) 2.2 การเตรียมพร้อม / พัฒนาเครือข่าย เพื่อรองรับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ( เครือข่าย ) 2.1 การให้บริการและพัฒนาเครือข่าย งานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นนโยบายและเป้าหมายเฉพาะและ การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง ( ราย ) 1.1 ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการวางแผนและ เตือนภัยล่วงหน้า ( ระบบ ) 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการ จัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะของเป้าประสงค์ องค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการ Mega Project MP 1. โครงการพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ MP 2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเครือข่าย บริการสาธารณสุข MP 1.1 การพัฒนาศักยภาพ ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการเตือนภาวะฉุกเฉิน ของโรคและภัยคุกคามสุขภาพ MP 2.1 การพัฒนาบริการ ระดับตติยภูมิเฉพาะทาง ด้านโรคติดเชื้อ MP = Mega Project 4.2 การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ บุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ( ราย )


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง 1. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เป้าหมาย การ ให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google