งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
คณิตศาสตร์ (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม สอนโดย ครูชนิดา ดวงแข

2 ทฤษฎีบท ขนาดของมุมภายในทั้ง
สามมุมของรูปสามเหลี่ยม รวมกันเท่ากับ 180 องศา

3 ทฤษฎีบท ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของ
รูปสามเหลี่ยมออกไป มุม ภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาด เท่ากับผลบวกของขนาด ของมุมภายในที่ไม่ใช่มุม ประชิดของมุมภายนอกนั้น

4 B A C D D C B ˆ จะได้ = C A B ˆ C B A ˆ +

5 ทฤษฎีบท ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมี
มุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่และ ด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ ที่มีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากัน คู่หนึ่ง แล้วรูปสามเหลี่ยม สองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ

6 รูปสามเหลี่ยมสองรูปใดมีขนาด
ของมุมเท่ากันสองคู่ และมีด้านที่อยู่ ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันคู่หนึ่งแล้วรูปสามเหลี่ยม สองรูปนี้เท่ากันทุกประการนั้นมี ความสัมพันธ์แบบ มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)

7 แบบ มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)
A X C Y Z B จะได้ D D XYZ แบบ มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)

8 68 1.จากรูป กำหนดให้ AB//CD จงหาค่า x AB//CD เนื่องจาก
E C B 64 68 x AB//CD เนื่องจาก 68 C A B ˆ E = (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน) = 68 C A B ˆ (สมบัติการเท่ากัน)

9 A E C B 64 68 x 68 = 180 C B A ˆ + (ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของ รูป D รวมกันเท่ากับ ) 180 68 = 64 + x 180 68 = 64 - x 180 = x 48

10 เป็นมุมฉากจงหาค่า x และ y
E C A ˆ AB//CD 2. จากรูป กำหนดให้ มี D E C ˆ และ เป็นมุมฉากจงหาค่า x และ y B A x 105 D y E C

11 + + - 105 105 90 105 90 (ขนาดมุมภายนอก ของรูปDเท่ากับ ผลบวกของขนาด
B C E D ˆ + = 105 A (ขนาดมุมภายนอก x 105 ของรูปDเท่ากับ D y ผลบวกของขนาด E C ของมุมภายในที่ ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น) + = 105 90 y - = 105 90 y

12 - = = = = 105 90 15 y 90 15 90 90 15 75 y (ขนาดของมุมฉาก) y D C A ˆ D
90 y B y = 15 A x D C A ˆ = + y 90 105 D (ขนาดของมุมฉาก) 75 y 15 E C 15 D C A ˆ = + 90 D C A ˆ = 90 - 15 D C A ˆ = 75

13 75 เนื่องจาก AB//CD (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี
x 105 D D C A ˆ x = 75 y E C (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน) x = 75 (สมบัติการเท่ากัน)

14 เป็นมุมฉากจงหาค่า x และ y
E C A ˆ AB//CD 2. จากรูป กำหนดให้ มี D E C ˆ และ เป็นมุมฉากจงหาค่า x และ y B A x 105 D y E C

15 C D B ˆ E + = 180 B (ขนาดของมุมตรง) A E D C ˆ + = 180 105 x 105 D 75 E D C ˆ - = 180 105 y E C E D C ˆ = 75 90 = 75 + y 180 (ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของ รูป D รวมกันเท่ากับ ) 180

16 = = = = 90 75 180 15 y 90 15 90 90 15 75 y (ขนาดของมุมฉาก) y D C A ˆ D
= 75 - y 180 B y = 15 A x D C A ˆ = + y 90 105 D 75 (ขนาดของมุมฉาก) 75 y 15 E C 15 D C A ˆ = + 90 D C A ˆ = 90 - 15 D C A ˆ = 75

17 75 เนื่องจาก AB//CD (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี
x 105 D D C A ˆ x = 75 y E C (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน) x = 75 (สมบัติการเท่ากัน)

18 3. จากรูป จงหาค่า x และ y 1 ˆ + 120 = 180 (ขนาดของมุมตรง) 1 ˆ = 60 120 2 y 1 60 3 ˆ = 100 x 3 100 5 4 (ขนาดของมุมตรงข้าม) 80 100 6 4 ˆ + 100 = 180 130 (ขนาดของมุมตรง) 4 ˆ = 80

19 6 ˆ + 130 = 180 (ขนาดของมุมตรง) 6 ˆ = 50 2 120 y 1 60 5 ˆ 6 + = 180 4 x 3 100 (ผลรวมของมุมภายในD) 5 4 80 100 = 180 80 5 ˆ + 50 6 130 5 ˆ = 50 5 ˆ x + = 180 (ขนาดของมุมตรง)

20 50 180 130 360 130 60 100 360 70 180 x x 2 ˆ 3 1 x (ผลรวมของมุมภายใน)
+ 50 = 180 x = 130 120 2 y 2 ˆ 3 + = 360 1 x 1 60 130 x 100 3 (ผลรวมของมุมภายใน) 5 4 50 + 130 60 2 ˆ 100 = 360 100 6 130 2 ˆ = 70 2 ˆ y + = 180 (ขนาดของมุมตรง)

21 y + 70 = 180 y = 110 120 2 y 70 1 นั่นคือ x = 130 x 130 3 5 4 100 y = 110 6 130

22 DG//AC 4. จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x และ y A C B D G E F 48 x y 54

23 (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมภายนอกและมุมภาย
A C B D G E F 48 x y 54 DG//AC เนื่องจาก B C A ˆ E D = (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมภายนอกและมุมภาย ในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของ เส้นตัด มีขนาดเท่ากัน)

24 54 54 x 54 (กำหนดให้) (สมบัติการเท่ากัน) ดังนั้น B C A ˆ E B D ˆ = = =
G E F 48 x y 54 = 54 B C A ˆ (กำหนดให้) = 54 E B D ˆ (สมบัติการเท่ากัน) = x 54 ดังนั้น

25 54 (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน)
A C B D G E F 48 x y 54 B C A ˆ G = (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน) = 54 B C A ˆ (กำหนดให้)

26 54 180 G B F ˆ C y 54 48 y 180 54 48 y 180 y 78 (สมบัติการเท่ากัน) +
A C B D G E F 48 x y 54 = 54 C B G ˆ (สมบัติการเท่ากัน) = 180 G B F ˆ + C y 54 (ขนาดของมุมตรง) 54 = 48 + y 180 54 = 48 - y 180 = y 78

27 5.จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x
AB//CD 5.จากรูป กำหนดให้ จงหาค่า x A O B 22 x F C 85 D สร้างเพื่อการพิสูจน์ OC ลาก ตัด AB ที่จุด O

28 = 85 85 เนื่องจาก AB//CD จะได้ (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี
O B 22 85 เนื่องจาก AB//CD x F จะได้ O C D ˆ A = C 85 D (ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน) O C D ˆ = 85 (กำหนดให้) ดังนั้น C O A ˆ = 85 (สมบัติการเท่ากัน)

29 C F A ˆ C F A ˆ O เนื่องจาก เป็น มุมภายนอก DAFO ดังนั้น +
B เนื่องจาก C F A ˆ เป็น 22 85 มุมภายนอก DAFO x F C F A ˆ ดังนั้น = O + C 85 D (ขนาดมุมภายนอกของรูปDเท่ากับ ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น)

30 O B A 22 85 x F 107 C 85 D x = 85 22 + x = 107


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google