งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

2 แผนงาน แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการสำนักอนามัย ๔ ปี
แผนปฏิบัติราชการสำนักอนามัย ประจำปี แผนปฏิบัติราชการกองและสำนักงานเลขานุการ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข

3 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร
ส่งเสริมสุขภาพ แผนงานด้าน ควบคุมป้องกันโรค แผนงานด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาลปฐมภูมิ แผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้บริโภค แผนงานด้าน IT แผนงานด้าน บริหารจัดการและพัฒนาองค์กร แผนงานด้าน KM แผนงานด้าน การสนับสนุนบริการ แผนงานด้าน นโยบายอื่น๐

4 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ แผนงานด้าน ควบคุมป้องกันโรค แผนงานด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาลปฐมภูมิ Policy based Area based Functional based แผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร แผนงานด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้บริโภค แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ

5 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ แผนงานด้าน ควบคุมป้องกันโรค แผนงานด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ แผนงานด้าน รักษาพยาบาลปฐมภูมิ งานประจำ(กิจกรรม) งานโครงการ แผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร แผนงานด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้บริโภค แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ

6 และคุณภาพขั้นพื้นฐาน
แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน ๔ ปี แผนงาน ประจำปี งานประจำ(กิจกรรม) นวัตกรรม งานโครงการ มาตรฐาน และคุณภาพขั้นพื้นฐาน แผนงานภาพรวม ในระดับ กทม. แผนงาน Area Based เป้าหมายการบริการ งานประจำ(กิจกรรม) ตัวชี้วัด

7 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
งานประจำ แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ งานโครงการ แผนงานด้าน รักษาพยาบาลปฐมภูมิ แผนงานด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ แผนงานด้าน ควบคุมป้องกันโรค Policy based Area based Functional based แผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย แผนงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร แผนงานด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงานด้าน การป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ แผนงานด้าน คุ้มครองผุ้บริโภค แผนงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ

8 ศูนย์บริการสาธารณสุข
แผนคน Knowledge Management โครงสร้าง อัตรากำลัง แผน KM ระดับกองและ สก. สนอ. แผน KM ศูนย์บริการสาธารณสุข

9 (Policy and Functional Based
แผนเงิน แผนงบประมาณ งานประจำ Unit Cost แผนโครงการจากArea Based แผนงบประมาณ โครงการ โครงการจากกอง (Policy and Functional Based


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน แผนคน แผนเงินและแผน IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google