งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 1. ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อย กว่าสิบห้า 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวน หนึ่งน้อยกว่าเก้า 3. ผลบวกของจำนวนจำนวน หนึ่งกับห้ามากกว่า สิบสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 1. ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อย กว่าสิบห้า 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวน หนึ่งน้อยกว่าเก้า 3. ผลบวกของจำนวนจำนวน หนึ่งกับห้ามากกว่า สิบสอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 1. ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อย กว่าสิบห้า 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวน หนึ่งน้อยกว่าเก้า 3. ผลบวกของจำนวนจำนวน หนึ่งกับห้ามากกว่า สิบสอง 4. เศษสี่ส่วนห้าของผลบวกของ จำนวนจำนวนหนึ่ง กับแปดไม่เท่ากับสิบห้า 5. เศษสองส่วนสามของจำนวน จำนวนหนึ่งไม่เกินหก 6. สองเท่าของผลต่างของ จำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่ ไม่น้อยกว่าสาม ประโยค ภาษา ประโยค สัญลักษณ์ 1. 3 + 7 12 4.  15 5. 3 แผ่น โปร่งใส 6.1

2 อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์,, หรือ แสดงความสัมพันธ์

3 ตัวอย่างอสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว 1.3x 7 3. 2y – 3 แผ่น โปร่งใส 6.2

4 คำตอบของอสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรใน อสมการแล้วทำให้อสมการเป็น จริง ลักษณะของคำตอบของ อสมการมี 3 แบบ  อสมการที่มีจำนวนจริงบาง จำนวนเป็นคำตอบ  อสมการที่มีจำนวนจริงทุก จำนวนเป็นคำตอบ  อสมการที่ไม่มีจำนวนจริงใด เป็นคำตอบ แผ่น โปร่งใส 6.3

5 ตัวอย่างที่ 1 จงหาคำตอบของ อสมการ x > 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 แผ่น โปร่งใส 6.4 วิธีทำ เนื่องจาก เมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริง ทุกจำนวนที่มากกว่าหรือ เท่ากับ 4 ใน x > 4 แล้วจะได้อสมการเป็นจริง ดังนั้น คำตอบของ อสมการ x > 4 คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่า หรือเท่ากับ 4

6 ตัวอย่างที่ 2 จงหาคำตอบของ อสมการ m + 1 < m + 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 แผ่น โปร่งใส 6.5 วิธีทำ เนื่องจาก เมื่อแทน m ด้วยจำนวนจริงใด ๆ ใน m + 1 < m + 2 แล้วจะได้อสมการ เป็นจริงเสมอ ดังนั้น คำตอบของ อสมการ m + 1 < m + 2 คือจำนวนจริงทุก จำนวน

7 ตัวอย่างที่ 3 จงหาคำตอบ ของอสมการ z – 2 > z แผ่น โปร่งใส 6.6 วิธีทำ เนื่องจากไม่มี จำนวนจริงใดแทน z ใน z – 2 > z แล้วทำให้ อสมการเป็นจริง ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริง ใดเป็นคำตอบ ของอสมการ z – 2 > z

8 สมบัติการบวกของการ ไม่เท่ากัน เมื่อ a, b และ c แทน จำนวนใด ๆ 1. ถ้า a b แล้ว a + c > b + c 4. ถ้า a > b แล้ว a + c > b + c แผ่น โปร่งใส 6.7

9 ตัวอย่าง จงแก้อสมการ x + 14 > 22 และเขียน กราฟแสดงคำตอบ 0 4 8 1212 1616 แผ่น โปร่งใส 6.8 วิธีทำ จาก x + 14 > 22 นำ -14 มาบวกทั้งสอง ข้างของอสมการ จะได้ x + 14 – 14 > 22 – 14 ดังนั้น x > 8 นั่นคือ คำตอบ ของอสมการ x + 14 > 22 คือจำนวนจริงทุก จำนวนที่มากกว่า 8

10 สมบัติการคูณของการ ไม่เท่ากัน ให้ a, b และ c แทนจำนวนใด ๆ 1. ถ้า a bc 4. ถ้า a bc แผ่น โปร่งใส 6.9

11 สมบัติการคูณของการ ไม่เท่ากัน ให้ a, b และ c แทนจำนวนใด ๆ 1. ถ้า a > b และ c เป็น จำนวนบวก แล้ว ac > bc 2. ถ้า a > b และ c เป็น จำนวนบวก แล้ว ac > bc 3. ถ้า a > b และ c เป็น จำนวนลบ แล้ว ac b และ c เป็น จำนวนลบ แล้ว ac < bc แผ่น โปร่งใส 6.10

12 ตัวอย่างที่ 1 จงแก้อสมการ 3x + 1 > 7 + 2x แผ่น โปร่งใส 6.11 วิธีทำ จาก 3x + 1 > 7 + 2x จะได้ 3x + 1 – 1 > 7 + 2x – 1 3x > 6 + 2x 3x – 2x > 6 + 2x – 2x ดังนั้น x > 6 นั่นคือ คำตอบของ อสมการ 3x + 1 > 7 + 2x คือจำนวนจริงทุก จำนวนที่มากกว่าหรือ เท่ากับ 6

13 ตัวอย่า งที่ 2 วิธีทำ แผ่น โปร่งใส 6.12

14 การแก้อสมการที่มี เครื่องหมาย  เราไม่ใช้สมบัติการบวก ของการไม่เท่ากัน และสมบัติการคูณของการไม่ เท่ากัน เนื่องจาก สมบัติทั้งสองไม่ได้รวมถึง ความสัมพันธ์  แผ่น โปร่งใส 6.13

15 เช่นการแก้อสมการ 2x + 10  30 จะไม่ดำเนินการดังนี้ 2x + 10  30 2x  20 x  10 แผ่น โปร่งใส 6.14 แต่ใช้การแก้สมการเพื่อหาคำตอบที่ ต้องยกเว้นไว้ดังนี้ 2x + 10 = 30 2x = 20 x = 10 ดังนั้น คำตอบของอสมการ 2x + 10  30 คือจำนวนจริง ทุกจำนวนยกเว้น 10

16 ขั้นตอนการแก้โจทย์ ปัญหา ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้ และให้หาอะไร ขั้นที่ 2 กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หา ขั้นที่ 3 เขียนอสมการตามเงื่อนไข ในโจทย์ ขั้นที่ 4 แก้อสมการเพื่อหาคำตอบ ที่โจทย์ต้องการ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับ เงื่อนไขในโจทย์ แผ่น โปร่งใส 6.15

17 ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีขนาด ของแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็มเซนติเมตร อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาว เป็น 3 : 5 และมีความยาวรอบรูป ไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร แผ่น โปร่งใส 6.16

18 วิธีทำ ให้ด้านกว้างของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 3x เซนติเมตร เมื่อ x แทนจำนวนจริงจำนวน หนึ่ง จะได้ด้านยาวเป็น 5x เซนติเมตร เนื่องจากความยาวรอบรูปของ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร จะได้อสมการเป็น 2(3x + 5x) > 46 8x > 23 x > 2.875 แผ่น โปร่งใส 6.17

19 ตรวจสอบ ถ้าแทน x ด้วย 2.875 หรือจำนวนอื่นๆ ที่มากกว่า 2.875 แต่น้อยกว่า 3 ใน 3x และ 5x จะได้รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความ กว้างและความยาวไม่เป็น จำนวนเต็ม ถ้าแทน x ด้วย 3 จะได้รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง อย่างน้อย 3  3 = 9 เซนติเมตร และความยาว อย่างน้อย 5  3 = 15 เซนติเมตร ซึ่งจะทำให้ได้ ความยาวรอบรูปของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ 2(9 + 15) = 48 เซนติเมตร ที่ ไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร ซึ่ง สอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ แผ่น โปร่งใส 6.18

20 นั่นคือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี พื้นที่อย่างน้อย 9  15 = 135 เซนติเมตร แผ่น โปร่งใส 6.19

21 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt อสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 1. ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อย กว่าสิบห้า 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวน หนึ่งน้อยกว่าเก้า 3. ผลบวกของจำนวนจำนวน หนึ่งกับห้ามากกว่า สิบสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google