งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อมูลที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ แสดงลำดับก่อนหลัง 2. ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะการ เลื่อนไหลในทางเดียว ข้อมูลเช่นนี้ จะแสดงในลักษณะของ interval graph (time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อมูลที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ แสดงลำดับก่อนหลัง 2. ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะการ เลื่อนไหลในทางเดียว ข้อมูลเช่นนี้ จะแสดงในลักษณะของ interval graph (time."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ข้อมูลที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ แสดงลำดับก่อนหลัง 2. ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะการ เลื่อนไหลในทางเดียว ข้อมูลเช่นนี้ จะแสดงในลักษณะของ interval graph (time line) หรือ order graph ดังกล่าวมาแล้ว 3. เป็นวงจรที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ณ ที่ใด ที่หนึ่ง การใช้กราฟิก Cycle Graph

2 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวงจรหรือวัฏจักร ซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะผู้อ่าน จะใช้ข้อมูลใดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนก็ได้ แต่ จะต้องเรียงลำดับข้อมูลชุดต่อไปให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ณ ที่ใดที่ หนึ่ง เราใช้ Cycle Graph แสดงจะเหมาะสม อย่างยิ่ง ลองทำกิจกรรมเพื่อความเข้าใจ ยิ่งขึ้น

3 Cycle Graph นำมาใช้ได้ในกรณีใดบ้าง เรียงลำดับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวงจร ระบบ หรือ วัฎจักร โดย ทิศทางของงจรหรือระบบเป็นไปใน ทิศทางใดขึ้นอยู่กับลูกศรที่ใช้เป็น สัญลักษณ์สื่อความหมาย แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของ องค์ประกอบต่างๆในข้อมูลนั้น

4 ผังวัฏจักร ( Cycle diagrams) เป็นผังที่แสดง ลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเป็นวงกลม หรือเป็นวัฏ จักรที่ไม่แสดงจุดสิ้นสุด หรือจุดเริ่มต้นที่แน่นอน ผังกราฟิกแบบ Cycle diagrams

5 Interval graphOrder graphCycle graph ความคล้ายคลึง ใช้กับข้อมูลที่สามารถเรียงลำดับ ก่อนหลังได้ แสดงข้อมูลได้ทั้งเป็นภาพและ ตัวอักษร ใช้พัฒนาความคิดรวบยอดเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง

6 Interval graph Order graph Cycle graph ความ แตกต่าง แสดงการลำดับ เหตุการณ์เรื่องราว ตาม ช่วงระยะการเกิดที่ ปรากฏเป็นสเกลให้เห็น แสดงความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยด้านระยะเวลาให้ เห็นอย่างชัดเจน สามารถนำเสนอข้อมูล หลายชุดในกราฟ เดียวกัน เพื่อใช้ เปรียบเทียบในช่วง ระยะเวลาเดียวกันได้ ไม่เป็นเช่นนั้น แสดงการเลื่อนไหล หรือความเคลื่อนไหว ของข้อมูลในทิศทาง เดียว แสดงการลำดับ เหตุการณ์เรื่องราว ตาม ระยะเวลาเวลาการเกิด แต่ไม่จำเป็น ต้องปรากฏ เป็นสเกลระยะเวลาให้ เห็น ไม่เห็นเด่นชัด ไม่สามารถทำได้ สามารถแสดงการ ลำดับข้อมูลในลักษณะ อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ระยะเวลาและในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง กระบวนการขั้นตอนได้ เช่นเดียวกับ interval graph เช่นเดียวกับ order graph ไม่เห็นเด่นชัด ไม่สามารถทำได้ สามารถแสดงลำดับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ ขั้นตอน และระบบได้ แสดงการเลื่อนไหล ของข้อมูลที่เป็นวงจร


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อมูลที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ แสดงลำดับก่อนหลัง 2. ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะการ เลื่อนไหลในทางเดียว ข้อมูลเช่นนี้ จะแสดงในลักษณะของ interval graph (time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google