งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 1. จากรูป  EAB เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว มี AE = BE, XY // AB BAE ˆ BEA ˆ = 44 0 และ 1) จงบอกชื่อมุมทุก มุมที่ขนาดเท่ากับ 2) มีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 1. จากรูป  EAB เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว มี AE = BE, XY // AB BAE ˆ BEA ˆ = 44 0 และ 1) จงบอกชื่อมุมทุก มุมที่ขนาดเท่ากับ 2) มีขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 1. จากรูป  EAB เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว มี AE = BE, XY // AB BAE ˆ BEA ˆ = 44 0 และ 1) จงบอกชื่อมุมทุก มุมที่ขนาดเท่ากับ 2) มีขนาด เท่าไร BAE ˆ AB D Y CX E 44

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 ( มุมที่ฐานของรูป  หน้าจั่ว ) AB D Y CX E 44 BAE ˆ = ABE ˆ BAE ˆ = XCA ˆ และ DBA ˆ = YDB ˆ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาด เท่ากัน )

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 AB D Y CX E 44 BAE ˆ = YDB ˆ BAE ˆ = DCE ˆ และ CDE ˆ = ABE ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบน ข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน ) ( สมบัติการเท่ากัน )

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 AB D Y CX E 44 ดังนั้น BAE ˆ + ABE ˆ = 180 - 44 = 136 BAE ˆ = 2 136 BAE ˆ = 68 0 ABE ˆ BAE ˆ = CDE ˆ = YDB ˆ = XCA ˆ = DCE ˆ =

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 2. จากรูป จงหาว่า หรือไม่ เพราะเหตุใด PQ//AD C B A D Q PE 120 28 32

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 C B A D QPE 120 28 32 CBA ˆ + ACB ˆ + BAC ˆ = 180 0 ( ผลรวมของขนาด มุมภายในรูป  ) 28 0 BAC ˆ ++ 32 0 = 180 0 BAC ˆ 0 =- 60 0 BAC ˆ 120 0 = BAC ˆ DAP ˆ = ( ขนาดของมุมตรงข้าม ) ของเส้นตรงสองเส้นตัดกันจะเท่ากัน 120

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 C B A D Q PE 120 28 32 = 120 0 DAP ˆ ( สมบัติการเท่ากัน ) = 120 0 QPE ˆ DAP ˆ = เนื่องจาก QPE ˆ DAP ˆ และ ( เป็นมุมภายนอกและ มุมภายในตรงข้ามบน ข้างเดียวกันของเส้น ตัด ) 120

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 C B A D Q PE 120 28 32 ดังนั้น PQ//AD ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่ทำให้ มุมภายนอกและมุม ภายในตรงข้าม บนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเท่ากัน แล้ว เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน )

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 3. จงพิสูจน์ว่า “ ขนาดของมุมภายใน ทั้งสี่มุมของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ รวมกัน เท่ากับ 360 องศา ” DC B A

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 DC B A พิสูจน์ ลากเส้นทแยงมุม AC AC จะได้แบ่ง ABCD ออกเป็น  2 รูปคือ  ABC และ  ACD

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 DC B A CBA ˆ + ACB ˆ + BAC ˆ = 180 0 ( ผลรวมของขนาด มุมภายในรูป  ) CAD ˆ + DCA ˆ + ADC ˆ = 180 0 ( ผลรวมของขนาดมุม ภายในรูป  ) CBA ˆ + ACB ˆ + BAC ˆ + CAD ˆ + DCA ˆ + ADC ˆ 180 0 = 0 + ( สมบัติการเท่ากัน )

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 DC B A CBA ˆ + DCB ˆ + BAD ˆ = 360 0 + ADC ˆ แทน BAC ˆ + BAD ˆ CAD ˆ ด้วย ) ACB ˆ + DCB ˆ ( แทน DCA ˆ ด้วยและ CBA ˆ + DCB ˆ + BAD ˆ = 360 0 + ADC ˆ ดังนั้น ( สมบัติของการสลับที่การบวก )

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 4. จากรูป  ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว ให้จงพิสูจน์ว่า EF//BC EAB ˆ = FAC ˆ A EF C B

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 A EF C B เนื่องจาก  ABC เป็น  หน้าจั่ว มุมที่ฐานของรูป  หน้าจั่ว CBA ˆ = EAB ˆ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาด เท่ากัน ) CBA ˆ = BCA ˆ จะได้ เนื่องจาก EF//BC

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 A EF C B BCA ˆ = FAC ˆ ( เส้นตรงสอง เส้นขนาน กันและมีเส้น ตัด แล้วมุม แย้งจะมีขนาด เท่ากัน ) EAB ˆ = FAC ˆ ดังนั้น ( สมบัติการเท่ากัน )

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 5. จากรูป กำหนดให้ CG//DH AB = EF และ BC = FD จงพิสูจน์ว่า AC//ED EF H D G BA C

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 เนื่องจาก CG//DH EF H D G BA C CBA ˆ = FBG ˆ ( เส้นตรงสองเส้นตัด กันมุมตรงข้ามมี ขนาดเท่ากัน ) = FBG ˆ EFD ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนาน กันและมีเส้นตัด จะทำให้มุมภายนอก และมุมภายในบน ข้างเดียวกันของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน )

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 EF H D G BA C AB = EF,BC = FD ( กำหนดให้ ) = CBA ˆ EFD ˆ ดังนั้น ( สมบัติการเท่ากัน ) ดังนั้น  ABC  DEF ( ด. ม. ด.) = BAC ˆ FED ˆ จะได้ ( มุมคู่ที่สมนัยกัน ของรูป  ที่เท่ากันทุกประการ จะมี ขนาดเท่ากัน )

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 EF H D G BA C ดังนั้น AC//ED ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน ) และ BAC ˆ FED ˆ เนื่องจาก เป็นมุมแย้ง

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 6. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนาน จงพิสูจน์ว่า B ˆ = D ˆ และ A ˆ = C ˆ AB CD

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 A B CD BX พิสูจน์ ลาก X CBX ˆ = DAB ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนาน กันและมีเส้นตัด จะทำให้มุมภายนอก และมุมภายในบน ข้างเดียวกันของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน ) ต่อจาก AB

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 A B CD X BCD ˆ = CBX ˆ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาด เท่ากัน ) = DAB ˆ BCD ˆ ดังนั้น ( สมบัติการเท่ากัน ) จะได้ A ˆ C ˆ =

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 AB CD เนื่องจาก ABCD เป็นรูป ด้านขนาน ACAC พิสูจน์ ลาก = DCA ˆ CAB ˆ = BCA ˆ CAD ˆ และ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาด เท่ากัน )

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 AC = AC AB CD ( เป็นด้านร่วม ) ดังนั้น  ADC   ABC ( ม. ด. ม.) จะได้ B ˆ D ˆ = ( มุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการ จะมีขนาดเท่ากัน )

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 AB CD เนื่องจาก ABCD เป็นรูป ด้านขนาน ACAC พิสูจน์ ลาก = DCA ˆ CAB ˆ = BCA ˆ CAD ˆ และ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาด เท่ากัน )

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 AB CD + CAD ˆ CAB ˆ = + BCA ˆ DCA ˆ + CAD ˆ CAB ˆ = BAD ˆ = A ˆ + BCA ˆ DCA ˆ = BCD ˆ = C ˆ จะได้ A ˆ C ˆ =


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 1. จากรูป  EAB เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว มี AE = BE, XY // AB BAE ˆ BEA ˆ = 44 0 และ 1) จงบอกชื่อมุมทุก มุมที่ขนาดเท่ากับ 2) มีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google