งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 2.วางแผนในการแก้ปัญหา 2.วางแผนในการแก้ปัญหา 3.ดำเนินการแก้ปัญหา 3.ดำเนินการแก้ปัญหา 4.ตรวจสอบและปรับปรุง 4.ตรวจสอบและปรับปรุง

2 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.1 ระบุข้อมูลนำเข้า คือ การพิจารณาข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา 1.1 ระบุข้อมูลนำเข้า คือ การพิจารณาข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา 1.2 ระบุข้อมูลออก คือ การพิจารณาเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ 1.2 ระบุข้อมูลออก คือ การพิจารณาเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ 1.3 ระบุวิธีประมวลผล คือ การพิจารณาขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งคำตอบหรือข้อมูลออก 1.3 ระบุวิธีประมวลผล คือ การพิจารณาขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งคำตอบหรือข้อมูลออก ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ(ต่อ)

3 2.วางแผนในการแก้ปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm Development) ในการแก้ปัญหาที่ได้ วิเคราะห์แล้วจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการ เลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีก็มี ความสำคัญในการแก้ปัญหา เช่น ผังงาน(Flowchart) หรือรหัสจำลอง (Pseudo Code) ที่จะช่วยให้ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm Development) ในการแก้ปัญหาที่ได้ วิเคราะห์แล้วจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการ เลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีก็มี ความสำคัญในการแก้ปัญหา เช่น ผังงาน(Flowchart) หรือรหัสจำลอง (Pseudo Code) ที่จะช่วยให้ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ(ต่อ)

4 สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart Symbol

5 Generally Accepted Meanings The Terminator Symbol ใช้แทนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของผังงาน

6 Generally Accepted Meanings The Process Symbol ใช้แทนการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตัวแปร ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

7 Generally Accepted Meanings The Document Symbol ใช้ในการแสดงผล ข้อมูลโดยการพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ (Printer) (เช่น การสร้างรายงาน)

8 Generally Accepted Meanings Off-page Connector Symbols ใช้เพื่อ เชื่อมต่อผังงานไปหน้าอื่นๆ กรณีที่ผังงานที่ เขียนมีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ นิยมเขียน หมายเลขหน้ากำกับในสัญลักษณ์นี้ด้วย

9 Generally Accepted Meanings The Input/Output Symbol ใช้ในการรับ ข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก(แสดงผลลัพธ์) ทั่วไป โดยไม่ระบุอุปกรณ์

10 Generally Accepted Meanings The Decision Symbol ใช้ในการตัดสินใจ ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือกหนึ่งทางเลือกที่ จะต้องปฏิบัติ

11 Generally Accepted Meanings The Connector Symbol ใช้แทนการเชื่อมต่อ ลูกศรบอกทิศทาง ในหน้าเดียวกัน กรณีต้อง เขียนแยกกัน เขียนต่อเนื่องกันไม่ได้

12 Generally Accepted Meanings The Display Symbol ใช้แทนการแสดงผล ลัพธ์ออกทางจอภาพ (Monitor)

13 Generally Accepted Meanings The Manual input Symbol ใช้แทนการป้อน ข้อมูลด้วยตนเอง (ผ่านแป้นพิมพ์)

14 Generally Accepted Meanings The Flow Line Symbol ลูกศรบอกทิศทาง ใช้ บอกทิศทางการไหลของ Flowchart ว่าไปใน ทิศทางใด

15 Example 1. วิเคราะห์รายละเอียดและเขียนผังงานจาก ปัญหาต่อไปนี้ ร้านอาหารแห่งหนึ่งมอบส่วนลด 10% ทันทีที่ ลูกค้ามียอดทานอาหาร (Amt) เกิน 1,000 บาท ต้องการคำนวณหาเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแสดงผล ออกทางจอภาพ ร้านอาหารแห่งหนึ่งมอบส่วนลด 10% ทันทีที่ ลูกค้ามียอดทานอาหาร (Amt) เกิน 1,000 บาท ต้องการคำนวณหาเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแสดงผล ออกทางจอภาพ

16 Example 1.1 วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลนำเข้า คือ ค่าอาหารที่ลูกค้าทาน ให้เก็บไว้ ที่ตัวแปร X ข้อมูลนำเข้า คือ ค่าอาหารที่ลูกค้าทาน ให้เก็บไว้ ที่ตัวแปร X ข้อมูลออก คือ ค่าอาหารที่หักส่วนลดแล้ว (ถ้ามี) เก็บไว้ที่ตัวแปร R วิธีการประมวลผล จากปัญหาให้หาค่าอาหารที่ ลูกค้าต้องจ่าย มีวิธีการประมวลผลดังนี้ 1) รับค่าอาหารที่ลูกค้าทานทั้งหมดเข้ามา 2) ตรวจสอบว่าเกิน 1,000 บาทหรือไม่ถ้าเกิน ก็ หาส่วนลด 10% โดย R =X – ((10*X) /100) ถ้าไม่เกิน แสดงว่าลูกค้าจ่ายค่าอาหารเท่าที่ทานไม่ได้ส่วนลด

17 Example 1.1 วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา 3) แสดงผลค่าอาหารที่ลูกค้าต้องจ่ายออก ทางจอภาพ

18 Example 1.2 ผังงาน เริ่มต้ น รับค่า X X>1000 จริง เท็จ R=X R=X-((10*X)/100) แสดงค่า R สิ้นสุด

19 Example เริ่มต้ น รับค่า X X>1000 จริง เท็จ R=X R=X-((10*X)/100) แสดงค่า R สิ้นสุด สมมติ ลูกค้าทาน 800 บาท X = 800 800 > 1000 R = 800

20 Example เริ่มต้ น รับค่า X X>1000 จริง เท็จ R=X R=X-((10*X)/100) แสดงค่า R สิ้นสุด สมมติ ลูกค้าทาน 1500 บาท X = 1500 1500 > 1000 R = 1500 – ((10*1500)/100) R = 1350


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google