งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการ ตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการ ตรวจสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการ ตรวจสอบ

3 1. การสังเกตการณ์ (Observation) หมายถึง การ เข้าไปดูให้เห็นด้วยสายตาของ ผู้ตรวจสอบเอง เพื่อให้ทราบ ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ หรือ สภาพที่เป็นจริง เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี

4 ก. การสังเกตการณ์แบบไม่มี ส่วนร่วม (Non participant observation) หมายถึง การ สังเกตการณ์โดยผู้ตรวจสอบ ภายในไม่ได้เปิดเผยตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง โดยตรง เทคนิคการสังเกตการณ์ แบ่งเป็น 2 แบบ

5 ข. การสังเกตการณ์แบบมีส่วน ร่วม (Participant observation) หมายถึง การสังเกตการณ์โดยผู้ ตรวจสอบภายในเปิดเผยตัว ขณะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมในงานที่ตรวจสอบอยู่ ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นระดับ ใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ ต้องการ หรือลักษณะงานที่ กำลังตรวจสอบ เทคนิคการสังเกตการณ์ แบ่งเป็น 2 แบบ ( ต่อ )

6 2. การตรวจนับ (Physical Examination) หมายถึง เทคนิคที่ใช้ เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตรวจสอบมีอยู่จริง ปริมาณที่นับมีอยู่เท่าใด ครบถ้วน ตามปริมาณที่แสดงไว้หรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษา อย่างไร เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

7 2. การตรวจสอบเอกสาร (Documentation) หมายถึง การ ตรวจบันทึกทางการบัญชีและ เอกสารรายการที่บันทึกไว้ในสมุด บัญชี เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

8 2. การตรวจสอบเอกสาร ( ต่อ ) ข้อควรระวัง  เป็นเอกสารแท้ ไม่มีการปลอมแปลง หรือแก้ไข  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ  มีการอนุมัติเอกสารใบสำคัญตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจ  มีการปฏิบัติจริงตามที่แจ้งไว้ใน เอกสาร เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

9 4. การยืนยัน (Confirmation) หมายถึง การที่ผู้ตรวจสอบภายในขอให้ บุคคลภายนอกที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับสิ่ง ที่กำลังตรวจสอบโดยตรง เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

10 5. การสอบทาน (Enquiry) การหา ข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ทั้ง ภายนอกและภายในกิจการ ซึ่งอาจ เป็นการสอบถามด้วยวาจาหรือเป็น ลายลักษณ์อักษร เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

11 6. การคำนวณ (Computation) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวเลขในเชิงคำนวณในเอกสาร เบื้องต้น และบันทึกทางการบัญชี หรือการทดสอบการคำนวณโดยอิสระ ของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

12 7. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Procedures) หมายถึง การศึกษาและเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลง ของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่ คาดหมายหรือเป็นตามที่ควรจะเป็น หรือไม่ เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ มีวิธีการดังนี้  เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับ งวดก่อน  เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับ ประมาณการ  ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ เป้าหมายที่คาดการณ์ได้ตาม ประสบการณ์ เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ มีวิธีการดังนี้ ( ต่อ )  เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลของ กิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภท เดียวกัน  ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ ตรวจสอบกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

15 8. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting or Tracing) หมายถึง การ พิสูจน์ความถูกต้องทางบัญชี โดย ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุด ขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภท และ การจัดทำงบทดลอง เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

16 9. การหารายการผิดปกติ (scanning) หมายถึง การตรวจ รายการในสมุดขั้นต้น บัญชีแยก ประเภทหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อดูว่า มีสิ่งผิดปกติหรือไม่ โดยใช้เวลาไม่ มากนัก เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

17 10. การตรวจทาน (Review) หมายถึง การยืนยันความจริง ความ ถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของ บางสิ่งบางอย่าง การตรวจทานเป็น เทคนิคที่ผู้ตรวจสอบภายในนำมาใช้ ในการยืนยันความถูกต้อง หรือ ข้อเท็จจริงโดยการทดสอบ เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

18 11. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การตรวจสอบรายละเอียด โดยการแยกสิ่งที่สลับซับซ้อนออกมา เพื่อพิจารณาลักษณะที่แท้จริงของสิ่ง นั้น ๆ และความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

19 12. การสืบสวน (Investigation) หมายถึง การค้นหาและยืนยัน ข้อเท็จจริง เทคนิคที่ใช้ในการติดตาม บางสิ่งบางอย่างที่ผู้ตรวจสอบต้องการ จะรู้อย่างลึกซึ้ง เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

20 13. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การใช้ดุลยพินิจและ วิจารณญาณ เพื่อที่จะตัดสินว่าข้อมูล ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างไร ความเห็นที่ให้ในรายงานการ ประเมินผล คือ ข้อสรุปของผู้ ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ จากการปฏิบัติงาน การประเมินผล เป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณซึ่ง แทรกอยู่ทุก ๆ ขั้นตอนของงาน ตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ มี 13 วิธี ( ต่อ )

21


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการ ตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google