งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 4 x จากรูปจะได้ x 2 = 3 2 + 4 2 x 2 = 9 + 16 x 2 = 25 ดังนั้น x = 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 4 x จากรูปจะได้ x 2 = 3 2 + 4 2 x 2 = 9 + 16 x 2 = 25 ดังนั้น x = 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 3 4 x จากรูปจะได้ x 2 = 3 2 + 4 2 x 2 = 9 + 16 x 2 = 25 ดังนั้น x = 5

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 1 1 x จากรูปจะได้ x 2 = 1 2 + 1 2 x 2 = 1 + 1 x 2 = 2 ดังนั้น x = 2 แทนจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 2 2 เรียก ว่า รากที่สองที่เป็นบวกของ 2 2

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ให้ a แทนจำนวน บวกใดๆหรือ ศูนย์ รากที่สองของ a คือจำนวน ที่ยกกำลังสอง แล้ว ได้ a บทนิยาม

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 พิจารณาตัวอย่าง 9 2 = 9 × 9 = 81 (-9) 2 = (- 9) × (-9) = 81 9 และ -9 เป็นรากที่ สองของ 81

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 8 2 = 8 × 8 = 64 (-8) 2 = (-8) × (-8) = 64 8 และ -8 เป็นรากที่สองของ 64

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 15 2 = 225 (-15) 2 = 225 15 และ -15 เป็นรากที่สองของ 225

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวก รากที่สอง ของ a มีสองราก คือ รากที่สองที่เป็นบวก ซึ่งแทนด้วย สัญลักษณ์ รากที่สองที่เป็นลบ ซึ่งแทนด้วย สัญลักษณ์ a a - ถ้า a = 0 รากที่สองของ a คือ 0

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 จากบทนิยามจะได้ = a () a 2 รากที่สองที่เป็นบวกของ a อาจเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า กรณฑ์ที่สองของ a - () a 2 และ = a

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ตัวอย่าง รากที่สองของ 49 มีสองราก เขียนแทนด้วย 49 - และ 49 - และ = 7= - 7 ดังนั้น รากที่สองของ 49 คือ 7 และ -7

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 0.09 = 0.3 = - 0.3 ดังนั้น รากที่สองของ 0.09 คือ 0.3 และ - 0.3 - และ 0.09 ตัวอย่าง รากที่สองของ 0.09 มีสองราก เขียนแทนด้วย 0.09 - และ 0.09

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 ตัวอย่าง รากที่สองของ 13 มีสองราก เขียนแทนด้วย เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มใดที่ยกกำลัง สองแล้วเท่ากับ 13 13 และ - 13 ดังนั้น จึงเขียน 13 - และ 13 เป็นจำนวนอตรรกยะ 13 - และ 13 แทนรากที่สองของ 13

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 การพิจารณาว่ารากที่สองของ จำนวนตรรกยะบวกเป็น จำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะ ทำได้ดังนี้

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 1) ถ้าสามารถหาจำนวนเต็ม จำนวนหนึ่งที่ยกกำลังสอง แล้ว เท่ากับจำนวนเต็มบวก ที่กำหนดให้ รากที่สองของจำนวนนั้น จะเป็น จำนวนตรรกยะ ที่เป็นจำนวนเต็ม

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 2) ถ้าไม่สามารถหาจำนวนเต็ม ที่ยกกำลังสอง แล้วเท่ากับจำนวน เต็มบวก ที่กำหนดให้ รากที่สอง ของจำนวนนั้น จะเป็นจำนวน อตรรกยะ

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 รากที่สองของ จำนวนบวกใดๆ จะมี 2 ค่า คือรากที่ เป็นบวก และ รากที่เป็นลบ เช่น รากที่สองของ 25 จะมี 2 ค่า คือ 5 และ -5

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 ทำได้หรือไม่

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 จำนวนต่อไปนี้ เป็นรากที่สองของ จำนวนใด 0 เป็นรากที่สองของ 1 เป็นรากที่สองของ 4 เป็นรากที่สองของ 0 1 -3 เป็นรากที่สองของ 9 16

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 0.2 เป็นรากที่สองของ เป็นรากที่สองของ 3 1 9 1 5 2 0.04 เป็นรากที่สองของ 6 6 - 5 2

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 จำนวนใดบ้าง เป็นรากที่สองของ แต่ละจำนวนต่อไปนี้ รากที่สองของ 1 รากที่สองของ 9 คือ 1 และ -1 รากที่สองของ 25 คือ 3 และ -3 คือ 5 และ -5

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 รากที่สองของ 0.0016 รากที่สองของ 1.21 คือ 1.1 และ -1.1 คือ 0.04 และ -0.04 รากที่สองของ 49 4 คือและ - 7 2 7 2 รากที่สองของ 8 คือ 88 และ -

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 แบบฝึกหัดที่ 2.3 ก หน้าที่ 59 ข้อที่ 1 (1-12)


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 4 x จากรูปจะได้ x 2 = 3 2 + 4 2 x 2 = 9 + 16 x 2 = 25 ดังนั้น x = 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google