งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน และระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางที่เหมาะสมต่อที่ประชุม 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แนวทาง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

3 การนิเทศภายใน ติดตาม การประเมินผลการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ได้กำหนดกรอบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลไว้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

4 การนิเทศภายในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกเป็น กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษากรอบการนิเทศภายในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และระดมสมองเพื่อกำหนดกรอบการประเมินที่เหมาะสมต่อที่ประชุม 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา

5


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google