งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343

4 ครูชนิดา ดวงแข (-10) 3 = (-10) × (-10) × (-10) = - 1,000 -10 เป็นรากที่สาม ของ -1,000

5 ครูชนิดา ดวงแข ให้ a แทนจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

6 สัญลักษณ์ อ่านว่า 3 a จากบทนิยามจะได ้  a 3 3 = a รากที่สามของ a

7 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก 2 3 = 8 ดังนั้นรากที่สามของ 8 คือ 2 8 3 = 2 หรือ

8 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก (-4) 3 = -64 ดังนั้นรากที่สามของ -64 คือ -4 -64 3 = -4 หรือ

9 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจาก (0.3) 3 = 0.027 ดังนั้นรากที่สามของ 0.027 คือ 0.3 0.027 3 = 0.3 หรือ

10 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่าง เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 12 12 3 ดังนั้น จึงเขียน แทนรากที่ สามของ 12 12 3 เป็นจำนวนอตรรกยะ

11 ครูชนิดา ดวงแข ถ้าสามารถหาจำนวนเต็มจำนวน หนึ่ง ที่ยกกำลังสาม แล้วเท่ากับ จำนวนเต็มที่กำหนดให้ รากที่สาม ของจำนวนนั้น จะเป็น จำนวน ตรรกยะ ที่เป็นจำนวนเต็ม

12 ครูชนิดา ดวงแข ถ้าไม่สามารถหาจำนวนเต็ม ที่ยกกำลังสาม แล้วเท่ากับจำนวน เต็มที่กำหนดให้ รากที่สามของ จำนวนนั้น จะเป็น จำนวนอตรรกยะ

13 ครูชนิดา ดวงแข = -8 ตัวอย่างที่ 1 จงหา -512 3 วิธีทำ เนื่องจาก -512 3 (-8) × (-8) × (-8) 3 = (-8) 3 3 = ดังนั้น -512 3 ตอบ -8

14 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 2 จงหา 3 64 27 4 3 = 3 × 4 3 4 3 4 3 × = 3 ) 4 3 = ( 3 4 3 = ตอบ 4 3 วิธีทำ เนื่องจาก 3 64 27 ดังนั้น 3 64 27

15 ครูชนิดา ดวงแข = 0.5 ตัวอย่างที่ 3 จงหา 0.125 3 (0.5) 3 3 = ตอบ 0.5 วิธีทำ เนื่องจาก 0.125 3 ดังนั้น 0.125 3 = 0.5

16 ครูชนิดา ดวงแข 21 3 ดังนั้น แทนราก ที่สามของ 21 ตัวอย่างที่ 4 จงหา 21 3 วิธีทำ เนื่องจาก ไม่มีจำนวนเต็มใดที่ ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 21

17 ครูชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 5 จงหา 3 9 4 ดังนั้น เป็นรากที่สามของ 3 9 4 9 4 วิธีทำ เนื่องจาก ไม่มีเศษส่วนใดที่ ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 9 4

18 ครูชนิดา ดวงแข รากที่สามของจำนวนจริงใดๆ มี เพียงรากเดียว เช่น รากที่สามของ 8 คือ 2 รากที่สามของ -8 คือ -2 ในขณะที่รากที่สองของจำนวน จริงบวกใดๆ มีสองราก เช่น รากที่สองของ 9 คือ 3 และ -3

19 ครูชนิดา ดวงแข

20 จงหารากที่สามของจำนวนต่อไปนี้ 1) 27 วิธีทำ เนื่องจาก 27 = 3 3 ดังนั้น รากที่สามของ 27 คือ 3 27 3 = 3 หรือ ตอบ 3

21 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนรากที่ สามของ 40 40 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 40 3 ตอบ 2) 40

22 ครูชนิดา ดวงแข 3) 512 วิธีทำ เนื่องจาก 512 = 8 3 ดังนั้น รากที่สามของ 512 คือ 8 = 8 หรือ 512 3 ตอบ 8

23 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ 650 650 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 650 3 ตอบ 4) 650

24 ครูชนิดา ดวงแข 5) 64 27 - ) 4 3 ( 3 - = วิธีทำ เนื่องจาก 64 27 - รากที่สามของ คือ 64 27 - 4 3 - หรือ 3 64 27 - 4 3 - = ตอบ 4 3 -

25 ครูชนิดา ดวงแข 6) 729 216 วิธีทำ เนื่องจาก 729 216 ) 9 6 ( 3 = รากที่สามของ คือ 9 6 729 216 9 6 ตอบ

26 ครูชนิดา ดวงแข 7) 50 18 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีเศษส่วนใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 50 18 ตอบ 3 50 18 ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ 3 50 18 50 18

27 ครูชนิดา ดวงแข 8) 0.008 วิธีทำ เนื่องจาก 0.008 = (0.2) 3 ดังนั้น รากที่สามของ 0.008 คือ 0.2 = 0.2 หรือ 0.008 3 ตอบ 0.2

28 ครูชนิดา ดวงแข ดังนั้น จึงเขียน แทนราก ที่สามของ 0.05 0.05 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 0.05 3 ตอบ 9) 0.05

29 ครูชนิดา ดวงแข 10) 0.000729 วิธีทำ เนื่องจาก 0.000729 = (0.09) 3 รากที่สามของ 0.000729 คือ 0.09 ตอบ 0.09 หรือ = 0.090.000729 3

30 ครูชนิดา ดวงแข แบบฝึกหัดที่ 2.4 ก หน้าที่ 74-75 ข้อ 2 (1- 8)


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข พิจารณาตัวอย่าง 7 3 = 7 × 7 × 7 = 343 7 เป็นรากที่สาม ของ 343.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google