งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อน ช่วยสอน นายมงคล ธัญ ฤชุพงศ์ ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อน ช่วยสอน นายมงคล ธัญ ฤชุพงศ์ ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อน ช่วยสอน นายมงคล ธัญ ฤชุพงศ์ ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย 1. การเรียนการสอนที่ไม่ได้ฝึก กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาด้วย ตนเอง 2. การเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ผู้เรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก การเรียน

3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 วัดผล ก่อน กิจกรรม แบ่งกลุ่ม กิจกรรม ดำเนิน กิจกรรม วัดผล หลัง กิจกรรม ขั้นตอนการ วิจัย

5 ระดับ คะแน น จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน ในแต่ละระดับคะแนน หน่วยการเรียนที่ 3 (10 คะแนน ) จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน ในแต่ละระดับคะแนน หน่วยการเรียนที่ 4 (10 คะแนน ) จำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) (Percentag e) จำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) (Percentage ) 122.9000.00 21420.2979.59 31318.8456.85 468.70810.96 51217.391216.44 6710.14912.33 71014.491621.92 857.251317.81 900.0022.74 1000.0011.37 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับคะแนนในหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ ผลการวิจัย

6 หน่วยที่ จำนวน นักเรีย น ( คน ) จำนวน เข้า สอบ ( คน ) ผ่านเกณฑ์ (60%) ไม่ผ่านเกณฑ์ คนร้อยละคนร้อยละ หน่วยที่ 3 77692231.884768.12 หน่วยที่ 4 77734156.163243.83 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลในหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ หน่วยการเรียนที่ 3 จำนวนผู้เข้าสอบ 69 คน สอบผ่าน เกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 31.88 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 68.12 หน่วยการเรียนที่ 4 จำนวนผู้เข้าสอบ 73 คน สอบผ่าน เกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 56.16 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 43.83

7 สรุปผลในภาพรวมแล้วพบว่า การ จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เพื่อนช่วยสอน ทำให้ผู้เรียนได้เกิด กระบวนเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วยวัยที่ อยู่ในระดับเดียวกัน จึงทำให้เกิดการ สื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกได้ชัดเจนมาก ขึ้น และเมื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ ชัดเจนจึงช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น

8 1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการ สอนในลักษณะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประโยชน์จาการ วิจัย 2. นำผลจากการวิจัยและปัญหาต่าง ๆ ไป พัฒนาวิธีการให้ดียิ่งขึ้น และได้นำสิ่งที่ได้ พัฒนาไปใช้สอนในรายวิชาอื่น ๆ 3. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัย ให้กับสมาชิกที่ทำการสอนในสาขาวิชา เดียวกันเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการจัดการ เรียนการสอนในแต่ละวิชาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อน ช่วยสอน นายมงคล ธัญ ฤชุพงศ์ ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google