งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน การสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน การสอน แบบปกติ ใน วิชาบัญชีอุตสาหกรรมสำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางปัจณี บุญ ส่งสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมือง ชลพณิชยการ จังหวัดชลบุรี

2 พัฒนา คุณภา พชีวิต สังคม ประเท ศชาติ จุดมุ่งหมายการ จัดการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายการ จัดการเรียนการสอน พัฒนา ผู้เรียน ความ สำคัญ บัญชีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เข้าใจบัญชี ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เข้าใจบัญชี ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3 ปัญหาปัญหา คุณภาพของ ผู้เรียน เจตคติต่อวิชาบัญชี อุตสาหกรรมไม่ดี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ บันทึกบัญชีไม่เป็น บัญชี อุตสาหก รรม วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD การ แก้ปัญห า

4 รายการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้น งวดบัญชี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และ เจตคติต่อวิชาบัญชี อุตสาหกรรมสูงขึ้น วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD งานวิจัย

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ สอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ปกติ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ สอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาบัญชี อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ

6 ประชากร ประชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน และ กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คนเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน และ กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คนเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรม หลังการทดลอง ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน t p มาตรฐาน t p กลุ่มตัวอย่าง(n) (X) (SD) (1- Tailed) กลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม 50 5025.6919.164.213.99 7.553* 7.553*.00 * p <.05 จากตาราง พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีอุตสาหกรรม ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในกลุ่ม ทดลองที่สอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอน สอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 ขนาด ของ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน t p มาตรฐาน t p กลุ่มตัวอย่าง(n) (X)(X)(X)(X)(SD)(1-Tailed) กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 505092.5384.387.6811.15 4.041* 4.041*.00 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ ต่อวิชาบัญชีอุตสาหกรรม หลังการทดลอง ของนักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม * p <.05 จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาบัญชีอุตสาหกรรม ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรม ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่ม ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนแบบปกติ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรม ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่ม ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนแบบปกติ 2. เจตคติต่อวิชาบัญชีอุตสาหกรรม ของนักเรียน กลุ่มที่รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน โดยรูปแบบการเรียนแบบปกติ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google