งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

2 แผนงาน แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการสำนัก อนามัย ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการสำนัก อนามัย ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข แผนปฏิบัติ ราชการกองและ สำนักงาน เลขานุการ

3 แผนปฏิบัติ ราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน KM แผนงานด้าน ควบคุมป้องกัน โรค แผนงานด้าน ฟื้นฟู สมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ แผนงานด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาล อาหาร แผนงานด้าน การสนับสนุน บริการ แผนงานด้าน บริหารจัดการ และพัฒนา องค์กร แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน นโยบายอื่น๐ แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน IT แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้ บริโภค

4 แผนปฏิบัติ ราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน ควบคุมป้องกัน โรค แผนงานด้าน ฟื้นฟู สมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ แผนงานด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาล อาหาร แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้ บริโภค Policy based Functional based Area based

5 แผนปฏิบัติ ราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน ควบคุมป้องกัน โรค แผนงานด้าน ฟื้นฟู สมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ แผนงานด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาล อาหาร แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้ บริโภค งานประจำ ( กิจกรรม ) งานโครงการ

6 แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ งานประจำ ( กิจกรรม ) งาน โครงการ มาตรฐาน และคุณภาพขั้น พื้นฐาน เป้าหมายการ บริการ ตัวชี้วัด แผนงาน Area Based แผนงาน ภาพรวม ในระดับ กทม. แผนงาน ๔ ปี แผนงาน ประจำปี นวัตกรรม งานประจำ ( กิจกรรม )

7 แผนปฏิบัติ ราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน ควบคุมป้องกัน โรค แผนงานด้าน ฟื้นฟู สมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ แผนงานด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาล อาหาร แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้ บริโภค Policy based Functional based Area based งานประจำ งาน โครงการ

8 แผนคน โครงสร้าง อัตรากำลัง Knowledge Management แผน KM ศูนย์บริการสาธารณสุข แผน KM ระดับกองและ สก. สนอ.

9 แผนเงิน แผนงบประมาณ โครงการ แผนงบประมาณ งานประจำ Unit Cost แผนโครงการ จาก Area Based โครงการจากกอง (Policy and Functional Based


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google