งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = เป็นรากที่สาม ของ 343

4 ครูชนิดา ดวงแข (-10) 3 = (-10) × (-10) × (-10) = - 1, เป็นรากที่สาม ของ -1,000

5 ครูชนิดา ดวงแข ให้ a แทนจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

6 สัญลักษณ์ อ่านว่า 3 a จากบทนิยามจะได ้  a 3 3 = a รากที่สามของ a

7 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก 2 3 = 8 ดังนั้นรากที่สามของ 8 คือ = 2 หรือ

8 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก (-4) 3 = -64 ดังนั้นรากที่สามของ -64 คือ = -4 หรือ

9 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก (0.3) 3 = ดังนั้นรากที่สามของ คือ = 0.3 หรือ

10 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ดังนั้น จึงเขียน แทนรากที่ สามของ เป็นจำนวนอตรรกยะ

11 ครูชนิดา ดวงแข ถ้าสามารถหาจำนวนเต็มจำนวน หนึ่ง ที่ยกกำลังสาม แล้วเท่ากับ จำนวนเต็มที่กำหนดให้ รากที่สาม ของจำนวนนั้น จะเป็น จำนวน ตรรกยะ ที่เป็นจำนวนเต็ม

12 ครูชนิดา ดวงแข ถ้าไม่สามารถหาจำนวนเต็ม ที่ยกกำลังสาม แล้วเท่ากับจำนวน เต็มที่กำหนดให้ รากที่สามของ จำนวนนั้น จะเป็น จำนวนอตรรกยะ

13 ครูชนิดา ดวงแข = -8 ตัวอย่างที่ 1 จงหา วิธีทำ เนื่องจาก (-8) × (-8) × (-8) 3 = (-8) 3 3 = ดังนั้น ตอบ -8

14 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 2 จงหา = 3 × × = 3 ) 4 3 = ( = ตอบ 4 3 วิธีทำ เนื่องจาก ดังนั้น

15 ครูชนิดา ดวงแข = 0.5 ตัวอย่างที่ 3 จงหา (0.5) 3 3 = ตอบ 0.5 วิธีทำ เนื่องจาก ดังนั้น = 0.5

16 ครูชนิดา ดวงแข 21 3 ดังนั้น แทนราก ที่สามของ 21 ตัวอย่างที่ 4 จงหา 21 3 วิธีทำ เนื่องจาก ไม่มีจำนวนเต็มใดที่ ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 21

17 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 5 จงหา ดังนั้น เป็นรากที่สามของ วิธีทำ เนื่องจาก ไม่มีเศษส่วนใดที่ ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 9 4

18 ครูชนิดา ดวงแข รากที่สามของจำนวนจริงใดๆ มี เพียงรากเดียว เช่น รากที่สามของ 8 คือ 2 รากที่สามของ -8 คือ -2 ในขณะที่รากที่สองของจำนวน จริงบวกใดๆ มีสองราก เช่น รากที่สองของ 9 คือ 3 และ -3

19 ครูชนิดา ดวงแข

20 จงหารากที่สามของจำนวนต่อไปนี้ 1) 27 วิธีทำ เนื่องจาก 27 = 3 3 ดังนั้น รากที่สามของ 27 คือ = 3 หรือ ตอบ 3

21 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนรากที่ สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 40 3 ตอบ 2) 40

22 ครูชนิดา ดวงแข 3) 512 วิธีทำ เนื่องจาก 512 = 8 3 ดังนั้น รากที่สามของ 512 คือ 8 = 8 หรือ ตอบ 8

23 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ตอบ 4) 650

24 ครูชนิดา ดวงแข 5) ) 4 3 ( 3 - = วิธีทำ เนื่องจาก รากที่สามของ คือ หรือ = ตอบ 4 3 -

25 ครูชนิดา ดวงแข 6) วิธีทำ เนื่องจาก ) 9 6 ( 3 = รากที่สามของ คือ ตอบ

26 ครูชนิดา ดวงแข 7) วิธีทำ เนื่องจากไม่มีเศษส่วนใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ตอบ ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ

27 ครูชนิดา ดวงแข 8) วิธีทำ เนื่องจาก = (0.2) 3 ดังนั้น รากที่สามของ คือ 0.2 = 0.2 หรือ ตอบ 0.2

28 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ตอบ 9) 0.05

29 ครูชนิดา ดวงแข 10) วิธีทำ เนื่องจาก = (0.09) 3 รากที่สามของ คือ 0.09 ตอบ 0.09 หรือ =

30 ครูชนิดา ดวงแข แบบฝึกหัดที่ 2.4 ก หน้าที่ ข้อ 2 (1- 8)


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google