งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 AB//CD 5. จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x 22 A B D C 85 x O F สร้างเพื่อการพิสูจน์ OC ลากตัด AB ที่จุด O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 AB//CD 5. จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x 22 A B D C 85 x O F สร้างเพื่อการพิสูจน์ OC ลากตัด AB ที่จุด O."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 2 AB//CD 5. จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x 22 A B D C 85 x O F สร้างเพื่อการพิสูจน์ OC ลากตัด AB ที่จุด O

4 3 เนื่องจาก AB//CD จะได้ OCD ˆ COA ˆ = ( ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) 22 A B D C 85 x O F OCD ˆ = 0 ( กำหนดให้ ) ดังนั้น COA ˆ = 85 0 ( สมบัติการเท่ากัน ) 85

5 4 22 A B D C 85 x O F CFA ˆ ดังนั้น = OAF ˆ + FOA ˆ เนื่องจาก CFA ˆ เป็น มุมภายนอก  AFO ( ขนาดมุมภายนอกของรูป  เท่ากับ ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น )

6 5 22 A B D C 85 x O F x = x =

7 6 PQ//AD 6. จากรูป กำหนดให้ และ AC//BF จงหาค่า x D Q E PA BF C (y-12) x 0

8 7 D Q E PA BF C (y-12) PEQ ˆ + EQP ˆ APQ ˆ = ( มุมภายนอกรูป  จะมีขนาดเท่ากับ ผลบวกของมุมภายใน ที่ไม่ใช่มุมประชิดของ มุมภายนอกนั้น ) APQ ˆ + = APQ ˆ = 56 0 x 0

9 8 D Q E P A BF C (y-12) APQ ˆ CAD ˆ = x 0 x = ( สมบัติการเท่ากัน ) ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้น ตัดมุมภายนอก และมุมภายในข้าง เดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน

10 9 D Q E P A BF C (y-12) x 0 x = y FBA ˆ CAD ˆ = ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้น ตัดมุมภายนอก และมุมภายในข้าง เดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน

11 10 D Q E P A BF C (y-12) x y - 12 = 56 y = y = 68 นั่นคือ x = 56 y =

12 11 A B C EF D 7. จากรูป กำหนดให้ (2x+y) (2x-y) DCA ˆ = (2x+y) ECD ˆ และ = (2x-y) จงหาค่า x และ y

13 12 A B C EF D (2x+y) (2x-y) เนื่องจาก AB // CD ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด มุมภายในบนข้าง เดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ 180 องศา ) = (2x+y).…. (1)

14 13 A B C EF D (2x+y) (2x-y) = (2x-y) ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้น ตัดมุมภายในบนข้าง เดียวกันของ เส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา ) = (2x+y) (2x-y) ( สมบัติการเท่ากัน )

15 14 A B C EF D (2x+y) (2x-y) = x- 2x+y+y y = y = 20 0 แทน y = 10 ในสมการ (1) = (2x+y) = x x = x = 50 0 x = 25 0

16 15 A B CED F (x+55) (3x+25) (2y-5) 8. จากรูปกำหนดให้ ABCD เป็น รูป  ด้านขนาน CBA ˆ = (x+55) ECB ˆ และ = (3x+25) จงหาค่า x และ y DAB ˆ = (2y-5)

17 16 AB CED F (x+55) (3x+25) (2y-5) เนื่องจาก และมี เป็นเส้นตัด DE//BFCB จะได้ CBA ˆ BCE ˆ = ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน ) 3x+25 = x+55

18 17 AB CED F (x+55) (3x+25) (2y-5) 3x-x = x-x x = 30 x = 2 30 x = 15

19 18 AB CED F (x+55) (3x+25) (2y-5) เนื่องจาก และมี เป็นเส้นตัด AD//BCFB ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา ) ABC ˆ จะได้ BAD ˆ =

20 19 AB CED F (x+55) (3x+25) (2y-5) 2y = 115 y = (2y-5)+(x+55) = (2y-5)+(15+55) = y = y + 65 = 2y = y =

21 20 9. จากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูป สี่เหลี่ยมที่มี AB//CD, DCA ˆ = (2x+y) 0 DAC ˆ = (5x+y) 0 และ CAB ˆ = (5x-y) 0 จงหาค่า x และ y AB C D (2x+y) 0 (5x+y) 0 (5x-y) 0

22 21 AB C D (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 = (5x+y) 0 (5x-y) 0 + เนื่องจาก AB//CD ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา )

23 22 A B C D (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 5x+y+5x-y = 80 10x = 80 x = 8 5x+y+5x-y =

24 23 A B C D (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 เนื่องจาก ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน ) 2x +y = 5x-y 2x-2x+y+y = 5x-2x-y+y 2y = 3x

25 24 A B C D (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 แทนค่า x ด้วย 8 2y = 3(8) 2y = 24 y = 12 นั่นคือ x = 8 y = 12

26 25 9. จากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูป สี่เหลี่ยมที่มี AB//CD, DCA ˆ = (2x+y) 0 DAC ˆ = (5x+y) 0 และ CAB ˆ = (5x-y) 0 จงหาค่า x และ y AB C D (2x+y) 0 (5x+y) 0 (5x-y) 0

27 26 A B C D X พิสูจน์ ADX ˆ = ADX ˆ = 80 0 ( ขนาดของมุมตรง ) XD ต่อ DC สร้าง DAB ˆ = ADX ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน ) (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 80

28 27 A B C D X (5x+y)+(5x-y) = 80 5x+y+5x-y = 80 10x = 80 x = 8 เนื่องจาก 2x +y = 5x-y ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน ) (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0

29 28 2x-2x+y+y = 5x-2x-y+y 2y = 3x แทนค่า x ด้วย 8 2y = 3(8) 2y = 24 y = 12 A B C D X (5x-y) 0 (5x+y) 0 (2x+y) 0 นั่นคือ x = 8 y = 12

30 จากรูป กำหนดให้ มี AB // CD CF G D B E H A (2x+2y) 0 (5y-8) 0 EFC ˆ = (2x+2y) และ EGD ˆ = (5y-8) จงหาค่า x และ y

31 30 CF G D B E H A (2x+2y) 0 (5y-8) 0 AEH ˆ + FEA ˆ + GEF ˆ = ( ขนาดของมุมตรง ) 48 0 FEA ˆ = FEA ˆ = FEA ˆ =

32 31 CF G D B E H A (2x+2y) 0 (5y-8) 0 DGE ˆ = FEA ˆ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะ มีขนาดเท่ากัน ) 5y - 8 = 132 5y = y = 140 y =

33 32 CF G D B E H A 48 (2x+2y) 0 (5y-8) 0 FEB ˆ = CFE ˆ ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งจะ มีขนาดเท่ากัน ) = 2x + 2y 2x + 2y = 80 x + y = 40

34 33 CF G D B E H A (2x+2y) 0 (5y-8) 0 แทนค่า y = 28 x + y = 40 x + 28 = 40 x = x = 12 นั่นคือ x = 12 y = 28


ดาวน์โหลด ppt 2 AB//CD 5. จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x 22 A B D C 85 x O F สร้างเพื่อการพิสูจน์ OC ลากตัด AB ที่จุด O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google