งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 ทฤษฎีบท ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรง คู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้ง มีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ทฤษฎีบท เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรง คู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมี ขนาดเท่ากัน

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้งเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน ) AE CB 1) CAE ˆ = ACB ˆ เนื่องจาก CAE ˆ แ ละ ACB ˆ เป็นมุมแย้ง ดังนั้น AE // BC

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 A B N C M D 2) ( สมบัติการเท่ากัน ) เนื่องจาก CDA ˆ = NCB ˆ ( กำหนดให้ ) NCB ˆ = MCD ˆ ( ถ้าเส้นตรงสองเส้น ตัดกัน แล้ว มุมตรงข้ามมีขนาด เท่ากัน ) CDA ˆ = MCD ˆ

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 A B N C M D ดังนั้น AB // DC ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้งเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน )

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 3) R P Q S 100 SR // PQ ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้งเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน )

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 4) 30 40 E C D B A ไม่มีเส้นตรงคู่ใดขนานกัน

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 2) จากรูป จงหา x และ y 8238 x x AEB FCD

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 8238 y x AEB FCD ดังนั้น AB // CD CEA ˆ = ECF ˆ = 38 0 เนื่องจาก CEA ˆ แ ละ ECF ˆ เป็นมุมแย้ง ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้งเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน )

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 8238 y x AEB FCD = 180 0 x + 82 0 ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) = 180 0 x 82 0 - x = 98 0

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 8238 y x AEB FCD y = 60 0 = 180 0 + 82 0 38 0 y + ( ขนาดของมุมตรง ) = 180 0 y 82 0 - 38 0 -

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด O จงพิสูจน์ AB 3) จากรูป กำหนดให้ DC และ ว่า AD = BC และ AD // BC A D O CB

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 แบ่งครึ่ง AB กำหนดให้ DC และ AD = BC และ AD // BC A D O CB ซึ่งกันและกันที่จุด O ต้องการพิสูจน์ว่า

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 พิจารณา  AOD และ  BOC A D O CB AO = OB ( กำหนดให้ ) DOA ˆ = COB ˆ ( ถ้าเส้นตรงสองเส้น ตัดกัน แล้ว มุมตรงข้ามมีขนาด เท่ากัน )

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 A D O CB DO = CO ( กำหนดให้ ) จะได้  AOD  BOC ( ด. ม. ด.) ดังนั้น AD = BC ( ด้านคู่ที่สมนัยกันของ  ที่เท่ากัน ทุกประการ จะยาวเท่ากัน )

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 A D O CB ( มุมคู่ที่สมนัยกันของ  ที่เท่ากัน ทุกประการ จะมีขนาดเท่ากัน ) DAO ˆ = CBO ˆ

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 A D O CB เนื่องจาก DAO ˆ แ ละ CBO ˆ เป็นมุมแย้ง ดังนั้น AD // BC ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมแย้งเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน )

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 จงพิสูจน์ว่า 4) จากรูป กำหนดให้ และ AC // BEBC // DE BAC ˆ = DBE ˆ และ CBA ˆ = EDB ˆ A BD E C

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 ต้องการพิสูจน์ว่า AC // BE BC // DE กำหนดให้ BAC ˆ = DBE ˆ และ CBA ˆ = EDB ˆ A BD E C

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 BAC ˆ = DBE ˆ A BD E C ( กำหนดให้ ) = 180 0 EBA ˆ + DBE ˆ ( ขนาดของมุมตรง ) จะได้ = 180 0 EBA ˆ + BAC ˆ ( สมบัติการเท่ากันโดยแทน B)AC ˆ DBE ˆ ด้วย

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 A BD E C EBA ˆ แ ละ BAC ˆ เนื่องจาก เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัด AB ซึ่งมีด้าน และ AC BEAC // BE ดังนั้น

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 A BD E C ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมภายในที่อยู่ บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมกัน เท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนาน กัน )

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 CBA ˆ = EDB ˆ A BD E C ( กำหนดให้ ) = 180 0 CBA ˆ + DBC ˆ ( ขนาดของมุมตรง ) จะได้ = 180 0 DBC ˆ + EDB ˆ ( สมบัติการเท่ากันโดยแทน E)DB ˆ CBA ˆ ด้วย

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 A BD E C DBC ˆ แ ละ EDB ˆ เนื่องจาก เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัด BD ซึ่งมีด้าน และ BC DEBC // DE ดังนั้น

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 ( ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้มุมภายในที่อยู่ บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมกัน เท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนาน กัน ) A BD E C


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google