งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เรื่อง อสมการ 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ต่อ ) 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ต่อ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง การคูณด้วยจำนวน ลบ จะทำให้เครื่องหมาย ของอสมการเปลี่ยนไป ดังนี้ สรุป 1) > เปลี่ยนเป็น 1 คูณด้วย -1, จะได้ 2(-1) < 1(-1) ได้ -2 < -1 1) > เปลี่ยนเป็น 1 คูณด้วย -1, จะได้ 2(-1) < 1(-1) ได้ -2 < -1 2) ≥ เปลี่ยนเป็น ≤ เช่น ให้ a ≥ 1 คูณด้วย -1, จะได้ a(-1) ≤ 10(-1) 2) ≥ เปลี่ยนเป็น ≤ เช่น ให้ a ≥ 1 คูณด้วย -1, จะได้ a(-1) ≤ 10(-1)

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) เช่น ให้ -5 < 1 คูณด้วย -1, จะได้ (-5)(-1) > 1(-1) ได้ 5 > -1 3) เช่น ให้ -5 < 1 คูณด้วย -1, จะได้ (-5)(-1) > 1(-1) ได้ 5 > -1 4) ≤ เปลี่ยนเป็น ≥ เช่น ให้ x ≤ 9 คูณด้วย -1, จะได้ x(-1) ≥ 9(-1) ได้ -x ≥ -9 4) ≤ เปลี่ยนเป็น ≥ เช่น ให้ x ≤ 9 คูณด้วย -1, จะได้ x(-1) ≥ 9(-1) ได้ -x ≥ -9

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จากข้อสรุปนี้ ครอบคลุมถึงการหารด้วย จำนวนลบด้วย, เมื่อใช้ การหารเป็นการคูณด้วย อินเวอร์สของการคูณของ จำนวนนั้น ๆ เนื่องจากการหารด้วย c เมื่อ c ≠ 0 คือการคูณด้วย ซึ่งเป็นอินเวอร์สการคูณ ของ c 1 1 c c

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เราจึงใช้สมบัติการคูณของการ ไม่เท่ากัน ดังกล่าวนี้ มาใช้ในการแก้ อสมการที่อยู่ในรูป ดังนั้น cx < b หรือ cx ≤ b เมื่อ c และ b เป็นค่าคงตัว และ c ≠ 0 ได้

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงแก้ อสมการ ตัวอย่างการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันแบบต่าง ๆ ตัวอย่างการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันแบบต่าง ๆ ตัวอย่างที่ 1 3x -6 > -18 และเขียนกราฟแสดง คำตอบ

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ จาก 3x -6 > -18 นำ 6 มาบวกทั้งสองข้างของอสมการ จะ ได้ 3x – 6 + 6 > -18 + 6 ได้ 3x > -12 นำ มาคูณทั้ง สองข้างของอสมการ 1 1 3 3

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง -6-8-2-40-102 คำตอบของอสมการนี้ คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า -4 นั่น คือ × 3x > × (-12) 1 1 3 3 1 1 3 3 จะ ได้ ดัง นั้น x > -4

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัวอย่างที่ 2 5(x -4) ≤ 6(2x + 2) วิธีทำ จาก 5(x -4) ≤ 6(2x + 2) จะ ได้ 5x – 20 ≤ 12x + 12 ได้ 5x – 12x ≤ 12 + 20 -7x ≤ 32 นำ - มาคูณทั้งสอง ข้างของอสมการ 1 1 7 7

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง คำตอบของอสมการนี้ คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า หรือเท่ากับ 32 7 7 - นั่น คือ -7x × (- ) ≥ 32 × (- ) 1 1 7 7 1 1 7 7 จะ ได้ ดัง นั้น x ≥ - 32 7 7

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เมื่อนำ มาคูณ จำนวนทั้งสองข้างของอสมการ ต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย ≤ เป็น ≥ จึงจะทำให้อสมการเป็นจริง 1 1 7 7 - หมาย เหตุ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง สำหรับการแก้อสมการที่มีเครื่องหมาย ≠ เช่น เราจะไม่ใช้ สมบัติการบวกและการคูณไม่เท่ากันนี้แก้ แต่จะใช้วิธีแก้สมการเพื่อหาคำตอบ ของสมการก่อน 7x + 4 ≠ 25 การแก้อสมการที่มี เครื่องหมาย ≠

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนที่เป็นคำตอบของสมการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ยกเ ว้น ก็จะได้คำตอบของอสมการที่มี เครื่องหมาย ≠ นี้ เป็นจำนวนทุกจำนวน

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงแก้ อสมการ x + 15 ≠ 36 และเขียนกราฟแสดง คำตอบ วิธีทำ x + 15 = 36 นำ - 15 มาบวกทั้งสองข้าง ของสมการ ตัวอย่างที่ 3 จากอสมการ x + 15 ≠ 36 จะได้สมการเป็น จะ ได้ x + 15 -15 = 36 -15 ได้ x = 21

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 211827243015 คำตอบของอสมการ คือ จำนวนจริงทุกจำนวน ยกเว้น 21 ดังนั้ น นั่น คือ 21 เป็นคำตอบของสมการ x + 15 = 36 x + 15 = 36


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google