งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 x y u v x y u v จากรูป เรียกมุม x และมุม y ว่ามุมแย้ง เรียกมุม u และมุม v ว่ามุมแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 x y u v x y u v จากรูป เรียกมุม x และมุม y ว่ามุมแย้ง เรียกมุม u และมุม v ว่ามุมแย้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 x y u v x y u v จากรูป เรียกมุม x และมุม y ว่ามุมแย้ง เรียกมุม u และมุม v ว่ามุมแย้ง

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 สำรวจมุมแย้ง

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 E A C B F 1) D FEA ˆ EFD ˆ กับ FEB ˆ EFC ˆ

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 C E A F 2) BD FEA ˆ EFD ˆ กับ FEB ˆ EFC ˆ

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 P A 3) Q M N B BAP ˆ ABN ˆ กับ BAQ ˆ ABM ˆ

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 MS N R T O 4) TSM ˆ STR ˆ กับ TSN ˆ STO ˆ

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 P A Q RBS 5) BAP ˆ ABS ˆ กับ BAQ ˆ ABR ˆ

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 A E B D F C 6) EFC ˆ FEB ˆ กับ FEA ˆ EFD ˆ

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ถ้าเส้นตรงสองเส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้ว มุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 A B D C E F AB ตัด ที่จุด E และตัด ที่จุด F CD กำหนดให้ AB // CD มี เป็นเส้นตัด EF ต้องการพิสูจน์ว่า FEA ˆ EFD ˆ = 1. FEB ˆ EFC ˆ = 2.

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 A B D C E F พิสูจน์ AB // CD ( กำหนดให้ ) ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) FEB ˆ EFD ˆ += 180 0

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 A B D C E F FEB ˆ FEA ˆ += 180 0 ( ขนาดของมุมตรง ) FEB ˆ FEA ˆ += EFD ˆ + FEB ˆ ( สมบัติของการเท่ากัน )

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 A B D C E F ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) FEA ˆ = EFD ˆ จะได้ ( นำ มาลบทั้งสองข้าง ) FE B ˆ FEA ˆ EFC ˆ += 180 0

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 A B D C E F FEA ˆ FEB ˆ += 180 0 ( ขนาดของมุมตรง ) FEA ˆ FEB ˆ += EFC ˆ + FEA ˆ ( สมบัติของการเท่ากัน )

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 A B D C E F FEB ˆ = EFC ˆ จะได้ ( นำ มาลบทั้งสองข้าง ) FE A ˆ

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 A P B D Q C QPA ˆ PQD ˆ = และ QPB ˆ PQC ˆ = จะได้ว่า จากรูป AB // CDPQ เป็นเส้นตัด,

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ AB // CD และมี เป็นเส้นตัด ดังรูปจงอธิบาย XY ว่ามุมคู่ใดมีขนาดเท่ากันบ้าง AB X DC Y 1 2 34 65 78

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 AB X DC Y 1 2 34 65 78 เนื่องจาก AB // CD มี เป็นเส้นตัด XY จะได้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือ 3 ˆ 6 ˆ = 4 ˆ 5 ˆ = และ

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 AB X DC Y 1 2 34 65 78 เนื่องจาก XY ตัดกับ และ AB CD จะได้มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันคือ 1 ˆ 4 ˆ =, 5 ˆ 8 ˆ = และ 6 ˆ 7 ˆ = 2 ˆ 3 ˆ =,

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 AB X DC Y 12 34 65 78 โดยสมบัติการเท่ากัน สรุปได้ว่ามีมุม ที่มีขนาดเท่ากันอยู่ 2 ชุด 1) 1 ˆ 4 ˆ = 5 ˆ 8 ˆ = = 2) 2 ˆ 3 ˆ = 6 ˆ 7 ˆ = =

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 ถ้า 4) จากรูป กำหนดให้ BA // DE CBA ˆ = 55 0 และ จงหาขนาดของ CAB ˆ = 76 0 ECA ˆ A BCE D 55 0 76 0

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 A BCE D 55 0 76 0 กำหนดให้ BA // DE= 55 0 CBA ˆ และ = 76 0 CAB ˆ ต้องการพิสูจน์ ขนาดของ ECA ˆ พิสูจน์ BEBA//DE มีเป็นเส้นตัด

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 A BCE D 55 0 76 0 CBA ˆ DCB ˆ += 180 0 ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) 55 0 + DCB ˆ = 180 0 DCB ˆ = 125 0 DCB ˆ = 180 0 - 55 0 125 0

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 A BCE D 55 0 76 0 CAB ˆ = DCA ˆ ( ถ้าเส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้ง มีขนาดเท่ากัน ) CAB ˆ = 76 0 ( กำหนดให้ ) ดังนั้น DCA ˆ = 76 0 ( สมบัติการเท่ากัน ) 76 0

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 A BCE D 55 0 76 0 DCB ˆ ECD ˆ += 180 0 125 0 + ECD ˆ = 180 0 125 0 ECD ˆ = 180 0 - ECD ˆ = 55 0 ( ขนาดของมุมตรง ) DCA ˆ ECD ˆ += ECA ˆ = ECA ˆ + 76 0 55 0 = ECA ˆ 131 0 55 0 76 0

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 5) จากรูป กำหนดให้ ถ้ามุม BA // DE ABC = 115 องศา และมุม BCD= 105 องศา จงหาขนาดของมุม CDE A B C D E 115 105 F

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 BA // DE กำหนดให้ มุม ABC =115 องศา มุม BCD= 105 องศา AB C D E 115 105 ต้องการพิสูจน์ ขนาดของมุม CDE สร้างเพื่อการพิสูจน์ ลาก CF // BA F

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) AB C D E 115 105 F CBA ˆ FCB ˆ += 180 0 พิสูจน์ ( กำหนดให้ ) BA // CF

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 ( กำหนดให้ ) AB C D E 115 105 F FCB ˆ += 180 0 115 0 FCB ˆ = 180 0 115 0 - DCB ˆ = 105 0 FCB ˆ = 65 0

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 A B C D E 115 105 F DCF ˆ = DCB ˆ - FCB ˆ 65 0 105 0 = - DCF ˆ = 40 0

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมี ขนาดเท่ากัน ) A B C D E 115 105 F DCF ˆ = EDC ˆ ดังนั้ น EDC ˆ = 40 0 ( สมบัติการ เท่ากัน ) ( กำหนดให้ ) CF // ED

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 การบ้าน แบบฝึกหัด 4.2 ก หน้าที่ 136 ข้อที่ 1, 2, 3


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 x y u v x y u v จากรูป เรียกมุม x และมุม y ว่ามุมแย้ง เรียกมุม u และมุม v ว่ามุมแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google