งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.NET Framework Class อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.NET Framework Class อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.NET Framework Class อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 2 เนื้อหา การใช้งาน.NET Framework มีการสร้าง Class Library จำนวนมากเพื่ออำนวยความ สะดวกในการใช้งาน ในบทนี้ จะแนะนำเฉพาะ Class ที่มีการใช้งานมาก เท่านั้น

3 3 เนื้อหา  Class ที่ใช้ในการคำนวณ  Class ที่ใช้แสดงข้อความเตือน  Class ที่ใช้จัดการข้อความ  Class ที่ใช้จัดการกับ Array  Class ที่อยู่ในรูปของ Collection  Class ที่ใช้พิมพ์เอกสาร

4 4 Class ที่ใช้ในการคำนวณ Method ตัวอย่าง / ค่าที่ส่งกลับ ค่า ผลลัพธ์ที่ ได้ Abs หาค่า Absolute ของจำนวน X = Math.Abs(-10) 10 Sin ค่า Sine ของมุมที่กำหนด X = Math.Sin(45) 0.8509 Exp ค่ายกกำลังของ e เช่น X = Math.Exp(1) 2.71828 ได้แก่ Class “Math” ที่อยู่ใน Namespace “System” ภายในคลาสนี้ จะประกอบด้วย Method ต่างๆ ที่เรา สามารถนำมาใช้ในการคำนวณคณิตศาสตร์ โดย สามารถเรียกใช้งานได้โดยตรง โดยไม่ต้องกำหนด Instance ขึ้นมา

5 5 Class ที่ใช้ในการคำนวณ Method ตัวอย่าง / ค่าที่ส่งกลับ ค่า ผลลัพธ์ที่ ได้ Cos ค่า Cosine ของมุมที่กำหนด X = Math.Cos(30) 0.1542 Tan ค่า Tan ของมุมที่กำหนด X = Math.Tan(45) 1.61977 Log ค่า Logarithm ของตัวเลขที่ กำหนด X = Math.Log(1) 0 Pow ค่ายกกำลังของตัวเลขที่ กำหนด X = Math.Pow(2,3) 8 Sqrt ค่ารากที่ 2 ของจำนวนที่ กำหนด X = Math.Sqrt(2) 1.414213

6 6 Class ที่ใช้ในการคำนวณ Method ตัวอย่าง / ค่าที่ส่งกลับ ค่า ผลลัพธ์ที่ ได้ Min ค่าที่น้อยกว่าระหว่างค่าทั้ง 2 ค่า X = Math.Min(2,3) 2 Max ค่าที่มากกว่าระหว่างค่าทั้ง 2 ค่า X = Math.Max(2,3) 3 Roundค่าหลังจากการปัดเศษ X = Math.Round(2.58) 3 Sign ค่าที่แสดงถึงเครื่องหมาย ของจำนวนที่เรามี X = Math.Sign(-10)

7 7 Class ที่ใช้แสดงข้อความ เตือน [DialogResult = ] MessageBox(text[, caption [, buttons [, icon [, defaultButton[, options]]]]]) Keywordคำอธิบาย DialogResult ค่าที่แสดงว่ามีการคลิกปุ่มคำสั่งใด บน Dialog textข้อความที่ต้องการแสดงผล caption ข้อความที่จะปรากฏที่ Title bar ของ Dialog button ค่าที่ระบุ เพื่อกำหนดให้แสดงปุ่มคำสั่ง ต่างๆ บน Dialog icon ค่าที่ระบุ เพื่อกำหนดให้แสดง Icon บน Dialog defaultButton ค่าที่ระบุ เพื่อกำหนดค่าว่าปุ่มใด ควรมี ค่า Default options ค่าที่ใช้ระบุรูปแบบของ Dialog

8 8 DialogResult ค่าของ DialogResult ปุ่มที่ถูกเลือก Abort ปุ่ม Abort Cancel ปุ่ม Cancel Ignore ปุ่ม Ignore No ปุ่ม No None ปุ่ม None OK ปุ่ม OK Retry ปุ่ม Retry Yes ปุ่ม Yes

9 9 MessageBoxButtons ค่าของ MessageBoxButtons ปุ่มที่ปรากฏ AbortRetryIgnore ปุ่ม Abort, Retry และ Ignore OK ปุ่ม OK OKCancel ปุ่ม OK และ Cancel RetryCancel ปุ่ม Retry และ Cancel YesNo ปุ่ม Yes และ No YesNoCancel ปุ่ม Yes, No และ Cancel Cancel ปุ่ม Cancel

10 10 icon ค่าของ icon รูป icon ที่จะปรากฏ บน Dialog Asterisk, Information Error, Hand, Stop Exclamation, Warning None Question

11 11 defaultButton ค่าของ defaultButton ปุ่มที่จะมีค่าเป็น Default Button1ปุ่มคำสั่งลำดับแรก Button2ปุ่มคำสั่งที่สอง Button3ปุ่มคำสั่งที่สาม

12 12 MessageBoxOptions ค่าของ MessageBoxOptions รูปแบบของ Dialog DefaultDesktopOnly, ServiceNotification Active Desktop RightAlignแสดงข้อความชิดขวา RtlReading ใช้แสดงข้อความที่ต้อง อ่านจากขวาไปซ้าย

13 13 Class ที่ใช้จัดการข้อความ Dim str As String ได้แก่ Class “String” ที่อยู่ใน Namespace “System.Windows.Forms” ภายในคลาสนี้ จะประกอบด้วย Method ต่างๆ ที่เราสามารถนำมาใช้ในการจัดการ ข้อความ โดยต้องสร้าง Instance ขึ้นมา Dim Instance As String

14 14 Class ที่ใช้จัดการข้อความ ชื่อ / ประเภท หน้าที่ / รูปแบบคำสั่ง / ตัวอย่าง ผลลั พธ์ Chars แสดงตัวอักษรในตำแหน่งที่ เรากำหนด Dim str As String = “Uthai” Dim x As String x = str.Chars(3) a Compare เปรียบเทียบค่าของ 2 String โดย จะให้ผลเป็น -1: ถ้า String ตัวแรก มีค่าน้อยกว่า ตัวที่ 2 0: ถ้า String มีค่าเท่ากัน 0: ถ้า String มีค่าเท่ากัน 1: ถ้า String ตัวแรกมีค่ามากกว่า ตัวที่ 2 1: ถ้า String ตัวแรกมีค่ามากกว่า ตัวที่ 2 x = String.Compare(“ab”, “cd”)

15 15 Class ที่ใช้จัดการข้อความ ชื่อ / ประเภท หน้าที่ / รูปแบบคำสั่ง / ตัวอย่าง ผลลั พธ์ Empty กำหนดค่าว่างให้กับ String Dim str As String = String.Empty Equals ใช้เปรียบเทียบค่าของ 2 วัตถุ “String” ว่ามีค่าเดียวกันหรือไม่ ? เช่นเปรียบเทียบ str1 และ str2 str1.Equals(str2) IndexOf ใช้แสดงตำแหน่งของอักษรใน String Dim str As String = “Uthai” Dim x As Integer x = str.IndexOf(“a”) 3

16 16 Class ที่ใช้จัดการข้อความ ชื่อ / ประเภท หน้าที่ / รูปแบบคำสั่ง / ตัวอย่าง ผลลั พธ์ Insert แทรกข้อความใน String ที่เรา กำหนด Remove Length

17 17 Class ที่ใช้จัดการกับ Array

18 18 Class ที่อยู่ในรูปของ Collection

19 19 Class ที่ใช้พิมพ์เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt 1.NET Framework Class อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google