งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา รูปแบบ วิธีการและ องค์ความรู้ใน การพัฒนา ชุมชนที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ พื้นที่และ บริบท แวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ไป สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ คำปรึกษาแนะนำ ในการพัฒนา ศักยภาพผู้นำ กลุ่ม / องค์กร เครือข่าย ในการ บริหารจัดการ ชุมชน การจัดทำ ยุทธศาสตร์ชุมชน การส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมี ส่วนร่วมของ ประชาชน / มชช./ การจัดการความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และอาชีพ / ส่งเสริมและพัฒนา ทุนชุมชน กองทุน ชุมชน นิเทศ ติดตาม การส่งเสริม การพัฒนา ชุมชนให้ เป็นไปตาม เป้าหมาย / ประสาน ภาคีการ พัฒนาทุก ภาคส่วน เพื่อบูรณา การการ ทำงาน ร่วมกัน หน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน 142/2552 แบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ออกเป็น ๓ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่

3


ดาวน์โหลด ppt ณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google