งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้าง จุดเชื่อมโยง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้าง จุดเชื่อมโยง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้าง จุดเชื่อมโยง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร

2 ความสำคัญและความ เป็นมาของปัญหา จากสภาพปัญหาในการเรียนการ สอนรายวิชา จากสภาพปัญหาในการเรียนการ สอนรายวิชา การสร้างเว็บเพจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 พบว่า การสร้างเว็บเพจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 พบว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและให้ ผู้เรียนปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้ไม่คงทนถาวร ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและให้ ผู้เรียนปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้ไม่คงทนถาวร ผู้สอนดูแลให้คำแนะนำในระหว่างการ ฝึกปฏิบัติไม่ทั่วถึง ผู้สอนดูแลให้คำแนะนำในระหว่างการ ฝึกปฏิบัติไม่ทั่วถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างวิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างวิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผลสัมฤ ทธิ์ ทางการ เรียน ผลสัมฤ ทธิ์ ทางการ เรียน รูปแบบการ เรียน การเรียนจัดการ เรียนรู้แบบ Jigsaw การใช้ศูนย์การ เรียน

5 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่าวิธีการสอนโดย การใช้ศูนย์การเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่าวิธีการสอนโดย การใช้ศูนย์การเรียน

6 ผู้ส อน เนื้อห า 1 กลุ่ม ผู้เรีย น 1 เนื้อห า 3 กลุ่ม ผู้เรีย น 3 เนื้อห า 4 เนื้อห า 2 กลุ่ม ผู้เรีย น 2 กลุ่ม ผู้เรีย น 4 วิธีการสอนรูปแบบ Jigsaw

7 ศูนย์ สำร อง ศูนย์ ที่ 1 กลุ่ม ผู้เรีย น 1 ศูนย์ ที่ 4 กลุ่ม ผู้เรีย น 4 ศูนย์ ที่ 3 ศูนย์ ที่ 2 กลุ่ม ผู้เรีย น 2 กลุ่ม ผู้เรีย น 3 วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การ เรียน กลุ่ม ผู้เรีย น 1 กลุ่ม ผู้เรีย น 4 กลุ่ม ผู้เรีย น 2 กลุ่ม ผู้เรีย น 3 ผู้ส อน

8 ตารางแสดงข้อมูลที่เก็บ รวบรวม รูปแบบวิธีการสอนNS.D. ผลต่าง ของ ค่าเฉลี่ย tdfp วิธีการสอนรูปแบบ Jigsaw 3720.195.492.451.739*700.043 วิธีการสอนโดยใช้ ศูนย์การเรียน 3517.746.43 จากตารางพบว่า การทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของผู้เรียน วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.19 คะแนน ส่วนวิธีการสอนโดยใช้ศูนย์ การเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.74 คะแนน เมื่อ เปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 2.45 คะแนน

9 สรุปผลการวิจัย จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่า วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ การวิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่า วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ การวิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดไว้

10 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยต้องอธิบายให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญและประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ เนื่องจากผู้เรียนที่ ขาดความเอาใจใส่และความ รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ไม่ประสบ ความสำเร็จ 1. ผู้วิจัยต้องอธิบายให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญและประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ เนื่องจากผู้เรียนที่ ขาดความเอาใจใส่และความ รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ไม่ประสบ ความสำเร็จ ควรสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ วิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธี 2. ควรสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ วิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธี


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้าง จุดเชื่อมโยง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google