งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กราฟิก Matrix Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กราฟิก Matrix Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กราฟิก Matrix Diagram
การทำ Matrix หรือตารางกริด มีจุดประสงค์เพื่อใช้สรุป รวบรวมประเด็นสำคัญ ทำให้ทำความเข้าใจในเรื่องราวนั้นได้ดีกว่า ชัดเจนกว่า การศึกษารายละเอียดจากบทความที่เป็นการบรรยาย พรรณนา การนำข้อมูลมาจัดวางไว้ใน Matrix ต้องอาศัยความสามารถในการจับประเด็นเรื่องราวของข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เป็นหัวข้อให้ได้ก่อน จากนั้นจึงใส่รายละเอียดของแต่ละกลุ่ม แต่ละหัวข้อลงในช่องว่าง

2 Matrix นำมาใช้ได้ในกรณีใดบ้าง
การสรุปจัดแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของข้อมูล การพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การทำความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆ การวางแผนการปฏิบัติงาน การตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3 การนำเสนอรูปร่างหน้าตาของกราฟิกหลากหลายชนิด นับตั้งแต่ branching diagram, web diagram, interval graph หรือ time line, cycle graph, flowchart และ matrix จะเห็นได้ว่า กราฟิกเหล่านี้นำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆกรณีของการเรียนการสอนเลยทีเดียว การนำเสนอจะเป็นแบบฝึกหัดกิจกรรมให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติ สรุปได้ว่ากราฟิกแต่ละชนิดนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีใดของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดให้ผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง ขณะที่ผู้อ่านได้ทำกิจกรรมตามไปนั้น ผู้อ่านได้เห็นรูปร่าง ลักษณะของกราฟิกแต่ละชนิดไปด้วย

4 การนำกราฟิกมาใช้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
ใช้ได้ในกรณีใดบ้าง ครูเป็นผู้นำเสนอเอง แล้วให้ผู้เรียนสรุปอธิบาย ความคิดรวบยอดในกราฟิกนั้น ผู้เรียนเป็นผู้นำเสนอเอง และสรุปอธิบาย ความคิดรวบยอดในกราฟิกที่สร้างขึ้นนั้น

5

6


ดาวน์โหลด ppt การใช้กราฟิก Matrix Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google