งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน เทคนิคในเรื่องรังสีและแบบแจ้งชื่อและ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทน ผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2548

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  การแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ ดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ รังสีชนิดก่อไอออน พ. ศ. 2547 ให้เป็นไปตามแบบ ร. ๓ - ๑ ท้ายประกาศนี้  การแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ ดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทน ผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ ตามข้อ ๘ วรรค สอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ รังสีชนิดก่อไอออน พ. ศ. 2547 ให้เป็นไปตาม แบบ ร. ๓ - ๒ ท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ ดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ให้เป็นไป ตามแบบ ร. ๓ - ๑ และการแจ้งชื่อและคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคใน เรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ให้ เป็นไปตามแบบ ร. ๓ - ๒

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google