งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา 1. แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 2. แต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในโรงเรียน และระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางที่เหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา 1. แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 2. แต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในโรงเรียน และระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางที่เหมาะสมต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา 1. แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 2. แต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในโรงเรียน และระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางที่เหมาะสมต่อ ที่ประชุม 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการ พัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

2 การบริหาร จัดการ การพัฒนา บุคลากร การพัฒนา หลักสูตร สิ่งแวดล้อม ศึกษา การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ศึกษา การจัด กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ แนวทาง การพัฒนา สิ่งแวดล้อม ศึกษาใน โรงเรียน

3 กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุ เป้าหมาย ได้กำหนดกรอบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลไว้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ศึกษา 4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา 5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายใน ติดตาม การประเมินผล การพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาใน โรงเรียน

4 การนิเทศภายในโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา 1. แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 2. แต่ละกลุ่มศึกษากรอบการนิเทศภายใน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และระดมสมองเพื่อกำหนดกรอบการประเมิน ที่เหมาะสมต่อที่ประชุม 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ศึกษา 5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา

5


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา 1. แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 2. แต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในโรงเรียน และระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางที่เหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google