งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กราฟิก Matrix Diagram การทำ Matrix หรือตารางกริด มี จุดประสงค์เพื่อใช้สรุป รวบรวม ประเด็นสำคัญ ทำให้ทำความเข้าใจ ในเรื่องราวนั้นได้ดีกว่า ชัดเจนกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กราฟิก Matrix Diagram การทำ Matrix หรือตารางกริด มี จุดประสงค์เพื่อใช้สรุป รวบรวม ประเด็นสำคัญ ทำให้ทำความเข้าใจ ในเรื่องราวนั้นได้ดีกว่า ชัดเจนกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กราฟิก Matrix Diagram การทำ Matrix หรือตารางกริด มี จุดประสงค์เพื่อใช้สรุป รวบรวม ประเด็นสำคัญ ทำให้ทำความเข้าใจ ในเรื่องราวนั้นได้ดีกว่า ชัดเจนกว่า การศึกษารายละเอียดจากบทความที่ เป็นการบรรยาย พรรณนา การนำ ข้อมูลมาจัดวางไว้ใน Matrix ต้อง อาศัยความสามารถในการจับประเด็น เรื่องราวของข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เป็น หัวข้อให้ได้ก่อน จากนั้นจึงใส่ รายละเอียดของแต่ละกลุ่ม แต่ละ หัวข้อลงในช่องว่าง

2 Matrix นำมาใช้ได้ในกรณีใดบ้าง การสรุปจัดแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ของข้อมูล การพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การทำความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆ การวางแผนการปฏิบัติงาน การตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3 การนำเสนอรูปร่างหน้าตาของกราฟิก หลากหลายชนิด นับตั้งแต่ branching diagram, web diagram, interval graph หรือ time line, cycle graph, flowchart และ matrix จะเห็นได้ว่า กราฟิกเหล่านี้ นำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆกรณีของ การเรียนการสอนเลยทีเดียว การนำเสนอจะเป็นแบบฝึกหัดกิจกรรม ให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติ สรุปได้ว่ากราฟิกแต่ ละชนิดนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีใด ของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด รวบยอดให้ผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง ขณะที่ ผู้อ่านได้ทำกิจกรรมตามไปนั้น ผู้อ่านได้ เห็นรูปร่าง ลักษณะของกราฟิกแต่ละชนิด ไปด้วย

4 ครูเป็นผู้นำเสนอเอง แล้วให้ผู้เรียน สรุปอธิบาย ความคิดรวบยอดในกราฟิกนั้น ผู้เรียนเป็นผู้นำเสนอเอง และสรุป อธิบาย ความคิดรวบยอดในกราฟิกที่สร้าง ขึ้นนั้น การนำกราฟิกมาใช้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด ใช้ได้ในกรณีใดบ้าง

5

6


ดาวน์โหลด ppt การใช้กราฟิก Matrix Diagram การทำ Matrix หรือตารางกริด มี จุดประสงค์เพื่อใช้สรุป รวบรวม ประเด็นสำคัญ ทำให้ทำความเข้าใจ ในเรื่องราวนั้นได้ดีกว่า ชัดเจนกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google