งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Students’ Opinion on Learning Management of Report Financial Analysis Course นายวิทยา ยิ่งนคร ผู้วิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบัญชี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Students’ Opinion on Learning Management of Report Financial Analysis Course นายวิทยา ยิ่งนคร ผู้วิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบัญชี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Students’ Opinion on Learning Management of Report Financial Analysis Course นายวิทยา ยิ่งนคร ผู้วิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบัญชี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ E-mail: wittaya_2516@hotmail.com

2  โรงเรียนกับการพัฒนาประเทศให้มีความ เจริญก้าวหน้า  การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ  การเรียนวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ  การให้ความสำคัญของความแตกต่าง ระหว่างบุคคล  พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ชั้นสูงชั้นปีที่ ๑ ที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิเคราะห์รายงาน ทางการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา จำแนกตามสาขาที่มี การจัดการเรียนการสอน วิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

4 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิเคราะห์ รายงานทางการเงินแตกต่างกัน

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการ สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ที่เรียนวิชาวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการ สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ที่เรียนวิชาวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอน วิชาวิเคราะห์รายงานทาง การเงิน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรบริหารธุรกิจ ความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอน วิชาวิเคราะห์รายงานทาง การเงิน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรบริหารธุรกิจ

6 ประชากรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรบริหารธุรกิจ จำนวน 588 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ จำนวน 399 คน

7 ความคิดเห็น ความคิดเห็น หมายถึง ความ คิดเห็นของผู้ตอบ แบบสอบถามที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนวิชา วิเคราะห์รายงานทาง การเงิน นักศึกษา นักศึกษาหมายถึงผู้เรียนซึ่งกำลังศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่ เรียนวิชาวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน ใน ภาคเรียนที่ 2 วิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงินหมายถึง วิชาที่จัดการเรียนการ สอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล

8 การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนได้แก่ - การเขียนแผนการ สอน - การเตรียมการสอน - การเลือกใช้สื่อ ประกอบการสอน - วิธีการสอน - การจัดการองค์ ความรู้ให้เหมาะสมกับ ผู้เรียน - การประเมินผล

9 นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิเคราะห์ รายงานทางการเงินแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดหลักสูตร / การเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีเพียงด้านสื่อ / อุปกรณ์ เพียงด้านเดียวที่ไม่ แตกต่าง


ดาวน์โหลด ppt The Students’ Opinion on Learning Management of Report Financial Analysis Course นายวิทยา ยิ่งนคร ผู้วิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบัญชี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google