งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการ การศึกษา. แนวปฏิบัติที่ดี มีเป้าหมายและภารกิจหลักที่ชัดเจน และบุคลากรมอง เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ แล้วนำมา แก้ไขอย่างทันถ่วงที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการ การศึกษา. แนวปฏิบัติที่ดี มีเป้าหมายและภารกิจหลักที่ชัดเจน และบุคลากรมอง เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ แล้วนำมา แก้ไขอย่างทันถ่วงที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการ การศึกษา

2 แนวปฏิบัติที่ดี มีเป้าหมายและภารกิจหลักที่ชัดเจน และบุคลากรมอง เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ แล้วนำมา แก้ไขอย่างทันถ่วงที ไม่ปฏิเสธงานก่อนว่าทำไม่ได้ แต่จะรับ มาแล้วมาค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม มีการทำงานเป็นทีม เมื่อพบปัญหาจะ มีการระดมสมองเพื่อ หาแนวทางแก้ไข การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ทุกคนเพื่อพัฒนา การทำงาน

3 แนวปฏิบัติที่ดี บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลาย ช่องทาง มีการบริหารงานอย่างคุ้มค่า มีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีกลไกการขับเคลื่อนโดยบุคลากร ทุกคนมีส่วนช่วยกัน ให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

4 แนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการปรับโครงสร้างให้มีการ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ขยายเวลาการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลา ก่อนสอบของนิสิต ยอมรับฟังปัญหาและช่วยกันระดม ความคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยบุคลากรภายในหน่วยงานย่อยนั้น ๆ ไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารแต่ละ คณะ / วิทยาลัย เพื่อรับฟัง ปัญหาและความต้องการของแต่ละ คณะ / วิทยาลัย เพื่อนำมา ปรับปรุงการให้บริการ

5 เป้าหมายของงานบริการการศึกษา สู่ One Stop Service มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการให้บริการ

6 แผนการดำเนินงานสู่ One Stop Service ของงานบริการการศึกษา เป้าหมายที่ต้องการ : การลด ขั้นตอนการดำเนิน การสอบประมวลความรู้

7 แผนการดำเนิน กิจกรรม ระยะเว ลา ดำเนิน การ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ปัญหา / อุปสรรค - จัดทำปฏิทิน 2 วัน 2 สัปดาห์ - - สมัครสอบและ ชำระเงินที่ บัณฑิตวิทยาลัย 4 วัน นิสิตไม่ สมัครสอบ ตามปฏิทินที่ กำหนด - ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบฯ บนเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย 2 วัน 3 วันรายชื่อนิสิต เพิ่มเติม กรณีสมัคร สอบช้า - ดำเนินการ จัดทำข้อสอบ / จัดสอบ 2 สัปดาห์ อาจารย์ส่ง ข้อสอบช้า / คณะส่ง ข้อมูลช้า

8 แผนการดำเนิน กิจกรรม ระยะเว ลา ดำเนิน การ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ปัญหา / อุปสรรค - ประมวลผลการ สอบฯ 3 วัน 4 วันอาจารย์มา ตรวจ ข้อสอบช้า - จัดประชุมตัดสิน ผลฯ 2 วัน 3 วัน - - ประกาศผลสอบ ฯ บนเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย 2 วัน - - นิสิตขอดู ตัวอย่างข้อสอบ หรือดูคะแนนสอบ ที่ บัณฑิต วิทยาลัย 2 วัน -

9 แผนการดำเนินงานสู่ One Stop Service ของงานบริการการศึกษา เป้าหมายที่ต้องการ : ลดขั้นตอน การขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญฯ / ขอเก็บข้อมูล

10 แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ - ประชุมเพื่อวางแผน ดำเนินการ 1 วัน - นิสิตยื่นแบบฟอร์มผ่าน web site ภายใน 3 วัน - ตรวจเอกสารเพื่อความ ถูกต้อง - จัดพิมพ์ตรวจสอบ - เสนอผู้บริหารลงนาม - แจ้งผลทาง web site - นิสิต download เอกสารได้ ทาง web site


ดาวน์โหลด ppt งานบริการ การศึกษา. แนวปฏิบัติที่ดี มีเป้าหมายและภารกิจหลักที่ชัดเจน และบุคลากรมอง เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ แล้วนำมา แก้ไขอย่างทันถ่วงที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google