งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่เรียนด้วยการสอนแบบ STAD และการ เรียนรู้เป็นรายบุคคล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่เรียนด้วยการสอนแบบ STAD และการ เรียนรู้เป็นรายบุคคล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่เรียนด้วยการสอนแบบ STAD และการ เรียนรู้เป็นรายบุคคล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายศุภกร แสนสุข สาขาวิชาสามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา การจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ซึ่ง นักวิชาการเชื่อว่าการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนต่ำเป็นผลมาจาก กระบวนการเรียนการสอนที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการสอนก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ทดลองการเรียนการสอนแบบ STAD และ การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะ นำไปเปรียบเทียบกัน

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ระหว่าง การเรียนรู้แบบ STAD และการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ ประชากร : นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 227 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ห้อง 40 คน โดยการจับฉลากเพื่อ จัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

5 ตัวแปรต้น : ชุดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์แบบ STAD และการเรียนรู้แบบ รายบุคคล ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ก่อนการ ทดลอง ทำแบบทดสอบก่อน การทดลอง ขั้นทดลอ ง ใช้เวลาในการ ทดลองกลุ่มละ 6 คาบ กลุ่ม ทดลอ ง กลุ่ม ควบคุม สอนแบบ STAD สอนแบบเป็น รายบุคคล

7 หลัง ทดลอง ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) ทำแบบทดสอบ หลังเรียน กลุ่ม ทดลอ ง กลุ่ม ควบคุม

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม ตัวอย่า ง N กลุ่ม ทดลอง กลุ่ม ควบคุม 2020 12.2 5 12.2 5 8.85 8.856.203.102.5462.049 2.49 6 ตาราง 1

9 สรุปผล นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่เรียนด้วยการสอนแบบ STAD และการ เรียนรู้เป็นรายบุคคล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google