งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

4 ครูชนิดา ดวงแข 3

5 4 2) จงแสดงว่า  ABC เป็น  มุมฉาก B A C 2424 D 18 32

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 = 1,024 + 576 B A C 24 D 18 32 วิธีทำ  ADC เป็น  มุมฉาก จะได ้ AC 2 = DC 2 + AD 2 = 32 2 + 24 2 AC 2 = 1,600

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 B A C 24 D 18 32 วิธีทำ  ADB เป็น  มุมฉาก จะได ้ AB 2 = AD 2 + DB 2 = 24 2 + 18 2 = 576 + 324 AB 2 = 900

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 จะได้ AC 2 + AB 2 = 1,600 + 900 = 2,500 BC 2 = (18 + 32) 2 = 50 2 = 2,500 ดังนั้น BC 2 = AC 2 + AB 2  ABC เป็นรูป  มุม ฉาก B A C 24 D 18 32

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 3. กำหนด  ABC มีด้าน CD ตั้งฉาก กับด้าน AB ที่จุด D จง พิจารณาว่าความ ยาวที่กำหนดให้ในข้อ ใดทำให้  ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉาก เพราะเหตุใด A C B 12 D 13 15

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 C A B 12 D 13 15 นั่นคือ DB = 9 9 วิธีทำ  CDB เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ BC 2 = CD 2 + DB 2 15 2 = 12 2 + DB 2 DB 2 = 15 2 - 12 2 = 225 - 144 = 81 = 9 × 9

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 C A B 12 D 13 15  ADC เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ AC 2 = CD 2 + DA 2 13 2 = 12 2 + DA 2 DA 2 = 13 2 - 12 2 = 169 - 144 = 25 = 5 × 5 95 นั่นคือ DA = 5

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 AB = 5 + 9 AB = 14 AB 2 = 14 2 = 196 BC = 15 ( เป็นด้านยาวที่สุด ) BC 2 = 15 2 = 225 C A B 12 D 13 15 95

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 จะได้ AC 2 + AB 2 = 169 + 196 = 365 ดังนั้น BC 2 ≠ AC 2 + AB 2  ABC ไม่เป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 4)  ABC มี AB = 63 ซม. AC = 60 ซม. และ BC = 87 ซม. จงหาส่วนสูง AD B D C A 63 60 87

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 BC 2 = 87 2 B D C A 63 60 87 วิธีทำ พิจารณารูป  ABC มี AB = 63 AB 2 = 63 2 = 3,969 AC 2 = 60 2 = 3,600 = 7,569 AC = 60, และ BC = 87

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 จะได้ 3,969 + 3,600 = 7,569 ดังนั้น AB 2 + AC 2 = BC 2 นั่นคือ  ABC เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่รูป  = × ฐาน × สูง 2 1 พื้นที่รูป  ABC = × AB × AC 2 1 2 1 = × 63 × 60

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 = 1,890 ตารางเซนติเมตร ถ้าให้ด้าน BC เป็นฐาน และ ด้าน AD เป็นส่วนสูงของรูป  ABC พื้นที่รูป  ABC = × BC × AD 2 1 1,890 = × 87 × AD 2 1 AD = 87 21890 ××

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 = 43.45 เซนติเมตร ดังนั้น ส่วนสูง AD = 43.45 ซ. ม. ตอบ 43.45 เซนติเมตร

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 5) จากรูปกำหนดให้ AB = 21 หน่วย BC = 28 หน่วย,CD = 7.2 หน่วย DE = 9.6 หน่วย AE = 37 หน่วย จงหาพื้นที่ของ  ACE A B D C E 287.2 37 21 9.6

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 A B D C E 287.2 37 21 วิธีทำ  ABC เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ AC 2 = AB 2 + BC 2 = 21 2 + 28 2 = 441 + 784 = 1,225 AC = 35 35

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 A B D C E 287.2 37 21  CDE เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ CE 2 = CD 2 + DE 2 = (7.2) 2 + (9.6) 2 = 51.84 + 92.16 = 144 CE = 12 9.6 35 12

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 A B D C E 287.2 37 21  AC 2 + CE 2 = 1,225 + 144 = 1,369 AE = 37 AE 2 = 37 2 AE 2 = 1,369 AE 2 = AC 2 + CE 2  ACE เป็น  ที่มีมุม ACE เป็นมุมฉาก 9.6 35 12

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 A B D C E 287.2 37 21 พื้นที่รูป  = × ฐาน × สูง 2 1 2 1 = × 35 × 12 = 210 ตร. หน่วย พื้นที่ของ  ACE 210 ตร. หน่วย ตอบ 210 ตารางหน่วย = × AC × CE 2 1 9.6 35 12


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google