งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเรื่องการ แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. นักเรียนมักไม่ระมัดระวังในการดึงตัว ประกอบร่วมออกมาจาก พหุนามที่ต้องการแยกตัวประกอบให้หมด 2. นักเรียนสับสนเกี่ยวกับการแยกตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเรื่องการ แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. นักเรียนมักไม่ระมัดระวังในการดึงตัว ประกอบร่วมออกมาจาก พหุนามที่ต้องการแยกตัวประกอบให้หมด 2. นักเรียนสับสนเกี่ยวกับการแยกตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเรื่องการ แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. นักเรียนมักไม่ระมัดระวังในการดึงตัว ประกอบร่วมออกมาจาก พหุนามที่ต้องการแยกตัวประกอบให้หมด 2. นักเรียนสับสนเกี่ยวกับการแยกตัว ประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการ แจกแจง ในกรณีที่ตัวประกอบร่วมเป็น พจน์หนึ่งของพหุนามที่กำหนดให้

2 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเรื่องการแยกตัว ประกอบของพหุนาม ( ต่อ ) 3. นักเรียนคิดว่าพหุนามบางพหุนาม แยกตัวประกอบไม่ได้จึงไม่ตอบ แต่ที่จริง แล้วกรณีนี้อาจแยกตัวประกอบได้ในรูป ของจำนวนอตรรกยะ 4. นักเรียนบางคนคิดว่า (a 2 + b 2 ) = (a + b)(a + b)

3 การหาผลคูณของพหุนาม (x+2)(x+5) = (x+2)(x) + (x+2)(5) = x 2 + 2x + 5x +10 = x 2 + 2x + 5x +10 = x 2 + (2+5)x + 10 = x 2 + (2+5)x + 10 = x 2 + 7x + 10 = x 2 + 7x + 10

4 x2 5 xx2x2 105x 2x

5 การแยกตัวประกอบของพหุนาม x 2 + 7x + 10 = x 2 + (2+5)x + 2 5 = x 2 + 2x + 5x + 2 5 = (x 2 + 2x) + (5x + 2 5) = x(x+2) + 5(x+2) = (x+2)(x+5)

6 ภาพเชิงเรขาคณิตของการแยกตัว ประกอบ วัสดุ / อุปกรณ์ แผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 1 หน่วย ยาว 1 หน่วย จำนวน 15 ชิ้น แผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 1 หน่วย ยาว x หน่วย จำนวน 10 ชิ้น แผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง x หน่วย ยาว x หน่วย จำนวน 3 ชิ้น

7 ภาพเชิงเรขาคณิตของการแยกตัว ประกอบ ( ต่อ ) 1) จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กว้าง x+1 หน่วย ยาว x+3 หน่วย 2) จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในข้อ 1)

8 ภาพเชิงเรขาคณิตของการแยกตัว ประกอบ ( ต่อ ) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ (x + 1) (x +3) หน่วย 2 X X 1 1 1 1

9 ภาพเชิงเรขาคณิตของการแยกตัว ประกอบ ( ต่อ ) ผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด เท่ากับ x 2 + 4x +3 หน่วย 2 ดังนั้น (x + 1) (x +3) = x 2 + 4x +3 เรียงรูปสี่เหลี่ยมใหม่ x2x2 x x xx 1 1 1

10 1. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีพื้นที่ 3x 2 +4x+1 หน่วย 2 2. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีพื้นที่ 4x 2 +8x+3 หน่วย 2 2. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีพื้นที่ 4x 2 +8x+3 หน่วย 2 ทำได้ ไหม ?

11 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 วัสดุ / อุปกรณ์กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คนละ 1 แผ่น

12

13 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ (a+b) 2 หน่วย 2 ผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด เท่ากับ a 2 +2ab+ b 2 หน่วย 2 ดังนั้น (a+b) 2 = a 2 +2ab+ b 2

14 คุณครูคะ ถ้าหนูจะใช้ตัว แบบแสดงว่า (a - b) 2 = a 2 - 2ab + b 2 จะทำอย่างไรคะ ?

15 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2 วัสดุ / อุปกรณ์กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คนละ 1 แผ่น

16 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2

17

18 พื้นที่ของ X เท่ากับ b 2 หน่วย 2 พื้นที่ของ Y เท่ากับ a 2 - ab หน่วย 2 พื้นที่ของ W เท่ากับ ab หน่วย 2 พื้นที่ของ Z เท่ากับ ab - b 2 หน่วย 2

19 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด เท่ากับ a 2 หน่วย 2

20 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม Y และ Z เท่ากับ a 2 - b 2 หน่วย 2

21 การพับกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม Y และ Z เท่ากับ (a+b) (a-b) หน่วย 2

22 การตัดกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2 วัสดุ / อุปกรณ์ 1. กระดาษรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส คนละ 1 แผ่น 2. กรรไกร

23 การตัดกระดาษเพื่อแสดงว่า (a+b) (a-b) = a 2 - b 2

24 การตัดกระดาษเพื่อแสดงว่า

25 ทำไมต้องมีวิธีการแยกตัว ประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง โดยการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ ?

26 แผ่นโปร่งใส 4.1 สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี x 2 + 4x  4 = { x 2 + 2(x)(2) +2 2 } – 2 2 – 4 = ( x +2 ) 2 – 4 – 4 = ( x +2 ) 2 – 8 = ( x +2 ) 2 – = ( x +2 ) 2 – = {(x + 2) – } {(x + 2) + }


ดาวน์โหลด ppt ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเรื่องการ แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. นักเรียนมักไม่ระมัดระวังในการดึงตัว ประกอบร่วมออกมาจาก พหุนามที่ต้องการแยกตัวประกอบให้หมด 2. นักเรียนสับสนเกี่ยวกับการแยกตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google